แบบฝึกหัดเสริมประสบการณ์ สอวน. ชีววิทยา ชุดที่ 3

25 | Total Attempts: 184

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 .  3

แบบทดสอบชุดนี้เป็นการทบ วนความรู้สำหรับเตรียมตั สอบ สอวน. ชีววิทยารอบที่ 1 โดยภายในประกอบด้วยข้อสอ ที่อ้างอิงเนื้อหาในระดั มัธยมศึกษาตอนปลายเป็น หลัก โดยเป็นโจทย์ที่แปลและดั แปลงมาจากหนังสือและตำรา ่างประเทศเป็นหลัก นัก เรียนที่ต้องการทำแบบฝึก ัดชุดนี้ควรจะต้องอ่านแบ เรียน สสวท. ชีววิทยาให้จบทั้งหมด 6 เล่มก่อน จึงจะเป็นการประเมินความ ู้ความเข้าใจได้เป็นอย่า ดีขอให้นักเรียนทุกคนที่เข าทำข้อสอบชุดนี้โชคดีอาจารย์ศุภณัฐ ไพโรหกุลงานส่งเสริมศักยภาพนักเร ยนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาล ย


Questions and Answers
 • 1. 
  ในการศึกษาเซลล์หนึ่งในร่างกายของมนุษย์โดยนักชีววิทยา พบว่าเซลล์ชนิดนี้ประกอบด้วยกอลจิคอมเพล็กซ์ (Golgi complex) จำนวนมาก ท่านคิดว่าเซลล์ชนิดนี้ควรมีบทบาทใดในร่างกาย
  • A. 

   มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการสร้าง ATP ปริมาณมาก

  • B. 

   มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ

  • C. 

   มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสง

  • D. 

   มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการหลั่งสารต่างๆ ออกนอกเซลล์

  • E. 

   มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการกำจัดสารพิษต่างๆ ภายในเซลล์

 • 2. 
  กระบวนการที่สิ่งมีชีวิตมีการสังเคราะห์ mRNA จาก DNA แม่แบบ (DNA template) เรียกว่ากระบวนการอะไร และกระบวนนี้เกิดขึ้นที่บริเวณใดของเซลล์
  • A. 

   กระบวนการ Transcription เกิดที่ภายในนิวเคลียส

  • B. 

   กระบวนการ Transcription เกิดที่ภายในไซโตซอล

  • C. 

   กระบวนการ Translation เกิดที่ภายในนิวเคลียส

  • D. 

   กระบวนการ Translation เกิดที่ภายในไซโตซอล

  • E. 

   กระบวนการ Replication เกิดที่ภายในนิวเคลียส

 • 3. 
  จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้เกี่ยวกับเอนไซม์ก. เอนไซม์ทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาโดยการลดระดับของพลังงานก่อกัมมันต์ (activation energy)ข. เอนไซม์ไม่มีผลต่อพลังงานสุทธิที่ปล่อยออกมาจากปฏิกิริยาการคายพลังงานค. เอนไซม์ทุกชนิดในสิ่งมีชีวิตจะมีบริเวณเร่งของเอนไซม์ (active site) 1 บริเวณข้อความใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง
  • A. 

   ก และ ข

  • B. 

   ก และ ค

  • C. 

   ข และ ค

  • D. 

   ก ข และ ค

  • E. 

   ไม่มีข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง

 • 4. 
  เซลล์ในข้อใดต่อไปนี้ที่มีจำนวนของไมโตคอนเดรียน้อยที่สุดต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรของเซลล์
  • A. 

   เซลล์อสุจ (sperm)

  • B. 

   เซลล์ประสาท (neuron)

  • C. 

   เซลล์เยื่อบุข้างแก้ม (cheek epithelial cell)

  • D. 

   เซลล์ตับ (liver cell)

  • E. 

   เซลล์ในไอส์เลตออฟแลงเกอร์ฮานส์ (Islets of Langerhans cell)

 • 5. 
  นักบินอวกาศที่อยู่ในสภาพไร้น้ำหนักศีรษะหันลงสู่พื้นสามารถใช้หลอดดูดน้ำเข้าตามทางเดินอาหาร โดยไม่ไหลย้อนกลับได้อย่างไรก. กระบวนการเพอริสตัลซิสที่เกิดขึ้นโดยการทำงานของกล้ามเนื้อยึดกระดูกข. กระบวนการเพอริสตัลซิวที่เกิดขึ้นโดยการทำงานของกล้ามเนื้อเรียบค. การควบคุมภายใต้อำนาจจิตใจ (voluntary control)ง. การควบคุมภายนอกอำนาจจิตใจ (involuntary control)
  • A. 

   ก และ ค

  • B. 

   ก และ ง

  • C. 

   ข และ ค

  • D. 

   ข และ ง

 • 6. 
  ขั้นตอนใดต่อไปนี้ที่สามารถหาอัตราการเต้นของหัวใจใน 1 นาทีได้บ้างก. การวัดความดันเลือดโดยใช้เครื่อง sphygmomanometerข. การวิเคราะห์จากกราฟคลื่นไฟฟ้าของหัวใจ (ECG หรือ EKG)ค. การวัดชีพจนบริเวณหลอดเลือดที่ขมับ
  • A. 

   ก และ ข

  • B. 

   ก และ ค

  • C. 

   ข และ ค

  • D. 

   ก ข และ ค

  • E. 

 • 7. 
  ข้อใดต่อไปนี้เป็นความแตกต่างของน้ำเหลืองที่มาจากลำไส้เล็กกับน้ำเหลืองในบริเวณอื่นๆ ในร่างกาย
  • A. 

   น้ำเหลืองที่มาจากลำไส้เล็กจะมีปริมาณลิพิดสูงกว่าน้ำเหลืองบริเวณอื่นๆ ในร่างกาย

  • B. 

   น้ำเหลืองที่มาจากลำไส้เล็กจะมีปริมาณลิพิดต่ำกว่าน้ำเหลืองบริเวณอื่นๆ ในร่างกาย

  • C. 

   น้ำเหลืองที่มาจากลำไส้เล็กจะมีปริมาณโปรตีนสูงกว่าน้ำเหลืองบริเวณอื่นๆ ในร่างกาย

  • D. 

   น้ำเหลืองที่มาจากลำไส้เล็กจะมีปริมาณโปรตีนสูงกว่าน้ำเหลืองบริเวณอื่นๆ ในร่างกาย

  • E. 

   น้ำเหลืองที่มาจากลำไส้เล็กจะมีปริมาณของโปรตีนและลิพิดสูงกว่าน้ำเหลืองบริเวณอื่นๆ ในร่างกาย

 • 8. 
  ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของกล้ามเนื้อยึดซี่โครงขณะเกิดการหายใจเข้า
  • A. 

   กล้ามเนื้อยึดซี่โครงแถบนอกหดตัว กล้ามเนื้อยึดซี่โครงแถบในหดตัว

  • B. 

   กล้ามเนื้อยึดซี่โครงแถบนอกหดตัว กล้ามเนื้อยึดซี่โครงแถบในคลายตัว

  • C. 

   กล้ามเนื้อยึดซี่โครงแถบนอกคลายตัว กล้ามเนื้อยึดซี่โครงแถบในหดตัว

  • D. 

   กล้ามเนื้อยึดซี่โครงแถบนอกคลายตัว กล้ามเนื้อยึดซี่โครงแถบในคลายตัว

 • 9. 
  ไตของมนุษย์ที่มีสุขภาพแข็งแรงสามารถขับถ่ายของเสียชนิดใดได้บ้าง
  • A. 

   กรดยูริก

  • B. 

   ยูเรีย

  • C. 

   กรดยูริกและยูเรีย

  • D. 

   แอมโมเนียและยูเรีย

  • E. 

   กรดยูริก ยูเรีย และแอมโมเนีย

 • 10. 
  สัตว์ในข้อใดต่อไปนี้ที่มีสมองส่วนกลาง (midbrain) ขนาดใหญ่สุดเมื่อเทียบเป็นอัตราส่วนกับขนาดสมองทั้งหมด
  • A. 

   ปลาฉลาม

  • B. 

   คางคก

  • C. 

   จระเข้

  • D. 

   นกพิราบ

  • E. 

   แมวน้ำ

 • 11. 
  สารในข้อใดต่อไปนี้ที่มีผลต่อแอกชั่นโพเทนเชียล (action potential) ของเซลล์ประสาทก. แอมเฟตามีน (amphetamine)ข. คาเฟอีน (caffeine)ค. ยาระงับประสาทบางชนิด
  • A. 

   ก และ ข

  • B. 

   ก และ ค

  • C. 

   ข และ ค

  • D. 

   ก ข และ ค

  • E. 

   ไม่มีสารในข้อใดที่มีผลต่อแอกชั่นโพเทนเชียล

 • 12. 
  เส้นประสาทสมอง (cranial nerve) คู่ใดต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับการได้ยินและการทรงตัว
  • A. 

   เส้นประสาทสมองคู่ที่ V

  • B. 

   เส้นประสาทสมองคู่ที่ VII

  • C. 

   เส้นประสาทสมองคู่ที่ VIII

  • D. 

   เส้นประสาทสมองคู่ที่ IX

  • E. 

   เส้นประสาทสมองคู่ที่ XII

 • 13. 
  การทำงานของกล้ามเนื้อชุดใดต่อไปนี้ที่มีการทำงานแบบตรงข้ามกัน (antagonism)ก. การทำงานของกล้ามเนื้อวงและกล้ามเนื้อตามยาวของไส้เดือนดินข. การทำงานของกล้ามเนื้อเฟล็กเซอร์และกล้ามเนื้อเอกซ์เทนเซอร์ในขาแมลงค. การทำงานของกล้ามเนื้อยึดเปลือกอกและกล้ามเนื้อตามยาวในช่องอกของแมลง
  • A. 

   ก และ ข

  • B. 

   ก และ ค

  • C. 

   ข และ ค

  • D. 

   ก ข และ ค

  • E. 

   ไม่มีข้อใดต่อไปนี้ที่ทำงานแบบตรงข้ามกัน

 • 14. 
  การฟักไก่และการเลี้ยงดูตัวอ่อนของแม่ไก่จัดเป็นพฤติกรรมแบบใด
  • A. 

   พฤติกรรมโอเรียนเตชั่น

  • B. 

   พฤติกรรมรีเฟล็กซ์ต่อเนื่อง

  • C. 

   พฤติกรรมฝังใจ

  • D. 

   พฤติกรรมการลองผิดลองถูก

  • E. 

   พฤติกรรมการเรียนรู้แบบใช้เหตุผล

 • 15. 
  "การตกไข่ (ovulation)" ของเพศหญิง คำว่า "ไข่" ในที่นี้หมายถึงเซลล์ในระยะใด
  • A. 

   โอโอโกเนียม (oogonium)

  • B. 

   โอโอไซต์ระยะแรก (primary oocyte)

  • C. 

   โอโอไซต์ระยะสอง (secondary oocyte)

  • D. 

   ฟอลลิเคิลระยะแรก (primary follicle)

  • E. 

   ฟอลลิเคิลระยะสอง (secondary follicle)

 • 16. 
  จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ก. การถ่ายทอดอิเล็กตรอนจะใช้ก๊าซออกซิเจนทำหน้าที่เป็นตัวให้อิเล็กตรอนตัวสุดท้ายข. ความเข้มข้นของโปรตอนจะสะสมอยู่มากที่บริเวณช่องว่างระหว่างเยื่อหุ้มไมโตคอนเดรียขณะที่เกิดการถ่ายทอดอิเล็กตรอนค. การสร้าง ATP ในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนเป็น oxidative phosphorylationข้อความใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง
  • A. 

   ก และ ข

  • B. 

   ก และ ค

  • C. 

   ข และ ค

  • D. 

   ก ข และ ค

  • E. 

   ไม่มีข้อใดต่อไปกล่าวถูกต้อง

 • 17. 
  ข้อความใดต่อไปนี้กล่าวผิดเกี่ยวกับการสังเคราะห์ด้วยแสง
  • A. 

   ปฏิกิริยาใช้แสงจะเกิดที่บริเวณเยื่อหุ้มไทลาคอยด์ในคลอโรพลาสต์

  • B. 

   ปฏิกิริยาการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช C3 จะเกิดที่บริเวณสโตรมาและสโตรมาไทลาคอยด์

  • C. 

   ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการตรึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ คือ น้ำตาล

  • D. 

   ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นในขั้นตอนของปฏิกิริยาใช้แสง คือ ก๊าซออกซิเจน ATP และ NADPH

 • 18. 
  ในการทดลองในใบโกสันพันธุ์ใบส้ม (Codiaeum variegatum) โดยภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อความเข้มแสงที่แตกต่างกันระหว่างใบพืชที่เกิดใหม่ระหว่างการทดลองและใบที่เจริญเติบโตเต็มที่ก่อนการทดลอง ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องก. ใบที่เกิดขึ้นใหม่ระหว่างการทดลองในกลุ่มที่อยู่ในบริเวณที่มีแสงจัดจะมีปริมาณคลอโรฟิลล์ต่ำกว่าใบโกสนที่อยู่ในที่ร่มข. ใบที่เกิดขึ้นใหม่ระหว่างการทดลองในกลุ่มที่อยู่ในบริเวณที่มีแสงจัดจะมีความหนาของใบมากกว่าใบโกสนที่อยู่ในที่ร่มค. ใบที่เจริญเติบโตเต็มที่ก่อนการทดลองจะมีปริมาณคลอโรฟิลล์เอ และบี เพิ่มขึ้นในกลุ่มที่อยู่ในที่ร่มภาพแสดงต้นโกสนพันธุ์ใบส้ม
  • A. 

   ก และ ข

  • B. 

   ก และ ค

  • C. 

   ข และ ค

  • D. 

   ก ข และ ค

  • E. 

   ไม่มีข้อใดต่อไปนี้สรุปถูกต้อง

 • 19. 
  ข้อใดต่อไปนี้เป็นองค์ประกอบของเอมบริโอพืช
  • A. 

   ใบเลี้ยงและเอนโดสเปิร์ม

  • B. 

   ยอดแรกเกิดและรากแรกเกิด

  • C. 

   ใบเลี้ยง ยอดแรกเกิด และรากแรกเกิด

  • D. 

   เอนโดสเปิร์ม ยอดแรกเกิด และรากแรกเกิด

  • E. 

   ใบเลี้ยง เอนโดสเปิร์ม ยอดแรกเกิด และรากแรกเกิด

 • 20. 
  ข้อใดต่อไปนี้คือ ระยะแกมีโตไฟต์ (gametophyte) ในพืชดอก
  • A. 

   ละอองเรณู (pollen) และถุงเอมบริโอ (embryo sac)

  • B. 

   ละอองเรณู (pollen) และไข่ (egg)

  • C. 

   ไมโครสปอร์ (microspore) และถุงเอมบริโอ (embryo sac)

  • D. 

   ไมโครสปอร์ (microspore) และไข่ (egg)

  • E. 

   ไม่มีข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง

 • 21. 
  ข้อใดต่อไปนี้เป็นการเคลื่อนที่แบบนาสติก (nastic movement)
  • A. 

   การเคลื่อนที่เข้าหาแสงของยอดอ่อน

  • B. 

   การงอกของหลอดละอองเรณูไปยังรังไข่ของพืชดอก

  • C. 

   การหุบบานของดอกบัวในภาวะที่มีแสงและภาวะที่ไม่มีแสง

  • D. 

   การหมุนแกว่งของยอดพืชขณะที่มีการเติบโตที่ปลายยอดพืช

 • 22. 
  ปัจจัยในข้อใดต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับการจำแนกประเภทของไบโอมบนบก
  • A. 

   อุณหภูมิเฉลี่ยและความเข้มแสง

  • B. 

   อุณหภูมิเฉลี่ยและปริมาณน้ำฝน

  • C. 

   อุณหภูมิเฉลี่ยและละติจูด

  • D. 

   ปริมาณน้ำฝนและละติจูด

  • E. 

   ความเข้มแสงและละติจูด

 • 23. 
  บริเวณภาคใต้ของประเทศไทยในบริเวณที่มีฝนตกชุกจะพบไบโอมแบบใดเป็นหลัก
  • A. 

   ป่าดิบชื้น

  • B. 

   ป่าดิบแล้ง

  • C. 

   ป่าดิบเขา

  • D. 

   ป่าสนเขา

  • E. 

   ป่าเบญจพรรณ

 • 24. 
  ในสภาวะที่ดินมีน้ำท่วมขึ้นเป็นเวลานาน ขั้นตอนใดในวัฏจักรไนโตรเจนที่ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
  • A. 

   ขั้นตอนการตรึงไนโตรเจน (nitrogen fixation)

  • B. 

   ขั้นตอนแอมโมนิฟิเคชั่น (ammonification)

  • C. 

   ขั้นตอนไนตริฟิเคชั่น (nitrification)

  • D. 

   ขั้นตอนดีไนตริฟิเคชั่น (denitrification)

 • 25. 
  จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ก. ประชากรของสิ่งมีชีวิตโดยทั่วไปในธรรมชาติจะมีการเติบโตแบบลอจิสติก (logistic growth)ข. ประชากรของสิ่งมีชีวิตหนึ่งๆ จะมีจำนวนสูงสุดที่สภาพแวดล้อมสามารถรองรับได้ ตามค่า carrying capacityค. ตัวต้านทานในสิ่งแวดล้อม (environmental resistance) เป็นปัจจัยต่างๆ ที่กำหนดขนาดของประชากรให้อยู่ในระดับของ carrying capacityข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง
  • A. 

   ก และ ข

  • B. 

   ก และ ค

  • C. 

   ข และ ค

  • D. 

   ก ข และ ค

  • E. 

   ไม่มีข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง

Back to Top Back to top