แบบทดสอบกลางภาค วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ม 4 โรงเรียนปรางค์กู่

5 | Total Attempts: 590

SettingsSettingsSettings
Please wait...
แบบทดสอบกลางภาค วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ม 4 โรงเรียนปรางค์กู่

คำชี้แจง    ๑.  ข้อสอบฉบับนี้เป็นข้อสอบ บบปรนัย  มีทั้งหมด  ๔๐  ข้อ            ๒. ให้ทำเครื่องหมายกากบาท ( X ) ในช่องที่ถูกที่สุดลงในก ะดาษคำตอบ            ๓. ห้ามขีดเขียนหรือทำเครื่ งหมายใด ๆ ลงในข้อสอบ            ๔. เมื่อทำข้อสอบเสร็จเรียบ ้อยให้ส่งข้อสอบและกระดา คำตอบคืนกรรมการผู้ควบคุ มห้องสอบ


Questions and Answers
 • 1. 
  1. ข้อใดให้ความหมาย ของสารสนเทศได้ถูกต้องที่สุด
  • A. 

   การนำข้อความที่เห็นมาพิมพ์

  • B. 

   การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่พบที่เห็น

  • C. 

   การเก็บนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาประมวลผล

  • D. 

   การเก็บนำข้อมูลมาประมวลผล

 • 2. 
  2.เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันมีความสำคัญในเรื่องใดมากที่สุด
  • A. 

   เศรษฐกิจ

  • B. 

   การเมือง

  • C. 

   การทหาร

  • D. 

   การเกษตร

 • 3. 
  3.ข้อใดคืออุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความสำคัญในปัจจุบัน
  • A. 

   เครื่องคิดเลข

  • B. 

   ตู้ ATM

  • C. 

   คอมพิวเตอร์

  • D. 

   เครื่องส่ง FAX

 • 4. 
  4. คอมพิวเตอร์ จัดเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านใด
  • A. 

   ทางด้านการศึกษา

  • B. 

   ทางด้านอุตสาหกรรม

  • C. 

   ทางด้านการขนส่ง

  • D. 

   ใช้ได้ในทุก ๆ ด้าน

 • 5. 
  6. ข้อใดไม่ใช่บทบาทที่เทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญ
  • A. 

   ใช้ในการสื่อสารข้อมูล

  • B. 

   ใช้ดูหนังฟังเพลง

  • C. 

   ใช้ในการเก็บฐานข้อมูล

  • D. 

   ใช้ในการเก็บข้อมูลที่สำคัญ

Back to Top Back to top