ข้อสอบวัดความรู้ทางเคมีเรื่องสมดุลเคมี

4 | Total Attempts: 1424

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบวัดความรู้ทางเคมีเรื่องสมดุลเคมี

แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกั สมดุลเคมี


Questions and Answers
 • 1. 
  ถ้าปฏิกิริยาต่อไปนี้อยู่ในภาวะสมดุล Cu(s)   +   2Ag+(aq)       Cu2+(aq)    +    2Ag(s)  ข้อสรุปใดถูกต้อง
  • A. 

   ความเข้มข้นของสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์ จะเท่ากัน

  • B. 

   ความเข้มข้นของสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์ จะคงที่

  • C. 

   ความเข้มข้นของสารตั้งต้น จะเท่ากัน

  • D. 

   ความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์ จะเท่ากัน

 • 2. 
  ก๊าซ X และ Y ทำปฏิกิริยาได้ก๊าซ Z ดังสมการ X(g) +  3Y(g) 2Z(g) ถ้าให้ X และ Y อย่างละ 0.1 mol ทำปฏิกิริยากันในกระบอกสูบขนาด 500 cm3 จนเข้าสู่ภาวะสมดุล ข้อใด ถูกต้อง
  • A. 

   เมื่อขยายปริมาตรของกระบอกสูบจะได้ Z น้อยลง

  • B. 

   ค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยานี้แปรผันโดยตรงกับความเข้มข้นของ Z และแปรผกผันกับ X และ Y

  • C. 

   ที่ภาวะสมดุลจะมีแต่ก๊าซ X และ Z ในกระบอกสูบ

  • D. 

   ถ้าเพิ่มปริมาณสารตั้งต้น Y เป็น 0.3 mol ที่ภาวะสมดุลใหม่ X และ Y จะทำปฏิกิริยากันหมดพอดี

 • 3. 
  พิจารณากราฟระหว่างค่าคงที่สมดุลกับอุณหภูมิต่อไปนี้                                 ข้อสรุปใดถูกต้อง
  • A. 

   กราฟ A ได้จากปฏิกิริยาคายความร้อน และกราฟ B ได้จากปฏิกิริยาดูดความร้อน

  • B. 

   เมื่อเพิ่มอุณหภูมิให้กับกราฟ A จะได้ผลิตภัณฑ์มากขึ้น

  • C. 

   เมื่อเพิ่มอุณหภูมิให้กับกราฟ B จะได้ผลิตภัณฑ์มากขึ้น

  • D. 

   ถ้าเพิ่มอุณหภูมิให้กับกราฟ A และลดอุณหภูมิให้กราฟ B จะได้ผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น

 • 4. 
  จงพิจารณาปฏิกิริยา N2O4(g)   +   58.0 kJ  2NO2(g)           มีการเปลี่ยนแปลงใดบ้างที่ทำให้สมดุลเลื่อนไปทางขวา ก.            เติม N2O4                                             ข.            ลด N2O4ค.            ลด  NO2                                                ง.            เพิ่มความดันโดยการเติม N2(g) จ.            เพิ่มปริมาตร                                         ฉ.           ลดอุณหภูมิ
  • A. 

   ก. , ค. และ ง.

  • B. 

   ก. , ค. และ จ.

  • C. 

   ค. , จ. และ ฉ

  • D. 

   ข. , ค. และ จ.