แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

5 | Total Attempts: 96

SettingsSettingsSettings
Please wait...
แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกต้องที่สุด


Questions and Answers
 • 1. 
  ๑.  ข้อใดไม่มีตัวสะกด
  • A. 

   เพลา

  • B. 

   ปลากราย

  • C. 

   ขวนขวาย

  • D. 

   กรุ๋งกริ๋ง

 • 2. 
  คำว่า เคว้งคว้าง ใช้มาตราตัวสะกดในแม่ใด
  • A. 

   แม่กน

  • B. 

   แม่กบ

  • C. 

   แม่กง

  • D. 

   แม่เกย

 • 3. 
  ข้าวยาก หมากแพง  มีตัวสะกดในแม่ใด
  • A. 

   แม่กด แม่กก แม่กง

  • B. 

   แม่กก แม่เกย แม่กง

  • C. 

   แม่เกอว แม่กน แม่กก

  • D. 

   แม่เกอว แม่กก แม่กง

 • 4. 
  คำว่า ฤทธิ์  มีตัวสะกดในแม่ใด
  • A. 

   แม่กน

  • B. 

   แม่กด

  • C. 

   แม่กก

  • D. 

   แม่กบ

 • 5. 
  คำในข้อใดมีตัวสะกดใน แม่กก ทุกคำ
  • A. 

   นาค มาก รส

  • B. 

   พรรค เมตร ภัย

  • C. 

   ภาค เมฆ เลข

  • D. 

   โชค โลภ โจทย์

Back to Top Back to top