แบบทดสอบเรื่องมาตราตัวสะกด ป.4

10
แบบทดสอบเรื่องมาตราตัวสะกด ป.4

ให้เลือกคำตอบที่ถูกที่ส ดเพียงข้อเดียว

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  คำว่าโรคอยู่ในมาตราตัวสะกดใด
  • A. 

   มาตรากด

  • B. 

   มาตรากก

  • C. 

   มาตรากน

 • 2. 
  บริเวณเป็นคำในมาตราใด
  • A. 

   มาตรากด

  • B. 

   มาตรากน

  • C. 

   มาตรากง

 • 3. 
  คำว่าอาหารอยู่ในมาตราใด
  • A. 

   มาตรากน

  • B. 

   มาตรากด

  • C. 

   มาตราเกย

 • 4. 
  ฉันไปโรงเรียนคำว่าเรียนอยู่ในมาตราใด
  • A. 

   มาตรากด

  • B. 

   มาตรากน

  • C. 

   มาตรากง

 • 5. 
  แม่ชอบกินแกงเขียวหวาน เขียวอยู่ในมาตราใด
  • A. 

   มาตราเกอว

  • B. 

   มาตรากง

  • C. 

   มาตรากก

 • 6. 
  คำว่าภาคพื้นเป็นคำในมาตราใด
  • A. 

   มาตรากกกับกน

  • B. 

   มาตรากนกับกง

  • C. 

   มาตรากดกับเกย

 • 7. 
  ยายและตาอยู่เฝ้าบ้านคำว่ายายและตาเป็นคำในมาตราใด
  • A. 

   มาตราก กากับมาตราเกย

  • B. 

   มาตรากง กับมาตรากด

  • C. 

   มาตรา กม กับมาตราเกอว

 • 8. 
  คำว่ายีราฟ อยู่ในมาตราใด
  • A. 

   มาตรากบ

  • B. 

   มาตรากก

  • C. 

   มาตรากม

 • 9. 
  สำเร็จจัดเป็นคำในมาตราใด
  • A. 

   มาตรากด

  • B. 

   มาตรากน

  • C. 

   มาตราเกย

 • 10. 
  ไฟฟ้าอยู่ที่บ้านฉันดับมาหลายวันคำว่าไฟฟ้าอยู่ในมาตราใด
  • A. 

   มาตรา ก.กา

  • B. 

   มาตามเกอว

  • C. 

   มาตรากบ