ข้อสอบความรอบรู้ ชุดที่ 96 การประเมินวิทยฐานะแบบใหม่ จุฬาราชมนตรี

10 | Total Attempts: 609

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบความรอบรู้ ชุดที่ 96 การประเมินวิทยฐานะแบบใหม่ จุฬาราชมนตรี

ข้อสอบความรอบรู้ ชุดที่ 96 การประเมินวิทยฐานะแบบให ่ จุฬาราชมนตรี กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  การประเมินวิทยฐานะชำนาญการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้คณะกรรมการประเมินทั้ง 3 ด้านภายในระยะเวลาตามข้อใด
  • A. 

   1 เดือน

  • B. 

   2 เดือน

  • C. 

   3 เดือน

  • D. 

   6 เดือน

 • 2. 
  ให้คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินผู้ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ หรือเชี่ยวชาญ ประเมินด้านที่ 1 และ 2 ตามข้อใด
  • A. 

   ภายใน เวลา 1 เดือนนับแต่วันยื่นคำขอรับการประเมินกับส่วนราชการหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  • B. 

   ภายใน เวลา 2 เดือนนับแต่วันยื่นคำขอรับการประเมินกับส่วนราชการหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  • C. 

   ภายใน เวลา 3 เดือนนับแต่วันยื่นคำขอรับการประเมินกับส่วนราชการหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  • D. 

   ภายใน เวลา 6 เดือนนับแต่วันยื่นคำขอรับการประเมินกับส่วนราชการหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  • E. 

   ภายใน เวลา 9 เดือนนับแต่วันยื่นคำขอรับการประเมินกับส่วนราชการหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 • 3. 
  ตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อนุมัติโดยใคร
  • A. 

   ผอ.รร โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.

  • B. 

   ผอ.รร โดยอนุมัติ ก.ค.ศ.

  • C. 

   ผอ.เขต โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.

  • D. 

   ผอ.เขต โดยความเห็นชอบ อ.ก.ค.ศ.

  • E. 

   เลขาธิการ กพฐ. โดยความเห็นชอบ ก.ค.ศ.

 • 4. 
  ครูติวสอบส่งขอประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญและได้รับอนุมิติผ่าน การได้รับดังกล่าวมีผลตามข้อใด
  • A. 

   ก่อนวันที่ส่งคำขอรับการประเมิน

  • B. 

   ไม่ก่อนวันที่ส่งคำขอรับการประเมิน

  • C. 

   หลังวันที่ส่งคำขอรับการประเมิน

  • D. 

   วันที่คณะกรรมการประเมินให้ผ่าน

 • 5. 
  ข้อใดไม่ใช่สายงานที่มีในคู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
  • A. 

   สายงานการสอน

  • B. 

   สายงานบริหารสถานศึกษา

  • C. 

   สายงานบริหารการศึกษา

  • D. 

   สายงานนิเทศ

  • E. 

   สายบริหารการศึกษาอื่น

 • 6. 
  ข้อใดหมายถึงแบบเสนอขอรับการประเมินในการขอมีวิยฐานะวิทยฐษนะชำนาญการ
  • A. 

   แบบ ก.ค.ศ.1

  • B. 

   แบบ ก.ค.ศ.1/1

  • C. 

   แบบ ก.ค.ศ.1/2

  • D. 

   แบบ ก.ค.ศ.1/3

 • 7. 
  IEP หมายถึงข้อใด
  • A. 

   การจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

  • B. 

   แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

  • C. 

   การศึกษาเฉพาะบุคคล

  • D. 

   การศึกษาส่วนบุคคล

  • E. 

   การมีส่วนร่วมจัดการศึกษาของบุคคล

 • 8. 
  บุคคลในข้อใดไม่ต้อลงชื่อใน ก.ค.ศ.1
  • A. 

   ผู้ขอรับการประเมิน

  • B. 

   ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น

  • C. 

   กรรมการประเมิน

  • D. 

   ผู้ตรวจสอบคุณสมบัติ

 • 9. 
  แบบรายงานผลการปฏฺบัติงาน ก.ค.ศ.3/2 สายผู้บริหารสถานศึกษา ต้องรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกี่ปี
  • A. 

   1 ปี

  • B. 

   2 ปีการศึกษา

  • C. 

   3 ปี

  • D. 

   3 ปีการศึกษา

 • 10. 
  ใครได้รับเลือกให้เป็นจุฬาราชมนตรีคนที่ 18
  • A. 

   นายอาซิส คุมพลพิทักษ์

  • B. 

   นายอาซิส พิทักษ์คุมพล

  • C. 

   นายอาคุมพล พิทักษ์

  • D. 

   นายอาซิสพล พิทักษ์

Back to Top Back to top