ตัวอย่างแบบทดสอบ มาตรฐานที่ 5 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา

20 | Total Attempts: 628

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ตัวอย่างแบบทดสอบ มาตรฐานที่ 5 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา

ตัวอย่างแบบทดสอบมาตรฐาน ิชาชีพครู


Questions and Answers
 • 1. 
   ข้อใดคือความตรงของแบบทดสอบ ( ******sobbunju.com********)
  • A. 

   ความตรงเชิงเนื้อหา

  • B. 

   ความตรงเชิงโครงสร้าง

  • C. 

   ความตรงตามสภาพ

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 2. 
  ความเที่ยงของแบบทดสอบ  คือ
  • A. 

   ความคงเส้นคงวาของผลการสอบ

  • B. 

   ไม่ว่าจะสอบกี่ครั้ง นักเรียนคนเดิมควรจะได้คะแนนไม่แตกต่างจากเดิม

  • C. 

   ถูกทั้ง ก และ ข

 • 3. 
  วิธีการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ มีหลายวิธี เช่น
  • A. 

   การสอบซ้ำ

  • B. 

   การทดสอบจากข้อสอบคู่ขนาน

  • C. 

   ถูกทั้ง ก และ ข

 • 4. 
  ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบที่ดีนั้นขึ้นอยู่กับ
  • A. 

   คุณลักษณะของกลุ่มผู้สอบ

  • B. 

   การกำหนดเวลาในการสอบ

  • C. 

   สภาพแวดล้อม

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 5. 
  ค่าความยากง่ายของแบบทดสอบแทนด้วยสัญลักษณ์
  • A. 

   R

  • B. 

   P

  • C. 

   Q

  • D. 

   S

 • 6. 
  เป็นข้อสอบที่ยากมาก คือ มีค่า P เท่าๆไหร่
  • A. 

   ค่า P ระหว่าง 0.00-0.19

  • B. 

   ค่า P ระหว่าง 020-0.40

  • C. 

   ค่า P ระหว่าง 0.41-0.60

  • D. 

   ค่า P ระหว่าง 0.61-0.80

  • E. 

   ค่า P ระหว่าง 0.81-1.00

 • 7. 
  เป็นข้อสอบที่ค่อนข้างยาก คือ มีค่า P เท่าๆไหร่
  • A. 

   ค่า P ระหว่าง 0.00-0.19

  • B. 

   ค่า P ระหว่าง 020-0.40

  • C. 

   ค่า P ระหว่าง 0.41-0.60

  • D. 

   ค่า P ระหว่าง 0.61-0.80

  • E. 

   ค่า P ระหว่าง 0.81-1.00

 • 8. 
  เป็นข้อสอบที่ยากง่ายพอเหมาะ  คือ มีค่า P เท่าๆไหร่
  • A. 

   ค่า P ระหว่าง 0.00-0.19

  • B. 

   ค่า P ระหว่าง 020-0.40

  • C. 

   ค่า P ระหว่าง 0.41-0.60

  • D. 

   ค่า P ระหว่าง 0.61-0.80

  • E. 

   ค่า P ระหว่าง 0.81-1.00

 • 9. 
  เป็นข้อสอบที่ค่อนข้างง่าย คือ มีค่า P เท่าๆไหร่
  • A. 

   ค่า P ระหว่าง 0.00-0.19

  • B. 

   ค่า P ระหว่าง 020-0.40

  • C. 

   ค่า P ระหว่าง 0.41-0.60

  • D. 

   ค่า P ระหว่าง 0.61-0.80

  • E. 

   ค่า P ระหว่าง 0.81-1.00

 • 10. 
  เป็นข้อสอบที่ง่ายมาก
  • A. 

   ค่า P ระหว่าง 0.00-0.19

  • B. 

   ค่า P ระหว่าง 020-0.40

  • C. 

   ค่า P ระหว่าง 0.41-0.60

  • D. 

   ค่า P ระหว่าง 0.61-0.80

  • E. 

   ค่า P ระหว่าง 0.81-1.00

 • 11. 
  ค่าอำนาจจำแนก หมายถึง ประสิทธิภาพของแบบทดสอบในการแยกความสามารถ เก่ง-อ่อน ของผู้ตอบ เป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างของอัตราส่วนระหว่างเด็กเก่งและเด็กอ่อน แทนด้วยสัญลักษณ์
  • A. 

   R

  • B. 

   P

  • C. 

   Q

  • D. 

   S

 • 12. 
  ค่าอำนาจจำแนก มีค่าระหว่าง
  • A. 

   0 ถึง 1.00

  • B. 

   0 ถึง -1.00

  • C. 

   -1.00 ถึง 1.00

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 13. 
  ค่า r เป็น ลบ
  • A. 

   มีค่าอำนาจจำแนกในทางตรงกันข้าม

  • B. 

   ไม่มีค่าอำนาจจำแนก

  • C. 

   มีค่าอำนาจจำแนกดี

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 14. 
  ค่า r ระหว่าง 0.00-0.19
  • A. 

   มีค่าอำนาจจำแนกในทางตรงกันข้าม

  • B. 

   ไม่มีค่าอำนาจจำแนก

  • C. 

   มีค่าอำนาจจำแนกดี

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 15. 
  ค่า r ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป
  • A. 

   มีค่าอำนาจจำแนกในทางตรงกันข้าม

  • B. 

   ไม่มีค่าอำนาจจำแนก

  • C. 

   มีค่าอำนาจจำแนกดี

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 16. 
  ข้อสอบที่มีความยากง่ายพอเหมาะ และ มีค่าอำนาจจำแนกดี
  • A. 

   ข้อสอบดีมาก

  • B. 

   ข้อสอบดี

  • C. 

   ข้อสอบพอใช้ได้

  • D. 

   ข้อสอบไม่ดี

  • E. 

   ข้อสอบใช้ไม่ได้

 • 17. 
  ข้อสอบที่ค่อนข้างง่าย หรือข้อสอบที่ค่อน ข้างยากและมีค่าอำนาจจำแนกดี
  • A. 

   ข้อสอบดีมาก

  • B. 

   ข้อสอบดี

  • C. 

   ข้อสอบพอใช้ได้

  • D. 

   ข้อสอบไม่ดี

  • E. 

   ข้อสอบใช้ไม่ได้

 • 18. 
  ข้อสอบที่มีความยากง่ายพอเหมาะและมีค่าอำนาจจำแนกต่ำหรือข้อสอบที่มีค่าอำนาจจำแนกดีแต่มีความยากมาก
  • A. 

   ข้อสอบดีมาก

  • B. 

   ข้อสอบดี

  • C. 

   ข้อสอบพอใช้ได้

  • D. 

   ข้อสอบไม่ดี

  • E. 

   ข้อสอบใช้ไม่ได้

 • 19. 
  ข้อสอบที่มีความยากมาก หรือข้อสอบที่มีความง่ายมาก และมีค่าอำนาจจำแนกน้อย
  • A. 

   ข้อสอบดีมาก

  • B. 

   ข้อสอบดี

  • C. 

   ข้อสอบพอใช้ได้

  • D. 

   ข้อสอบไม่ดี

  • E. 

   ข้อสอบใช้ไม่ได้

 • 20. 
  ข้อสอบที่มีค่าอำนาจจำแนกในทางกลับกัน หรือไม่มีค่าอำนาจจำแนก (****ค่า  r  เป็นลบ**** )
  • A. 

   ข้อสอบดีมาก

  • B. 

   ข้อสอบดี

  • C. 

   ข้อสอบพอใช้ได้

  • D. 

   ข้อสอบไม่ดี

  • E. 

   ข้อสอบใช้ไม่ได้

Back to Top Back to top