แบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน ภาษาไทย

1 Question
แบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน ภาษาไทย

ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถ กต้องที่สุดเพียงข้อเดีย

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อใดเขียนถูกต้อง
  • A. 

   ดวงจันทร์

  • B. 

   วันจันทน์

  • C. 

   วันศุกย์