ข้อสอบป.1

5
ข้อสอบป.1

555+

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  1.พ่อขุนรามคำอะไร
  • A. 

   ก.เมือง

  • B. 

   ข.มิน

  • C. 

   ค.แหง

  • D. 

   ง.คำ

 • 2. 
  2.อะไรเอ่ย
  • A. 

   ก.มือ

  • B. 

   ข.เท้า

  • C. 

   ค.ปาก

  • D. 

   ง.หู

 • 3. 
  3.มีเงินอยู่ห้าสิบบาทซื้อตะปูสี่สิบบาทเหลือเงินเท่าไร
  • A. 

   ก.10บาท

  • B. 

   ข.20บาท

  • C. 

   ค.30บาท

  • D. 

   ง.40บาท

 • 4. 
  4. 1001+1100ในเลขฐาน 2 มีค่าเท่าไร
  • A. 

   ก.10101

  • B. 

   ข.11000

  • C. 

   ค.10101

  • D. 

   ง.11111

 • 5. 
  5.1+2+3+4+5.......+100 มีค่าเท่าใด
  • A. 

   ก.2200

  • B. 

   ข.3300

  • C. 

   ค.4400

  • D. 

   ง.5500