Sỏi đường Mật-bệnh Học

10 cu hi | Total Attempts: 1954

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Sỏi đường Mật-bệnh Học

Questions and Answers
 • 1. 
  So với các nước Âu-Mỹ, tần suất sỏi đường mật ở các nước châu Á:
  • A. 

   A-Thấp hơn

  • B. 

   B-Tương đương

  • C. 

   C-Cao hơn

  • D. 

   D-Thấp hơn hay tương đương

  • E. 

   E-Tương đương hay cao hơn

 • 2. 
  Phần lớn sỏi đường mật ở các nước Châu Á là:
  • A. 

   A-Sỏi nguyên phát

  • B. 

   B-Sỏi thứ phát

  • C. 

   C-Sỏi sắc tố đen

  • D. 

   D-Sỏi cholesterol

  • E. 

   E-Câu A,C đúng

 • 3. 
  Phần lớn sỏi đường mật ở các nước Âu-Mỹ là:  
  • A. 

   A-Sỏi nguyên phát

  • B. 

   B-Sỏi thứ phát

  • C. 

   C-Sỏi sắc tố đen

  • D. 

   D-Sỏi cholesterol

  • E. 

   E-Câu B,D đúng

 • 4. 
  Sỏi sắc tố nâu có cấu tạo chủ yếu bởi:  
  • A. 

   A-Sắc tố mật đơn thuần

  • B. 

   B-Lipid mật đơn thuần

  • C. 

   C-Cholesterol đơn thuần

  • D. 

   D-Hỗn hợp sắc tố mật và lipid mật

  • E. 

   E-Hỗn hợp sắc tố mật và can-xi

 • 5. 
  Đặc điểm của sỏi sắc tố nâu đường mật:  
  • A. 

   A-Mềm, không cản quang

  • B. 

   B-Cứng, không cản quang

  • C. 

   C-Mềm, cản quang

  • D. 

   D-Cứng cản quang

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D sai

 • 6. 
  Các loại  sỏi đường mật sau đây chắc chắn là sỏi nguyên  phát, TRỪ:  
  • A. 

   A-Sỏi gan đơn thuần

  • B. 

   B-Sỏi ống mật chủ đơn thuần

  • C. 

   C-Sỏi gan, BN có sỏi túi mật phối hợp

  • D. 

   D-Sỏi ống mật chủ, BN có sỏi túi mật phối hợp

  • E. 

   E-Sỏi gan và sỏi ống mật chủ phối hợp

 • 7. 
  Sỏi đường mật có đặc điểm nào sau đây chắc chắn là sỏi thứ  phát:  
  • A. 

   A-Sỏi sắc tố đen

  • B. 

   B-Sỏi sắc tố nâu

  • C. 

   C-Sỏi cholesterol

  • D. 

   D-Sỏi hỗn hợp

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D đúng

 • 8. 
  Đặc điểm nào sau đây của sỏi đường mật ở các nước Âu-Mỹ đúng và khác biệt với sỏi đường mật ở các nước châu Á:  
  • A. 

   A-Phần lớn là sỏi thứ phát

  • B. 

   B-Phần lớn là sỏi sắc tố mật

  • C. 

   C-Phần lớn là sỏi ống mật chủ

  • D. 

   D-Câu A,C đúng

  • E. 

   E-Câu A,B,C đúng

 • 9. 
  Trong các yếu tố nguyên nhân của sỏi đường mật sau đây, yếu tố nào được xem là quan trọng nhất:  
  • A. 

   A-Ứ đọng dịch mật

  • B. 

   B-Sự hiện diện của vi khuẩn trong dịch mật

  • C. 

   C-Mất cân bằng các thành phần của dịch mật

  • D. 

   D-Mất cân bằng pH của dịch mật

  • E. 

   E-Nút nhầy đường mật

 • 10. 
  Về mặt vi khuẩn học của sỏi đường mật, câu nào sau đây đúng:
  • A. 

   A-Cấy dịch mật dương tính trong 60% các trường hợp

  • B. 

   B-E.coli và Klebsiella pneumoniae là chủng gram dương thường được cô lập nhất

  • C. 

   C-Trong viêm đường mật cấp, chủng bacterroides và pseudomonas đóng vai trò quan trọng

  • D. 

   D-Câu A,B,C đúng

  • E. 

   E-Câu A,B,C sai

Back to Top Back to top