แบบทดสอบเรื่อง การเคลื่อนไหว

9 | Total Attempts: 669

SettingsSettingsSettings
Please wait...
แบบทดสอบเรื่อง การเคลื่อนไหว

ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว


Questions and Answers
 • 1. 
  การเคลื่อนไหวใดเป็นพัฒนาการเสริมสร้างความคล่องตัวของนักเรียน
  • A. 

   การบีบข้อมือ

  • B. 

   การยึดพื้น

  • C. 

   การวิ่งส่งของ

 • 2. 
  การเล่นแบบใดเป็นการนำสู่กีฬา
  • A. 

   หมากรุก

  • B. 

   การเล่นมอญซ่อนผ้า

  • C. 

   การเล่นนายพรานล่าเสือ

 • 3. 
  การเล่นเกมวิ่งเปลี้ยวฝึกความเเข็งแรงด้านใด
  • A. 

   การเคลื่อนไหวของร่างกาย

  • B. 

   กล้ามเนื้อ

  • C. 

   สติปัญญา การแก้ปัญหา

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 4. 
  การเล่นชักเย่อนอกจากฝึกความแข็งแรงแล้วยังสอนอะไรให้กับนักเรียน
  • A. 

   ควสามสามัคคี

  • B. 

   การเสียสละ

  • C. 

   การเอาเปรียบ

 • 5. 
  เกมขี่ม้าส่งเมือง ควรจัดผู้เล่นแบบใดให้เหมาะสม
  • A. 

   ม้าต้องตัวเล็ก

  • B. 

   ม้าต้องตัวใหญ่

  • C. 

   ม้าและคนต้องสมดุลกัน

 • 6. 
  มอญซ่อนผ้านอกจากเป็นเกมที่ฝึกให้นักเรียนได้เล่นแล้วยังสอนให้นักเรียนรู้จักอะไร
  • A. 

   อนุรักษ์การละเล่นสากล

  • B. 

   อนุรักษ์การละเล่นพื้นเมือง

  • C. 

   การใช้สติปัญญา

 • 7. 
  การวิ่งเก็บของเป็นการนำสูกีฬาใด
  • A. 

   ฟุตบอล

  • B. 

   หมากรุก

  • C. 

   กรีฑา

 • 8. 
  การเล่นเกมที่แฝงพัฒนาการของเด็กควรเน้นสิ่งใดให้กับผู้เรียนก่อน
  • A. 

   สอดแทรกการอบอุ่นร่างกาย

  • B. 

   สอดแทรกคุณธรรม

  • C. 

   สอดแทรกทักษะพื้นฐาน

 • 9. 
  การทดสอบสมรรถภาพของนักเรียนเพื่อต้องการทราบถึงอะไร
  • A. 

   ความเป็นเลิศ

  • B. 

   ความฉลาด

  • C. 

   พัฒนาการ และความแตกต่างผู้เรียน

Back to Top Back to top