เก็งข้อสอบ ครูผู้ช่วย ปี 2554

19 | Total Attempts: 154

SettingsSettingsSettings
Please wait...
เก็งข้อสอบ ครูผู้ช่วย ปี 2554

เก็งข้อสอบบรรจุครูผู้ช่ ย ปี2554 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่ว ปี2554 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oopps  


Questions and Answers
 • 1. 
   ใครเป็นประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  • A. 

   พระธรรมโกศาจารย์

  • B. 

   นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา

  • C. 

   นายสุเมธ แย้มนุ่น

  • D. 

   นายชินภัทร ภูมิรัตน

  • E. 

   มิอาจทราบได้

 • 2. 
  กฎหมายพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ เกิดจากมาตราใดของกฎหมายรัฐธรรมนูญ
  • A. 

   มาตรา 43

  • B. 

   มาตรา 49

  • C. 

   มาตรา 109

  • D. 

   มาตรา 80

 • 3. 
  ใครต่อไปนี้ที่ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู
  • A. 

   ผู้บริหารการการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา

  • B. 

   ครู

  • C. 

   บุคลากรทางการศึกษา

  • D. 

   คณาจารย์

 • 4. 
  การศึกษาในระบบมีกี่ระดับ ข้อใดถูกที่สุด
  • A. 

   2 ระดับคือ การศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • B. 

   2 ระดับคือ การศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาอุดมศึกษา

  • C. 

   3 ระดับคือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา

  • D. 

   4 ระดับคือ ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา

 • 5. 
  การจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพอยู่ในมาตราใดของ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
  • A. 

   22

  • B. 

   23

  • C. 

   24

  • D. 

   25

 • 6. 
  โทษทางวินัยมีกี่สถาน
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5

 • 7. 
  พ.ร.บ. เงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจาตาแหน่ง ประกาศใช้บังคับเมื่อใด     ธ.ค. 47
  • A. 

   19

  • B. 

   20

  • C. 

   23

  • D. 

   24

 • 8. 
  สพม. มีกี่เขต
  • A. 

   120

  • B. 

   183

  • C. 

   225

  • D. 

   42

 • 9. 
  สพป. มีกี่เขต
  • A. 

   42

  • B. 

   183

  • C. 

   75

  • D. 

   125

 • 10. 
  กคศ มีกี่คน
  • A. 

   27

  • B. 

   28

  • C. 

   30

  • D. 

   31

 • 11. 
  การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนสาคัญที่สุดอยู่ในมาตราใดของ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
  • A. 

   22

  • B. 

   23

  • C. 

   24

  • D. 

   25

 • 12. 
  การปฏิรูปการเรียนการเรียนการสอน ยึดมาตราใดจึงจะได้ผล
  • A. 

   22

  • B. 

   23

  • C. 

   24

  • D. 

   25

 • 13. 
  มาตราใดไม่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
  • A. 

   47

  • B. 

   51

  • C. 

   49

  • D. 

   52

 • 14. 
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรว่างลง สรรหาใหม่ภายในกี่วัน
  • A. 

   30

  • B. 

   45

  • C. 

   60

  • D. 

   90

 • 15. 
  อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีจานวนทั้งหมดกี่คน
  • A. 

   12

  • B. 

   4

  • C. 

   5

  • D. 

   9

 • 16. 
  อานาจและหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ข้อใดไม่ถูกต้อง
  • A. 

   บรรจุแต่งตั้งบุคลาการในสถานศึกษา

  • B. 

   ประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู

  • C. 

   จัดทามาตรฐานภาระงานครู

  • D. 

   พิจารณาความดีความชอบ

 • 17. 
  7 วันอันตราย วันสุดท้ายวันที่
  • A. 

   15

  • B. 

   16

  • C. 

   17

  • D. 

   18

 • 18. 
  ตาแหน่งอาจารย์ 3 ระดับ 8 เทียบเท่าวิทยฐานะใด
  • A. 

   ครูชานาญการ

  • B. 

   ครูชานาญการพิเศษ

  • C. 

   ครูเชี่ยวชาญ

  • D. 

   ครูเชี่ยวชาญพิเศษ

 • 19. 
  กรรมการผู้แทนข้าราชการครู ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนเป็นเวลาไม่น้อยกว่ากี่ปี5
  • A. 

   5

  • B. 

   10

  • C. 

   15

  • D. 

   20

Back to Top Back to top