ข้อสอบหลักสูตร 2551

25 | Total Attempts: 54463

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบหลักสูตร 2551

ก่อนทำแบบทดลองสอบใส่ชื่ ในช่อง Your name แล้วเริ่มทำโดยการคลิ๊กท ่คำว่า Start Quiz เ มื่อปรากฎคำถามให้เลือกค ตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเด ยวโดยการคลิ๊กที่ปุ่มด้า นหน้าคำตอบ แล้วคลิ๊กยืนยันที่คำว่า Answer Submit  คะแนนผ่านที่ร้อยละ 65  คะแนนยอดเยี่ยมที่ร้อย ะ 85  ใช้เวลาทำไม่เกิน 15 นาที ขอให้สนุกกับการทำข้อสอบ รับ 


Questions and Answers
 • 1. 
  ในปี 2553ทปอ.จะใช้ระบบ Admission เพื่อเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย โดยใช้ผลการเรียน 6 ภาคเรียน(GPAX)
  • A. 

   10

  • B. 

   20

  • C. 

   30

  • D. 

   0 - 40

 • 2. 
  ความหมายของคำว่า PAT ในระบบแอดมิดชั่น 
  • A. 

   Grade Point Average

  • B. 

   General Aptitude Test

  • C. 

   Professional Academic Aptitude Test

  • D. 

   Professional and Academic Aptitude Test

 • 3. 
  ข้อใดถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับการสอบ O-NET
  • A. 

   เป็นการสอบวัดความรู้รวบยอดปลายช่วงชั้น

  • B. 

   เป็นการสอบเฉพาะในกลุ่มวิชาที่เน้นเนื้อหาสาระเชิงวิชาการ

  • C. 

   วิชาที่สอบมีทั้งหมด 8 กลุ่มสาระ สอบได้เพียง 2 ครั้งเท่านั้น

  • D. 

   ช่วงชั้นที่มีการสอบคือ ป.2 , ป.5 และ ม. 2

 • 4. 
  สทศ.เป็นองค์การมหาชน ตั้งขึ้นโดยมีกฎหมายในข้อใดรองรับ
  • A. 

   พระราชบัญญัติ

  • B. 

   รัฐธรรมนูญ

  • C. 

   พระราชกฤษฏีกา

  • D. 

   พระราชกำหนด

 • 5. 
  หลักการสำคัญของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีทั้งหมด 6 ข้อ  ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องตามหลักการดังกล่าว
  • A. 

   เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  • B. 

   เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัดการเรียนรู้

  • C. 

   เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชนที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและมีคุณภาพ

  • D. 

   เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นนักเรียนให้มีความสมบูรณ์ทั้งด้านสติปัญญา อารมณ์และสังคมอย่างรอบด้านและสมดุล

 • 6. 
  จุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีทั้งหมด 5 ข้อ ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่
  • A. 

   มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัยและรักการออกกำลังกาย

  • B. 

   มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคูรค่าของตนเอง มีวินัยฯ

  • C. 

   มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต

  • D. 

   มีความรู้ และสามารถแสวงหาความรู้ตามศักยภาพของตนเองเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

 • 7. 
  ข้อใดที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไม่ได้กำหนดไว้
  • A. 

   มาตรฐานการเรียนรู้

  • B. 

   คุณลักษณะอันพึงประสงค์

  • C. 

   สมรรถนะของผู้เรียน

  • D. 

   กระบวนการแสวงหาความรู้

 • 8. 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
  • A. 

   มีวินัย

  • B. 

   ซื่อสัตย์สุจริต

  • C. 

   มีจิตสาธารณะ

  • D. 

   อยู่อย่างพอเพียง

 • 9. 
  เป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทุกข้อ   ยกเว้นข้อใด
  • A. 

   รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

  • B. 

   รักความเป็นไทย

  • C. 

   ใฝ่เรียนรู้

  • D. 

   รู้รักสามัคคี

 • 10. 
  เป็นสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทุกข้อ
  • A. 

   การทำงานเป็นทีม

  • B. 

   การสื่อสาร

  • C. 

   การคิด

  • D. 

   การใช้เทคโนโลยี

 • 11. 
  การแก้ปัญหาไม่ให้นักเรียน ติดเกมคอมพิวเตอร์  
  • A. 

   การสื่อสาร

  • B. 

   การใช้ทักษะชีวิต

  • C. 

   การแก้ปัญหา

  • D. 

   การใช้เทคโนโลยี

 • 12. 
  คำว่า
  • A. 

   ป.1-3

  • B. 

   ป.1 – ป.6

  • C. 

   ป.1 – ม.3

  • D. 

   ม.4 – ม.6

 • 13. 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้มีการกำหนดรหัสกำกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเพื่อความเข้าใจและให้สื่อสารตรงกัน“ ต ๒.๒ ม.๔-๖/๓ “    หมายเลข ๒.๒ มีความหมายตรงกับข้อใด
  • A. 

   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

  • B. 

   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

  • C. 

   สาระที่ 2 มาตรฐานข้อที่ 2

  • D. 

   ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ช่วงชั้นที่ 2 เทอม 2

 • 14. 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ  ข้อใดไม่ใช่
  • A. 

   องค์ความรู้

  • B. 

   กระบวนการ

  • C. 

   ทักษะ

  • D. 

   คุณลักษณะ

 • 15. 
  ทุกข้อเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ข้อใดไม่ใช่
  • A. 

   กิจกรรมแนะแนว

  • B. 

   กิจกรรมนักเรียน

  • C. 

   กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด

  • D. 

   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

 • 16. 
  กิจกรรมชุมนุม จัดเป็นกิจกรรมในข้อใดของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
  • A. 

   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

  • B. 

   กิจกรรมนักเรียน

  • C. 

   กิจกรรมแนะแนว

  • D. 

   กิจการนักเรียน

 • 17. 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จัดระดับการศึกษาเป็นกี่ระดับ
  • A. 

   2 ระดับ

  • B. 

   3 ระดับ

  • C. 

   4 ระดับ

  • D. 

   5 ระดับ

 • 18. 
  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นใดจัดเวลาเรียนเป็นรายภาค
  • A. 

   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

  • B. 

   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

  • C. 

   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -6

  • D. 

   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

 • 19. 
  การกำหนดค่าน้ำหนักวิชาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใช้เกณฑ์กี่ชั่วโมงต่อภาคเรียนเท่ากับ 1 หน่วยกิต
  • A. 

   20

  • B. 

   30

  • C. 

   40

  • D. 

   50

 • 20. 
  เวลาเรียนทั้งหมดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รวมทั้งหมด 3 ปี ให้มีเวลาเรียนเท่ากับข้อใด
  • A. 

   ไม่เกิน 1,000 ชั่วโมง

  • B. 

   ไม่เกิน 1,200 ชั่วโมง

  • C. 

   ไม่น้อยกว่า 1,300 ชั่วโมง

  • D. 

   ไม่น้อยกว่า 3,600 ชั่วโมง

 • 21. 
  เวลาเรียนในข้อใดมีค่าเท่ากับ  
  • A. 

   120 ชั่วโมง

  • B. 

   240 ชั่วโมง

  • C. 

   1,560 ชั่วโมง

  • D. 

   3,900 ชั่วโมง

 • 22. 
  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีกี่ระดับ
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5

 • 23. 
  อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม   ๒.ได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา   ๔.ได้รับการประเมินและมีผลการประเมินตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดในเรื่องการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  • A. 

   ข้อ ๑-๒

  • B. 

   ข้อ ๑-๓

  • C. 

   เฉพาะข้อ ๑,๓ และ ๔

  • D. 

   ทั้งหมด

 • 24. 
  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้ระดับผลการประเมินดังข้อใด
  • A. 

   ผ่าน-ไม่ผ่าน

  • B. 

   ได้-ตก

  • C. 

   ดีเยี่ยม-ดี-ผ่าน

  • D. 

   ยอดเยี่ยม – ปานกลาง- ควรปรับปรุง

 • 25. 
  เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ข้อใดถูกต้อง
  • A. 

   เรียนวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน 81 หน่วยกิต

  • B. 

   เรียนวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต

  • C. 

   เรียนวิชาพื้นฐานและเพิ่มและได้ผ่านทุกรายวิชา

  • D. 

   เรียนวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมและต้องได้รับการตัดสิน

Back to Top Back to top