แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษาภาค ก.

20
แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษาภาค ก.

สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name  จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบครั เลือกคำตอบที่ท่านคิดว่า ถูก แล้ว คลิก Submit MyAnswer เกณฑ์การผ่าน 60% ขอให้สนุกกับการฝึกทำแบบ ดสอบครับ  ขอให้โชคดีครับ  จากใจ Mr.Jo หมายเหตุ  : ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการนำต วอย่างแบบทดสอบนี้ไปใช้เ ื่อผลประโยชน์ทางการพานิ ชย์

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
             ในสภาพบ้านเมืองของประเทศไทยปัจจุบันนี้  ท่านคิดว่า หลักธรรมาภิบาลข้อใดสำคัญที่สุด
  • A. 

   หลักนิติธรรม

  • B. 

   หลักคุณธรรม

  • C. 

   หลักความโปร่ง

  • D. 

   หลักความรับผิดชอบ

 • 2. 
       ครูผู้ช่วยคนหนึ่งสอบขึ้นบัญชีไว้ ประกาศขึ้นบัญชีวันที่ ๑๐ เมษายน  สพท.มีหนังสือแจ้งให้มารายงานตัวลงวันที่ ๑๖ เมษายน  ครูคนนั้นมารายงานตัววันที่ ๒๐ เมษายน  มีคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยลงวันที่ ๒๕ เมษายน  เจ้าหน้าที่การเงินของโรงเรียนคิดเงินเดือนไม่ถูก ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนจะแนะนำให้เจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียนเริ่มคิดเงินเดือนให้ครูผู้ช่วยคนนั้นเริ่มวันที่เท่าไหร่
  • A. 

   ๑๐ เมษายน

  • B. 

   ๑๖ เมษายน

  • C. 

   ๒๐ เมษายน

  • D. 

   ๒๕ เมษายน

 • 3. 
       พนักงานขับรถของโรงเรียนทำเรื่องเสนอขอซ่อมแซมเบรกรถตู้ ๓ ครั้งแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ  วันหนึ่งขับรถตู้ไปชนกับรถไฟ เสียชีวิต  กรณีนี้ใครรับผิดชอบ
  • A. 

   ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • B. 

   รองผู้อำนวยการ

  • C. 

   พนักงานขับรถ

  • D. 

   พนักงานขับรถไฟ

 • 4. 
  จงเรียงลำดับ คุณธรรมพื้นฐาน๘ ประการของกระทรวงศึกษาธิการ
  • A. 

   ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ำใจ

  • B. 

   ขยัน ประหยัด มีวินัย ซื่อสัตย์ สะอาด สุภาพ สามัคคี มีน้ำใจ

  • C. 

   ขยัน ประหยัด มีวินัย ซื่อสัตย์ สุภาพ สามัคคี สะอาด มีน้ำใจ

  • D. 

   ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สะอาด สุภาพ สามัคคี มีน้ำใจ

 • 5. 
  จงเรียงลำดับความเหมาะสมในการบรรจุแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา
  • A. 

   ความรู้ ความสามารถ ความประพฤติด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประสบการณ์ ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญ คุณภาพของผลงานที่ปฏิบัติ ประวัติการรับราชการ

  • B. 

   ความรู้ ความสามารถ คุณภาพของผลงานที่ปฏิบัติ ประวัติการรับราชการ ความประพฤติด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประสบการณ์ ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญ

  • C. 

   ความประพฤติด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ความรู้ความสามารถ คุณภาพของผลงานที่ปฏิบัติ ประวัติการรับราชการประสบการณ์ ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญ

  • D. 

   ความประพฤติด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญ คุณภาพของผลงานที่ปฏิบัติและประวัติการรับราชการ

 • 6. 
       โรงเรียนเปรียบเทียบกับทีมฟุตบอล ท่านคิดว่า ผู้อำนวยการโรงเรียน ควรอยู่ในตำแหน่งใด
  • A. 

   ประธานสโมสร

  • B. 

   ผู้จัดการทีม

  • C. 

   โค้ช

  • D. 

   กัปตันทีม

 • 7. 
  ท่านคิดว่า ธรรมะ ข้อใด เหมาะสมกับคำว่า Service  Mind
  • A. 

   พรหมวิหาร ๔

  • B. 

   อิทธิบาท ๔

  • C. 

   สังคหะวัตถุ ๔

  • D. 

   อริยสัจ ๔

 • 8. 
  GIS คือ 
  • A. 

   Government Inputs System

  • B. 

   Government Information System

  • C. 

   Geographic Inputs System

  • D. 

   Geographic Information System

 • 9. 
        โรงเรียนมีเงินงบประมาณงบดำเนินงานค้างจ่าย ๕๐,๐๐๐ บาท ต่อมาได้รับเงินอุดหนุนเมื่อเดือน พ.ย. ๑๒๐,๐๐๐ บาท บาท มีเงินรายได้จากการระดมทรัพยากร 80,000 บาท เงินบริจาคเพื่อบำรุงรักษาพัสดุ 120,000 บาท ถ้าโรงเรียนจะซื้อคอมฯ 25,000 บาท ใช้เงินอะไร 
  • A. 

   เงินอุดหนุน

  • B. 

   งบดำเนินการ

  • C. 

   เงินรายได้

  • D. 

   เงินบริจาค

 • 10. 
  โรงเรียน มีเงินสนับสนุนมาก ชุมชนให้การสนับสนุนด้วยดี มีความพร้อมทุกด้าน ท่านในฐานะเข้ารับตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนนี้ ท่านจะบริหารอย่างไร
  • A. 

 • 11. 
  สถานศึกษาต้องส่งเงินดอกเบี้ยที่เกิดจากบัญชีเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงินรายได้แผ่นดินเมื่อไหร่
  • A. 

   ๓๐ กันยายนของทุกปี

  • B. 

   ๓๑ ตุลาคมของทุกปี

  • C. 

   ๓๑ ธันวาคมของทุกปี

  • D. 

   ๓๑ มกราคมของทุกปี

 • 12. 
  ดอกเบี้ยจากบัญชีของสถานศึกษาข้อใด ต้องส่งคืนเป็นเงินรายได้แผ่นดิน
  • A. 

   เงินปัจจัยพื้นฐาน

  • B. 

   เงินรายได้สถานศึกษา

  • C. 

   เงินอาหารกลางวัน

  • D. 

   เงินนอกงบประมาณ

 • 13. 
  หลักประกันซองในการสอบราคาซื้อหนังสือยืมเรียนโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี อัตราร้อยละเท่าไหร่
  • A. 

  • B. 

   ๑๐

  • C. 

   ๒๐

  • D. 

   ๕๐

 • 14. 
  เงินอุดหนุนรายหัว เก็บได้นานเท่าไหร่
  • A. 

   ๑ ปีงบประมาณ

  • B. 

   ๒ ปีงบประมาณ

  • C. 

   ๓ ปีงบประมาณ

  • D. 

   นานเท่าไหร่ก็ได้

 • 15. 
  โรงเรียนมีเงินเหลือจ่ายจากการก่อสร้างอาคารเรียน  อยากจะนำไปซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน  ใครมีอำนาจอนุมัติการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
  • A. 

   เลขาธิการสพฐ.

  • B. 

   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  • C. 

   ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • D. 

   ผู้ว่าราชการจังหวัด

 • 16. 
  โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียน ๓๐๐ คน จะติดตั้งโทรศัพท์ภายนอกได้กี่หมายเลข
  • A. 

   ๑ หมายเลข

  • B. 

   ๒ หมายเลข

  • C. 

   ๓ หมายเลข

  • D. 

   กี่หมายเลขก็ได้

 • 17. 
  ใครมีอำนาจอนุญาตให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาเดินทางไปราชการ
  • A. 

   เลขาธิการสพฐ.

  • B. 

   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  • C. 

   ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  • D. 

   สรุปไม่ได้

 • 18. 
  ผอ.รร.เบิกค่าที่พักในการเดินทางไปราชการในลักษณะเหมาจ่ายได้กี่บาท
  • A. 

   ๗๐๐ บาท

  • B. 

   ๘๐๐ บาท

  • C. 

   ๑,๐๐๐ บาท

  • D. 

   เบิกไม่ได้

 • 19. 
  คณะกรรมการในระเบียบพัสดุ ข้อใด มติต้องเป็นเอกฉันท์
  • A. 

   คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

  • B. 

   คณะกรรมการตรวจการจ้าง

  • C. 

   คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา

  • D. 

   คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ

 • 20. 
  ผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสงค์จะยื่นคำร้องขอย้าย ต้องปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเดิมมาแล้วเป็นระยะเวลาเท่าใด
  • A. 

   ไม่ต่ำกว่า ๑๒ เดือน

  • B. 

   ไม่ต่ำกว่า ๒ ปี

  • C. 

   ไม่ต่ำกว่า ๓ ปี

  • D. 

   ไม่จำกัด