แบบทดสอ[แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต

5 | Total Attempts: 94

SettingsSettingsSettings
Please wait...
แบบทดสอ[แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต

Questions and Answers
 • 1. 
  1.       จงศึกษาข้อมูลต่อไปนี้ ก.    แมวเคลื่อนไหวด้วยการเดินมากินอาหาร ข.    ต้นมะเขือสืบพันธุ์ด้วยการออกดอกสะพรั่ง ค.    นกสืบพันธุ์ด้วยการออกไข่ในรังบนต้นไม้ ง.     กิ้งกือขับถ่ายด้วยการม้วนตัวเป็นก้อนกลม ข้อความใดถูกต้อง
  • A. 

   1. ก และ ข

  • B. 

   2. ค และ ง

  • C. 

   3. ก และ ค

  • D. 

   4. ข และ ค

 • 2. 
  2.  ถ้าต้องการศึกษาสิ่งที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นควรใช้อุปกรณ์ในข้อใด
  • A. 

   1. แว่นขยาย

  • B. 

   2. กล้องจุลทรรศน์

  • C. 

   3. กล้องโทรทรรศน์

  • D. 

   4. กล้องส่องทางไกล

 • 3. 
  จงพิจารณาข้อมูลต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 3-4 ก.    เยื่อหุ้มเซลล์จะช่วยควบคุมการผ่านเข้าออกเซลล์ของสาร ข.    คลอโรฟิลล์ในคลอโรพลาสต์จับพลังงานแสงเพื่อสังเคราะห์แสง ค.    นิวเคลียสทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเซลล์ ง.     ผนังเซลล์ทำหน้าที่สร้างความแข็งแรงให้กับเซลล์3.       ข้อใดที่ทำหน้าที่คล้ายกับยามรักษาการณ์
  • A. 

   1. ก และ ข

  • B. 

   2. ค และ ง

  • C. 

   3. ก และ ค

  • D. 

   4. เฉพาะข้อ ก

 • 4. 
  จงพิจารณาข้อมูลต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 3-4 ก.    เยื่อหุ้มเซลล์จะช่วยควบคุมการผ่านเข้าออกเซลล์ของสาร ข.    คลอโรฟิลล์ในคลอโรพลาสต์จับพลังงานแสงเพื่อสังเคราะห์แสง ค.    นิวเคลียสทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเซลล์ ง.     ผนังเซลล์ทำหน้าที่สร้างความแข็งแรงให้กับเซลล์4.       ข้อมูลใดที่พบได้ทั้งเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
  • A. 

   1. ก และ ข

  • B. 

   2. ค และ ง

  • C. 

   3. ก และ ค

  • D. 

   4. ข และ ง

 • 5. 
  5.       ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเซลล์พืช
  • A. 

   1. เซลล์ปากใบของพืชมีรูปร่างคล้ายเมล็ดถั่ว

  • B. 

   2. เซลล์ของพืชทุกชนิดจะมีคลอโรพลาสต์

  • C. 

   3. เซลล์ของพืชทุกชนิดจะมีนิวเคลียส

  • D. 

   4. ท่อลำเลียงน้ำและแร่ธาตุเป็นเซลล์ที่เปลี่ยนไปทำหน้าที่พิเศษ

Back to Top Back to top