แบบทดสอบหลังเรียน ชุดการเรียนรู้ที่ 3

10
  3

คำชี้แจง                ;      1.  ให้นักเรียนกาเครื่องหมา   ´   ทับตัวอักษร  หน้าคำตอบที่ถูกที่สุดลง น           กระดาษคำตอบที่ครูแจกให้   2. ห้ามขีด เขียน หรือ เครื่องหมายใด  ๆ ลงใน แบบทดสอบผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง นักเรียนสามารถใช้กระบวน ารทางวิทยาศาสตร์ในการเร ยนวิทยาศาสตร์ได้             ;           จุดประสงค์การเรียนรู้               1. นักเรียนสามารถอธิบายกระบวนการทางวิทยา าสตร์ได้               2. นักเรียนสามารถใช้กระบวนการทางวิ ยาศาสตร์ในการเรียนวิทยา าสตร์ได้               3. นักเรียนทำงานร่วมกัน สร้างความสามัคคี มีคุณธรรมจริยธรรม   และความอดทน               4. นักเรียนเรียนอย่างมีควา สุข และสามารถนำความรู้ที่ได ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  จากข้อมูลคือขั้นตอนใดในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
  • A. 

   การตั้งปัญหา

  • B. 

   การตั้งสมมติฐาน

  • C. 

   การทดลอง

  • D. 

   การสรุปผลการทดลอง

 • 2. 
  จากข้อมูลคือขั้นตอนใดในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
  • A. 

   การตั้งปัญหา

  • B. 

   การตั้งสมมติฐาน

  • C. 

   การทดลอง

  • D. 

   การสรุปผลการทดลอง

 • 3. 
  จากข้อมูลคือขั้นตอนใดในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
  • A. 

   การสังเกตการทดลอง

  • B. 

   การบันทึกการทดลอง

  • C. 

   การสรุปผลการทดลอง

  • D. 

   การเลือกหัวข้อที่จะทำการทดลอง

 • 4. 
  จากข้อมูลอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
  • A. 

   การสังเกตการทดลอง

  • B. 

   การทำการทดลอง

  • C. 

   การสรุปผลการทดลอง

  • D. 

   การเลือกหัวข้อที่จะทำการทดลอง

 • 5. 
  ข้อมูลคือขั้นตอนใดในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
  • A. 

   การตั้งปัญหาที่ใช้ในการทดลอง

  • B. 

   การตั้งสมมติฐานที่ใช้ในการทดลอง

  • C. 

   การออกแบบการทดลองและกำหนดตัวแปร

  • D. 

   การสรุปผลการทดลอง

 • 6. 
  จากข้อมูลอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
  • A. 

   การบันทึกข้อมูล

  • B. 

   การสังเกตการทดลอง

  • C. 

   การทำการทดลอง

  • D. 

   การสรุปผลการทดลอง

 • 7. 
  จากข้อมูลคือขั้นตอนใดในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
  • A. 

   การสังเกตการทดลอง

  • B. 

   การบันทึกการทดลอง

  • C. 

   การสรุปผลการทดลอง

  • D. 

   การเลือกหัวข้อที่จะทำการทดลอง

 • 8. 
  ข้อใดต่อไปนี้คือ  ความหมายของสมมติฐาน
  • A. 

   การสังเกตการทดลอง

  • B. 

   การสรุปผลการทดลอง

  • C. 

   การเลือกหัวข้อที่จะทำการทดลอง

  • D. 

   การคิดหาคำตอบของปัญหาล่วงหน้าอย่างมีเหตุผล

 • 9. 
  ในกระบวนการแก้ปัญหาหรือการทดลองทางวิทยาศาสตร์  มักมีสิ่งต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหลายอย่าง  เราเรียกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหรือการทดลองว่าอย่างไร
  • A. 

   ตัวแปร

  • B. 

   ตัวแปรต้น

  • C. 

   ตัวแปรตาม

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 10. 
  สิ่งที่เป็นสาเหตุ  ที่ทำให้เกิดผลต่างๆ  หรือสิ่งที่เราต้องการทดลองดูว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดผลเช่นนั้นจริงหรือไม่  คือตัวแปรชนิดใด
  • A. 

   ตัวแปรต้น

  • B. 

   ตัวแปรตาม

  • C. 

   ตัวแปรควบคุม

  • D. 

   ถูกทุกข้อ