แบบฝึกหัดเสริมประสบการณ์ สอวน. ชีววิทยา ชุดที่ 1

20 | Total Attempts: 8049

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 .  1

แบบทดสอบชุดนี้เป็นการทบ วนความรู้สำหรับเตรียมตั สอบ สอวน. ชีววิทยารอบที่ 1 โดยภายในประกอบด้วยข้อสอ ที่อ้างอิงเนื้อหาในระดั มัธยมศึกษาตอนปลายเป็นหล ัก โดยเป็นโจทย์ที่แปลและดั แปลงมาจากหนังสือและตำรา ่างประเทศเป็นหลัก นักเรียนที่ต้องการทำแบบ ึกหัดชุดนี้ควรจะต้องอ่า แบบเรียน สสวท. ชีววิทยาให้จบทั้งหมด 6 เล่มก่อน จึงจะเป็นการประเมินความ ู้ความเข้าใจได้เป็นอย่า ดีขอให้นักเรียนทุกคนที่เข าทำข้อสอบชุดนี้โชคดีอาจารย์ศุภณัฐ ไพโรหกุลงานส่งเสริมศักยภาพนักเร ยนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาล ย


Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อใดต่อไปนี้จัดเป็นหน้าที่ของลำไส้ใหญ่ (large intestine)
  • A. 

   เกี่ยวข้องกับการย่อยอาหารประเภทโปรตีน

  • B. 

   เกี่ยวข้องกับการย่อยอาหารประเภทลิพิด

  • C. 

   เกี่ยวข้องกับการย่อยอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต

  • D. 

   เกี่ยวข้องกับการดูดซึมน้ำกลับเข้าสู่ร่างกาย

  • E. 

   เกี่ยวข้องกับการผลิตวิตามินและเกลือแร่บางชนิดให้ร่างกาย

 • 2. 
  ATP (adenosine triphosphate) จัดเป็นสารเก็บพลังงานสูงที่สำคัญในสิ่งมีชีวิต กระบวนการใดต่อไปนี้ในสิ่งมีชีวิตที่ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้ ATP โดยตรง
  • A. 

   การดูดซึมแร่ธาตุเข้าสู่รากพืช

  • B. 

   การแพร่แบบฟาซิลิเทต (facilitated diffusion)

  • C. 

   การรักษาสมดุลของไอออน Na และ K

  • D. 

   การเคลื่อนไหวของซิเลียและแฟลเจลลาในโปรโตซัว

  • E. 

   การสังเคราะห์สายพอลิเพปไทด์ภายในเซลล์

 • 3. 
  กระบวนการจำลอง DNA (DNA replication) เกิดขึ้นในขั้นตอนใดของการแบ่งเซลล์
  • A. 

   ระยะอินเตอร์เฟส (interphase)

  • B. 

   ระยะเมทาเฟส (metaphase)

  • C. 

   ระยะเทโลเฟส (telophase)

  • D. 

   ระยะแอนาเฟส (anaphase)

  • E. 

   ระยะโพรเฟส (prophase)

 • 4. 
  โครงสร้างใดต่อไปนี้ในเมล็ดถั่วที่ทำหน้าที่เก็บสะสมอาหาร
  • A. 

   ยอดแรกเกิด (plumule)

  • B. 

   รากแรกเกิด (radicle)

  • C. 

   ใบเลี้ยง (cotyledon)

  • D. 

   เอนโดสเปิร์ม (endosperm)

  • E. 

   เยื่อหุ้มรากแรกเกิด (coleoptile)

 • 5. 
  จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ก. เอนโดสเปิร์มของพืชจะมีพันธุกรรมจากฝ่ายแม่เพียงอย่างเดียวข. เอนโดสเปิร์มของพืชเกิดจากการปฏิสนธิของสเปิร์มในละอองเรณูและโพลาร์นิวคลีไอค. จำนวนชุดของเอนโดสเปิร์มจะมี 3 ชุด (triploid)ข้อใดต่อไปนี่้กล่าวถูกต้อง
  • A. 

   ก และ ข

  • B. 

   ก และ ค

  • C. 

   ข และ ค

  • D. 

   ก ข และ ค

  • E. 

   ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง

 • 6. 
  ข้อใดต่อไปนี้เป็นหน้าที่หลักของฮอร์โมนโพรเจสเตอโรน (progesterone) ในรอบเดือนของเพศหญิง
  • A. 

   กระตุ้นการเจริญของเซลล์ไข่ (egg) ในรังไข่

  • B. 

   กระตุ้นการเจริญของผนังมดลูกชั้นใน (endometrium)

  • C. 

   กระตุ้นการเจริญของคอร์ปัสลูเทียม (corpus luteum)

  • D. 

   กระตุ้นการเจริญของฟอลลิเคิล (follicle) ในเซลล์ไข่

  • E. 

   กระตุ้นการตกไข่ (ovulation)

 • 7. 
  โครงสร้างใดต่อไปนี้ที่พบทั้งในไวรัสและเซลล์โพรคารีโอต
  • A. 

   กรดนิวคลีอิก (nucleic acid)

  • B. 

   ไรโบโซม (ribosome)

  • C. 

   เยื่อหุ้มเซลล์ (plasma membrane)

  • D. 

   โปรตีนที่ล้อมรอบ (protein coat)

  • E. 

   ผนังเซลล์ที่เป็นเพปติโดไกลแคน (peptidoglycan cell wall)

 • 8. 
  ข้อใดต่อไปนี้เป็นปัจจัยหลักที่สำคัญที่สุดในการลำเลียงน้ำในพืชไม้ยืนต้น
  • A. 

   แรงแคปิลลารี (capillary action)

  • B. 

   การกัตเตชั่น (guttation)

  • C. 

   การออสโมซิส (osmosis)

  • D. 

   การแพร่โดยใช้โปรตีนอะควาพอริน (aquaporin)

  • E. 

   แรงโคฮีชั่น (cohesion)

 • 9. 
  ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ลักษณะของสัตว์ในไฟลัมอาร์โทรโพดา (phylum Arthropoda)
  • A. 

   ร่างกายแบ่งเป็นปล้องแบบแท้จริง

  • B. 

   รยางค์มีลักษณะเป็นข้อต่อ (jointed appendages)

  • C. 

   เปลือกแข็งภายนอกเป็นสารไคติน (chitinous exoskeleton)

  • D. 

   ช่องว่างในลำตัวแบบแท้จริง (eucoelom)

  • E. 

   ระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิด (closed circulatory system)

 • 10. 
  โครงสร้างในข้อใดต่อไปนี้ที่พบได้ทั้งเซลล์โพรคารีโอตและเซลล์ยูคารีโอต
  • A. 

   เยื่อหุ้มเซลล์และคลอโรพลาสต์

  • B. 

   DNA และไรโบโซม

  • C. 

   ผนังเซลล์และเยื่อหุ้มเซลล์

  • D. 

   แฟลเจลลาและร่างแหเอนโดพลาสซึม

  • E. 

   กอลจิคอมเพล็กซ์และไมโตคอนเดรีย

 • 11. 
  โรคกล้ามเนื้อฝ่อชนิดดูเชนน์ (Duchenne's muscular dystrophy) เป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบยีนด้อยบนโครโมโซม X (X-linked recessive inheritance) ถ้าชายคนหนึ่งเป็นโรคกล้ามเนื้อฝ่อ ข้อสรุปใดต่อไปนี้ถูกต้อง
  • A. 

   ชายคนนี้ต้องได้รับยีนโรคนี้มาจากฝ่ายพ่อเท่านั้น

  • B. 

   ชายคนนี้ต้องได้รับยีนโรคนี้มาจากฝ่ายแม่เท่านั้น

  • C. 

   ชายคนนี้อาจจะได้รับยีนโรคนี้จากฝ่ายพ่อหรือฝ่ายแม่คนใดคนหนึ่งเท่านั้น

  • D. 

   ชายคนนี้ต้องได้รับยีนโรคนี้มาจากทั้งฝ่ายพ่อและฝ่ายแม่

  • E. 

   ข้อมูลที่กำหนดให้ไม่เพียงที่จะสรุปได้

 • 12. 
  ข้อใดต่อไปนี้เป็นหน้าที่ของกอลจิคอมเพล็กซ์ (Golgi complex)
  • A. 

   เกี่ยวข้องกับการสร้างไรโบโซม

  • B. 

   เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์โปรตีน

  • C. 

   เกี่ยวข้องกับการจำลอง DNA (DNA replication)

  • D. 

   เกี่ยวข้องกับการตัดแต่งโปรตีนให้พร้อมทำงาน

  • E. 

   เกี่ยวข้องกับการสะสม Ca2+ ภายในเซลล์

 • 13. 
  ข้อใดต่อไปนี้เป็นบทบาทของน้ำในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
  • A. 

   น้ำทำหน้าที่ผลิตออกซิเจนที่จำเป็นต่อการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์

  • B. 

   น้ำทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพลังงานเพื่อใช้ในวัฏจักรคาลวิน

  • C. 

   น้ำทำหน้าที่ในการจ่ายอิเล็กตรอนให้เข้าไปในระบบแสงที่ถูกกระตุ้น

  • D. 

   น้ำทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการรักษาเสถียรภาพของคลอโรพลาสต์

  • E. 

   น้ำทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นการทำงานของรงควัตถุบนคลอโรพลาสต์

 • 14. 
  สัตว์ในกลุ่มใดต่อไปนี้ที่จัดอยู่ในกลุ่มเรเดียตา (radiata)
  • A. 

   หนอนตัวแบน (flatworm)

  • B. 

   หนอนตัวกลม (roundworm)

  • C. 

   ไนดาเรีย (cnidarian)

  • D. 

   หนอนปล้อง (annelid)

  • E. 

   ฟองน้ำ (sponge)

 • 15. 
  ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับวิถีไกลโคไลซิส (glycolysis)
  • A. 

   พบได้ทั้งในเซลล์โพรคารีโอตและเซลล์ยูคารีโอต

  • B. 

   พบได้ทั้งการหายใจแบบใช้ออกซิเจนและการหมัก

  • C. 

   ผลิตภัณฑ์สุดท้ายของปฏิกิริยา คือ ไพรูเวต (pyruvate)

  • D. 

   สารเก็บพลังงานสูงที่ผลิตออกมาในขั้นตอนนี้คือ ATP และ NADPH

  • E. 

   ขั้นตอนนี้จะเกิดขึ้นในบริเวณไซโตซอลของเซลล์

 • 16. 
  จงพิจารณาภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงต่อไปนี้ภาพที่เห็นนี้เป็นโครงสร้างส่วนใดและมาจากพืชชนิดใด
  • A. 

   รากของพืชใบเลี้ยงเดี่ยว

  • B. 

   รากของพืชใบเลี้ยงคู่

  • C. 

   ลำต้นของพืชใบเลี้ยงเดี่ยว

  • D. 

   ลำต้นของพืชใบเลี้ยงคู่ (ไม้ล้มลุก)

  • E. 

   ลำต้นของพืชใบเลี้ยงคู่ (ไม้ยืนต้น)

 • 17. 
  สารในข้อใดต่อไปนี้ที่ไม่สามารถกรองผ่านถ้วยโบวแมนส์ (Bowman's capsule)
  • A. 

   เซลล์เม็ดเลือดแดง

  • B. 

   กรดอะมิโน

  • C. 

   น้ำตาลกลูโคส

  • D. 

   ยูเรีย

  • E. 

   ถูกทั้งข้อ A และ B

 • 18. 
  ในพืช C3 เอนไซม์ที่ทำหน้าที่กระตุ้นการรวมตัวของ CO2 กับสารอินทรีย์คือเอนไซม์ใด
  • A. 

   เอนไซม์รูบิสโก (rubisco)

  • B. 

   เอนไซม์เฮลิเคส (helicase)

  • C. 

   เอนไซม์ PEP carboxylase

  • D. 

   เอนไซม์ฟอสโฟรีเลส (phosphorylase)

  • E. 

   เอนไซม์คาร์บอนิกแอนไฮเดรส (carbonic anhydrase)

 • 19. 
  จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ก. กระพี้ (sapwood) คือส่วนของท่อไซเล็มที่ตายแล้วแต่ยังสามารถลำเลียงน้ำได้อยู่ข. พืชใบเลี้ยงคู่จะมีการเจริญทุติยภูมิ (secondary growth) เนื่องจากมีเนื่อเยื่อเจริญด้านข้างค. วงปีของพืชเป็นส่วนของไซเล็นขั้นทุติยภูมิ (secondary xylem) ข้อความใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง
  • A. 

   ก และ ข

  • B. 

   ก และ ค

  • C. 

   ข และ ค

  • D. 

   ก ข และ ค

  • E. 

   ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง

 • 20. 
  จงพิจารณาภาพถ่ายของพืชต่อไปนี้ พืชที่เห็นในภาพเกิดจากการขาดธาตุอาหารชนิดใด
  • A. 

   ไนโตรเจน (nitrogen)

  • B. 

   ฟอสฟอรัส (phosphorus)

  • C. 

   โพแทสเซียม (potassium)

  • D. 

   แมกนีเซียม (magnesium)

  • E. 

   แคลเซียม (calcium)

Back to Top Back to top