แบบฝึกหัดเสริมประสบการณ์ สอวน. ชีววิทยา ชุดที่ 2

20 | Total Attempts: 682

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 .  2

แบบทดสอบชุดนี้เป็นการทบ วนความรู้สำหรับเตรียมตั สอบ สอวน. ชีววิทยารอบที่ 1 โดยภายในประกอบด้วยข้อสอ ที่อ้างอิงเนื้อหาในระดั มัธยมศึกษาตอนปลายเป็น หลัก โดยเป็นโจทย์ที่แปลและดั แปลงมาจากหนังสือและตำรา ่างประเทศเป็นหลัก นัก เรียนที่ต้องการทำแบบฝึก ัดชุดนี้ควรจะต้องอ่านแบ เรียน สสวท. ชีววิทยาให้จบทั้งหมด 6 เล่มก่อน จึงจะเป็นการประเมินความ ู้ความเข้าใจได้เป็นอย่า ดีขอให้นักเรียนทุกคนที่เข าทำข้อสอบชุดนี้โชคดีอาจารย์ศุภณัฐ ไพโรหกุลงานส่งเสริมศักยภาพนักเร ยนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาล ย


Questions and Answers
 • 1. 
  ขั้นตอนใดต่อไปนี้ในการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิสที่มีกระบวนการตรงข้ามกันมากที่สุด
  • A. 

   โพรเฟสและเมตาเฟส

  • B. 

   โพรเฟสและแอนาเฟส

  • C. 

   โพรเฟสและเทโลเฟส

  • D. 

   เมตาเฟสและแอนาเฟส

  • E. 

   เมตาเฟสและเทโลเฟส

 • 2. 
  โรคทางพันธุกรรมชนิดหนึ่ง คือ cystic fibrosis จะมีความผิดปกติที่ระบบทางเดินหายใจ โดยจะมีการสะสมเมือก (mucus) เป็นจำนวนมากเนื่องจากเซลล์เยื่อบุผิวไม่สามารถขับเอาเมือกออกจากระบบทางเดินหายใจ นักเรียนคิดว่าโรคนี้ควรจะมีความผิดปกติขึ้นที่องค์ประกอบใดภายในเซลล์
  • A. 

   โปรตีนแอกติน (actin)

  • B. 

   โปรตีนไมโอซิน (myosin)

  • C. 

   โปรตีนไดนีน (dynein)

  • D. 

   ฮีโมโกลบิน (haemoglobin)

  • E. 

   เอนไซม์ในขั้นตอนการถ่ายทอดอิเล็กตรอน

 • 3. 
  สารในข้อใดต่อไปนี้ที่ไม่ได้ถูกผลิตขึ้นในขั้นตอนของปฏิกิริยาใช้แสง (light-dependent reaction) ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
  • A. 

   ก๊าซออกซิเจน

  • B. 

   โปรตอน (H+)

  • C. 

   น้ำตาลกลูโคส

  • D. 

   ATP

  • E. 

   NADPH

 • 4. 
  ฮอร์โมนพืชชนิดใดต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับการยืดขนาดของเซลล์ (cell elongation) บริเวณปลายยอดพืช
  • A. 

   กรดแอบไซซิก (abscissic acid)

  • B. 

   ไซโตไคนิน (cytokinin)

  • C. 

   เอทิลีน (ethylene)

  • D. 

   ออกซิน (auxin)

  • E. 

   จิบเบอเรลลิน (gibberellin)

 • 5. 
  ฮอร์โมนพืชชนิดใดต่อไปนี้ที่กระตุ้นการยืดขนาดของก้านองุ่น ช่วยทำให้องุ่นมีขนาดใหญ่ขึ้น
  • A. 

   ออกซิน (auxin)

  • B. 

   จิบเบอเรลลิน (gibberellin)

  • C. 

   กรดแอบไซซิก (abscissic acid)

  • D. 

   ไซโตไคนิน (cytokinin)

  • E. 

   เอทิลีน (ethylene)

 • 6. 
  ข้อใดต่อไปนี้ที่มีผลทำให้อัตราเร็วในการส่งกระแสประสาทเพิ่มสูงขึ้นก. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของแอกซอนกว้างมากขึ้นข. จำนวนของปลายไซแนปส์ (synaptic terminal) มากค. ระยะห่างของ node of Ranvier มาก
  • A. 

   ก และ ข

  • B. 

   ก และ ค

  • C. 

   ข และ ค

  • D. 

   ก ข และ ค

  • E. 

 • 7. 
  บริเวณใดภายในหูที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการทรงตัว
  • A. 

   เยื่อแก้วหู (tympanic membrane)

  • B. 

   กระดูกค้อน ทั่ง โกลน

  • C. 

   คอเคลีย (cochlea)

  • D. 

   ท่อเซมิเซอร์คูลาร์ (semicircular canal)

  • E. 

   ท่อยูสเตเชียน (Eustachian tube)

 • 8. 
  ในผู้หญิงที่หมดประจำเดือน (menopause) และผู้หญิงที่กำลังมีประจำเดือน (menstrual flow) จะมีการเปลี่ยนแปลงในข้อใดต่อไปนี้ที่เหมือนกัน
  • A. 

   อัตราการผลิตฮอร์โมนอีสโตรเจนลดลง

  • B. 

   อัตราการผลิตฮอร์โมนอีสโตรเจนเพิ่มขึ้น

  • C. 

   อัตราการผลิตฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเพิ่มขึ้น

  • D. 

   การหลุดลอกและสลายตัวของผนังมดลูกชั้นใน (endometrium)

  • E. 

   การฝ่อของต่อมใต้สมองส่วนหน้า

 • 9. 
  กระบวนการในข้อใดต่อไปที่ไม่มีผลในการกระตุ้นอัตราการหายใจของมนุษย์
  • A. 

   การเพิ่มขึ้นของ HCO3- ภายในเลือด

  • B. 

   การเพิ่มขึ้นของค่า pH ภายในเลือด

  • C. 

   การเพิ่มขึ้นปริมาณ CO2 ภายในเลือด

  • D. 

   การที่มนุษย์ย้ายไปอยู่ในที่ที่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลมาก

  • E. 

   การเพิ่มขึ้นของกิจกรรมต่างๆ ภายในเซลล์กล้ามเนื้อยึดกระดูก

 • 10. 
  สิ่งมีชีวิตในข้อใดต่อไปนี้ที่มีแนวโน้มอยู่ทางด้านล่างสุดของปิรามิดมวลชีวภาพ (pyramid of biomass) ของระบบนิเวศในทะเล
  • A. 

   ไดอะตอม (diatom)

  • B. 

   หมึกกล้วย (squid)

  • C. 

   ครัสเตเชียน (crustacean)

  • D. 

   แมวน้ำ (seal)

  • E. 

   ปลาฉลาม (shark)

 • 11. 
  โครงสร้างใดต่อไปนี้ทำหน้าที่ในการเก็บของเสียในไข่ของสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ปีก
  • A. 

   ถุงน้ำคร่ำ (amnion)

  • B. 

   อัลแลนทอยส์ (allantois)

  • C. 

   เยื่อคอเรียน (chorion)

  • D. 

   รก (placenta)

  • E. 

   ถุงไข่แดง (yolk sac)

 • 12. 
  ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ลักษณะร่วมกันของเซลลูโลส ไคติน และไกลโคเจน
  • A. 

   สารทั้งสามชนิดมีลักษณะเป็นพอลิเมอร์ (polymer) ขนาดใหญ่

  • B. 

   สารทั้งสามชนิดจัดอยู่ในสารชีวโมเลกุลพวกคาร์โบไฮเดรต

  • C. 

   สารทั้งสามชนิดพบเป็นองค์ประกอบอยู่ภายในผนังเซลล์

  • D. 

   สารทั้งสามชนิดต่อกันด้วยพันธะไกลโคซิดิก (glycosidic linkage)

  • E. 

   สารทั้งสามชนิดประกอบด้วยหน่วยย่อยเป็นน้ำตาลกลูโคสหรืออนุพันธ์ของน้ำตาลกลูโคส

 • 13. 
  สารในข้อใดต่อไปนี้พบเป็นผลิตภ้ณฑ์สุดท้ายของการหมักในยีสต์
  • A. 

   ATP และกรดแลกติก

  • B. 

   ATP และเอทานอล

  • C. 

   ATP กรดแลกติกและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

  • D. 

   ATP เอทานอลและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

  • E. 

   เอทานอลและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

 • 14. 
  จงพิจารณาแผนภาพแสดงเส้นทางการลำเลียงน้ำเข้าสู่รากพืชต่อไปนี้เส้นทางการลำเลียงน้ำในข้อใดต่อไปนี้ที่มีความเป็นไปได้น้อยที่สุด
  • A. 

   เส้นทาง A

  • B. 

   เส้นทาง B

  • C. 

   เส้นทาง C

  • D. 

   เส้นทาง D

  • E. 

   เส้นทาง E

 • 15. 
  จงพิจารณาแผนภาพต่อไปนี้บริเวณใดต่อไปนี้ที่ประกอบด้วยเซลล์เวสเซล (vessel member)
  • A. 

   บริเวณ A

  • B. 

   บริเวณ B

  • C. 

   บริเวณ C

  • D. 

   บริเวณ D

  • E. 

   บริเวณ E

 • 16. 
  จงพิจารณากราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงศักย์ไฟฟ้าเยื่อหุ้มเซลล์ต่อไปนี้บริเวณใดต่อไปนี้ที่มีการเคลื่อนที่ของ K+ ออกนอกเซลล์จำนวนมาก
  • A. 

   บริเวณ A

  • B. 

   บริเวณ B

  • C. 

   บริเวณ C

  • D. 

   บริเวณ D

  • E. 

   บริเวณ E

 • 17. 
  ระยะใดต่อไปนี้ในการเจริญที่มีการสร้างเนื้อเยื่อแรกเริ่ม 3 ชั้น (germ layers)
  • A. 

   ระยะคลีเวจ (cleavage)

  • B. 

   ระยะบลาสทูลา (blastula)

  • C. 

   ระยะมอรูลา (morula)

  • D. 

   ระยะแกสตรูลา (gastrula)

  • E. 

   ระยะออร์แกโนเจเนซิส (organogenesis)

 • 18. 
  เซลล์ใดต่อไปนี้มีความเหมาะสมน้อยที่สุดในการทำลายพิมพ์ DNA (DNA fingerprint)
  • A. 

   เซลล์จากต่อมน้ำลาย

  • B. 

   เซลล์จากน้ำอสุจิ

  • C. 

   เซลล์ฟอลลิเคิลของเส้นผม (hair follicle)

  • D. 

   เซลล์เม็ดเลือดแดง

  • E. 

   เซลล์เม็ดเลือดขาว

 • 19. 
  ข้อใดไม่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภูมิคุ้มกันแบบก่อเอง
  • A. 

   การฉีดวัคซีนคุ้มกันวันโรค

  • B. 

   การฉีดทอกซอยด์คุ้มกันโรคบาดทะยัก

  • C. 

   การติดหวัดจากเพื่อน

  • D. 

   การให้ทารกดื่มน้ำนมแม่

  • E. 

   มีคำตอบมากกว่า 1 ข้อที่ไม่ได้ทำให้เกิดภูมิคุ้มกันแบบก่อเอง

 • 20. 
  ในภาวะที่ร่างกายมี Ca2+ สูง จะมีผลให้เกิดเหตุการณ์ใดต่อไปนี้ก. กระตุ้นการหลั่งพาราทอร์โมน (PTH)ข. กระตุ้นการหลั่งแคลซิโทนิน (calcitonin)ค. ลดอัตราการดูดซึม Ca2+ จากลำไส้เล็กเข้าสู่หลอดเลือดฝอยง. เพิ่มอัตราการดูดซึม Ca2+ จากลำไส้เล็กเข้าสู่หลอดเลือดฝอย
  • A. 

   ก และ ค

  • B. 

   ก และ ง

  • C. 

   ข และ ค

  • D. 

   ข และ ง

  • E. 

   ก และ ข

Back to Top Back to top