แบบทดสอบการคูณ

10
แบบทดสอบการคูณ

   คำสั่ง  ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบ ดียว

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  1.  ข้อใดเป็นผลคูณของ  600 x 187
  • A. 

   113,200

  • B. 

   114,200

  • C. 

   112,200

  • D. 

   112,200

 • 2. 
  2.  45  x  52  มีค่าเท่ากับเท่าใด  
  • A. 

   2,340

  • B. 

   2,350

  • C. 

   2,240

  • D. 

   2,250

 • 3. 
  3.  มีหนังสือจำนวน  50  เล่ม  นำไปขายเล่มละ  150 บาท  จะได้เงินจากการขายหนังสือกี่บาท
  • A. 

   6,500

  • B. 

   7,500

  • C. 

   7,550

  • D. 

   6,650

 • 4. 
  4. บัตรเข้ามชมภาพยนตร์ราคาใบละ 125 บาท ถ้ามีผู้เข้าชม 40 คน จะได้รับเงินจากการขายบัตรกี่บาท
  • A. 

   4,000 บาท

  • B. 

   5,000 บาท

  • C. 

   6,000 บาท

  • D. 

   7,000 บาท

 • 5. 
  5.   มีสาลี่อยู่ 1,580 ลัง แต่ละลังบรรจุสาลี่  9  ผล รวมมีสาลี่ทั้งหมดกี่ผล
  • A. 

   1,580 × 9 =..... 

  • B. 

   1,580 × ..... = 9

  • C. 

   ...... × 9 = 1,580

  • D. 

   1,280 × 9 = .......

 • 6. 
  6.  แก้ว 1 ลัง มีแก้ว 84 ใบ แก้ว 18 ลัง มีกี่ใบ
  • A. 

   1,232 ใบ

  • B. 

   1,512 ใบ

  • C. 

   2,342 ใบ

  • D. 

   2,452 ใบ

 • 7. 
  7.  ร้านอาหารแห่งหนึ่งขายข้าวได้วันละ 250 บาท ขายข้าว 3 สัปดาห์ร้านอาหารจะได้เงินเท่าไร    
  • A. 

   4,525 บาท

  • B. 

   5,250 บาท

  • C. 

   6,725 บาท

  • D. 

   7,425 บาท

 • 8. 
  8.   68 × 22 =  ( 68 ×  ......... ) + ( 68 × 2 )            
  • A. 

   220

  • B. 

   22

  • C. 

   20

  • D. 

   2

 • 9. 
  9.  ข้อใดเป็นสมบัติการสลับที่การคูณ                                                            
  • A. 

   25 × 9 × 4 = 900

  • B. 

   12 × ( 25 × 4 ) = (12 × 25 ) × 4

  • C. 

   61 + 103 = 103 + 61

  • D. 

   25 × 9 = 9 × 25

 • 10. 
  10.  ข้อใดเป็นสมบัติการแจกแจง                                                              
  • A. 

   34 × (20+8) = (34×20)+(34× 8)

  • B. 

   28×(30+7) = (28×30)+(30×28)

  • C. 

   (21+6)×30 = (30×21)+(30+6)

  • D. 

   (70+8)+82 = (82+8) + (82+70)