ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ม.1

10
ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ม.1

ให้นักเรียนเลือคำตอบที่ ูกต้องที่สุดเพียงข้อเดี ว     

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
   ข้อใดเป็นการแยกตัวประกอบของ 24
  • A. 

   2×3×2×2

  • B. 

   3×2×4

  • C. 

   4×6

  • D. 

   3×8

 • 2. 
     36  เป็น ค.ร.น. ของจำนวนในข้อใด
  • A. 

   6, 9, 12

  • B. 

   3, 4, 6

  • C. 

   2, 6, 8

  • D. 

   4, 6, 8

 • 3. 
  ข้อใดเป็นตัวประกอบทั้งหมดของ 16
  • A. 

   1, 2, 4, 8, 16

  • B. 

   1, 2, 4, 8

  • C. 

   1, 2, 4

  • D. 

   1, 2, 8

 • 4. 
  ตัวคูณร่วมน้อยที่สุดของ  6 กับ 9  คือจำนวนในข้อใด
  • A. 

   36

  • B. 

   18

  • C. 

   12

  • D. 

   30

 • 5. 
  ข้อใดเป็นตัวประกอบเฉพาะของ  30
  • A. 

   3, 5, 10

  • B. 

   1, 2, 3, 5

  • C. 

   2, 3, 5

  • D. 

   3, 5, 10, 15

 • 6. 
  ตัวประกอบร่วมที่มากที่สุดของ 16 กับ 30 คือจำนวนใดข้อใด
  • A. 

   6

  • B. 

   5

  • C. 

   4

  • D. 

   2

 • 7. 
  มีปากกาสีดำ 12 ด้าม สีน้ำเงิน 16 ด้าม    ถ้าแบ่งให้เด็กกลุ่มหนึ่งคนละเท่าๆ กัน  แต่ละคนได้สีเดียว  จะได้มากที่สุด  คนละกี่ด้าม
  • A. 

   2 ด้าม

  • B. 

   3 ด้าม

  • C. 

   4 ด้าม

  • D. 

   6 ด้าม

 • 8. 
  ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง  
  • A. 

   จำนวนที่มี 5 เป็นตัวประกอบไม่ใช่จำนวนเฉพาะ

  • B. 

   จำนวนเฉพาะทุกจำนวนเป็นจำนวนคี่

  • C. 

   จำนวนคี่ทุกจำนวนเป็นจำนวนเฉพาะ

  • D. 

   มีจำนวนคู่บางจำนวนเป็นจำนวนเฉพาะ

 • 9. 
  ห.ร.ม. ของ  12, 24 และ 30  คือข้อใด
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   6

  • D. 

   12

 • 10. 
  ระฆังสามใบ  ใบแรกตีทุกๆ 10 นาที ใบที่สองตีทุกๆ 15 นาที  และใบที่สามตีทุกๆ 20 นาที  ถ้าเริ่มตีพร้อมกัน  อีกนานกี่นาที  จึงจะตีพร้อมกันอีก
  • A. 

   50 นาที

  • B. 

   60 นาที

  • C. 

   110 นาที

  • D. 

   120 นาที