แบบทดสอบราย (ว32101) ม.2 (หน่วยที่2เรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณี)
11
ตอนที่ 1 จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว
ตอนที่ 2 จงเขียนเครื่องหมาย / หน้าข้อความที่เห็นด้วย และ x หน้าข้อความที่ไม่เห็นด้วย