แบบทดสอบสังคมศึกษา ชั้น ป. 5

10 | Total Attempts: 206

SettingsSettingsSettings
Please wait...
แบบทดสอบสังคมศึกษา ชั้น ป. 5

คำชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเด ยว


Questions and Answers
 • 1. 
  ปฐมเทศนามีความเกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   พุทธมารดา

  • B. 

   อาฬารดาบส

  • C. 

   วิศวามิตร

  • D. 

   ปัญจวัคคีย์

 • 2. 
  กฎหมายสูงสุดที่ใช้ในการปกครองประเทศคือข้อใด
  • A. 

   รัฐธรรมนูญ

  • B. 

   พระราชกำหนด

  • C. 

   พระราชบัญญัติ

  • D. 

   พระราชกฤษฎีกา

 • 3. 
  กระทรวงใดมีหน้าที่เกี่ยวกับการค้าขาย
  • A. 

   กระทรวงพลังงาน

  • B. 

   กระทรวงพาณิชย์

  • C. 

   กระทรวงการคลัง

  • D. 

   กระทรวงอุตสาหกรรม

 • 4. 
  พระมหากษัตริย์พระองค์ใดทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นมาใช้
  • A. 

   พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

  • B. 

   สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  • C. 

   สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

  • D. 

   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน

 • 5. 
  ข้อใดเป็นการทำบุญที่มุ่งให้จิตสงบ
  • A. 

   ศีลมัย

  • B. 

   ทานมัย

  • C. 

   ภาวนามัย

  • D. 

   ธรรมทาน

 • 6. 
  หลักการในข้อใด ที่เหมือนกันทุกศาสนา
  • A. 

   ยึดมั่นในศาสนา

  • B. 

   ทำความดีละเว้นความชั่ว

  • C. 

   จงรักภักดีต่อศาสดา

  • D. 

   สอนให้เชื่อการเกิด แก่ เจ็บ ตาย

 • 7. 
  สิ่งใดไม่ใช่องค์ประกอบของศาสนา
  • A. 

   ประเพณี

  • B. 

   คัมภีร์

  • C. 

   ศาสดา

  • D. 

   ศาสนสถาน

 • 8. 
  ศาสนามีประโยชน์ต่อสังคมอย่างไร
  • A. 

   ทำให้ทุกคนไม่กลัว

  • B. 

   ทำให้ทุกคนมีฐานะดี

  • C. 

   ทำให้ทุกคนสงบสุข

  • D. 

   ทำให้ทุกคนกล้าหาญ

 • 9. 
  วันใดเป็นวันรำลึกการถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้า
  • A. 

   วันมาฆบูชา

  • B. 

   วันวิสาขบูชา

  • C. 

   วันอาสาฬหบูชา

  • D. 

   วันอัฏฐมีบูชา

 • 10. 
  หลักธรรมในข้อใดที่จะทำให้ประสบผลสำเร็จในการเรียน
  • A. 

   อิทธิบาท 4

  • B. 

   อริยสัจ 4

  • C. 

   สังคหวัตถุ 4

  • D. 

   พรหมวิหาร 4

Back to Top Back to top