แบบทดสอบคณิตศาสตร์

5
แบบทดสอบคณิตศาสตร์

 -  ข้อสอบมีทั้งหมด  5  ข้อ แต่ละข้อมี  5 ตัวเลือก   -  ให้นักเรียนเลือกข อที่ถูกต้องเพียงข้อเดีย ว

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
   1.  มีเสื้อ 2 ตัว  กระโปรง 3 ตัว  จะแต่งชุดเสื้อและกระโปรงที่แต่งต่างกัน ได้ทั้งหมดกี่ชุดต่อไปนี้
  • A. 

   4

  • B. 

   5

  • C. 

   6

  • D. 

   8

  • E. 

   9

 • 2. 
  2.  มีรูปนักคณิตศาสตร์ 5  รูป  ในจำนวนนี้มีรูปคันเตอร์รวมอยู่ด้วย  จำนวนวิธีแขวนรูปทั้ง 5 รูปเรียงเป็นแถว  โดยรูปคันเตอร์อยู่ตรงกลาง   เท่ากับข้อใดต่อไปนี้
  • A. 

   5 วิธี

  • B. 

   10 วิธี

  • C. 

   12 วิธี

  • D. 

   24 วิธี

  • E. 

   120 วิธี

 • 3. 
  3.  จากเลขโดด  0, 1, 2, 3, 4  จะสร้างจำนวนที่เป็นเลขสามหลัก  โดยที่แต่ละหลักห้ามซ้ำ  ได้ทั้งหมดกี่จำนวนต่อไปนี้
  • A. 

   60

  • B. 

   48

  • C. 

   20

  • D. 

   16

  • E. 

   15

 • 4. 
  4.  จากอักษรคำว่า  "BLACKER"  จะมีวิธีสร้างคำต่าง ๆ ที่ขึ้นต้นด้วยสระ  ได้ทั้งหมดกี่คำ  โดยไม่สนใจความหมายของคำ  
  • A. 

   240

  • B. 

   360

  • C. 

   720

  • D. 

   1,440

  • E. 

   5,40

 • 5. 
  5.  มีจดหมาย  5  ฉบับ  จะทิ้งลงตู้ไปรษณีย์ 6 ตู้ ๆ ละฉบับ  ได้ทั้งหมดกี่วิธีต่อไปนี้
  • A. 

   3,225

  • B. 

   720

  • C. 

   120

  • D. 

   60

  • E. 

   30