แบบทดสอบ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

5
แบบทดสอบ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกที่สุด เพียงข้อเดียว แล้วทำเครื ่องหมาย  X  ลงในกระดาษคำตอบ

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  1.   ข้อใดไม่ใช่  ฮาร์ดแวร์  (hardware)
  • A. 

   Photoshop

  • B. 

   Ram

  • C. 

   Harddisk

  • D. 

   Mouse

 • 2. 
  2.   ฮาร์ดแวร์  คือหัวใจของคอมพิวเตอร์
  • A. 

   Cpu

  • B. 

   Ram

  • C. 

   HDD

  • D. 

   Monitor

 • 3. 
  3.   Ram  มีหน้าที่อย่างไร
  • A. 

   จัดเก็บข้อมูล

  • B. 

   นำข้อมูลเข้า

  • C. 

   วิเคราะห์ผลข้อมูล

  • D. 

   หน่วยความจำสำรอง

 • 4. 
  4.   Monitor  มีหน้าที่อย่างไร
  • A. 

   แสดงผล

  • B. 

   ประมวลผล

  • C. 

   วิเคระห์ผล

  • D. 

   แปลผล

 • 5. 
  5.   ข้อใดคือหน้าที่ของ  Key Board
  • A. 

   นำข้อมูลออก

  • B. 

   นำข้อมูลเข้า

  • C. 

   ประมวลผลข้อมูล

  • D. 

   วิเคราะห์ผลข้อมูล