วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 (อ32204) ชุด 1

4
วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 (อ32204) ชุด 1

ผลการเรียนรู้ นักเรียนสามารถพูดแล เขียนเพื่อขอและให้ข้อมู บรรยายอธิบายเปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ย กับเรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอ ่างเหมาะสม

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  Direction : Complete this dialogs by choosing the best answer (เติมบทสนทนาให้ถูกต้อง) (1- 4)A   :  Is there a pool? B   :  Yes, ____(1)____.  It’s _____(2)____ the third floor.(1) = ?
  • A. 

   A. it is

  • B. 

   B. he is

  • C. 

   C. there is

  • D. 

   D. they are

 • 2. 
  Direction : Complete this dialogs by choosing the best answer (เติมบทสนทนาให้ถูกต้อง) (1- 2)A   :  Is there a pool?B   :  Yes, ____(1)____.  It’s _____(2)____ the third floor.(2) = ?
  • A. 

   A. in

  • B. 

   B. on

  • C. 

   C. at

  • D. 

   D. between

 • 3. 
  Direction : Complete this dialogs by choosing the best answer (เติมบทสนทนาให้ถูกต้อง) (3- 4)A   : I’m looking for the business center.             B  :  Oh, it’s___(3)___the second floor ____(4)____ the restaurant and the  laundry.          (3) = ?               
  • A. 

   A. in

  • B. 

   B. on

  • C. 

   C. at

  • D. 

   D. between

 • 4. 
  Direction : Complete this dialogs by choosing the best answer (เติมบทสนทนาให้ถูกต้อง) (3- 4)A   : I’m looking for the business center.            B  :  Oh, it’s___(3)___the second floor ____(4)____ the restaurant and the  laundry.          (4) = ?
  • A. 

   A. in

  • B. 

   B. on

  • C. 

   C. at

  • D. 

   D. between

Related Quizzes