ข้อสอบออนไลน์ ความรอบรู้ ชุด 104 มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังส่วนราชการ

11 | Total Attempts: 193

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบออนไลน์ ความรอบรู้ ชุด 104 มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังส่วนราชการ

ข้อสอบออนไลน์  ความรอบรู้ ชุด 104 มาตรการปรับปรุงอัตรากำล งส่วนราชการ (เออลี่ รีไทน์)กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังส่วนราชการ หรือ โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด สำหรับผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ ปีงบประมาณ 2553 ต้องมีเวลาราชการเหลืออยู่กี่ปี
  • A. 

   1 ปี

  • B. 

   2 ปี

  • C. 

   3 ปี

  • D. 

   4 ปี

 • 2. 
  มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังส่วนราชการ หรือ โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด สำหรับผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ ปีงบประมาณ 2555 ต้องมีเวลาราชการเหลืออยู่กี่ปี
  • A. 

   1 ปี

  • B. 

   2 ปี

  • C. 

   3 ปี

  • D. 

   4 ปี

 • 3. 
  มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังส่วนราชการ หรือ โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด สำหรับผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ ปีงบประมาณ 2554 ต้องมีอายุตามข้อใด
  • A. 

   25 ปี

  • B. 

   50 ปี

  • C. 

   50 ปีขึ้นไป

  • D. 

   55 ปีขึ้นไป

 • 4. 
  มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังส่วนราชการ หรือ โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด สำหรับผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ ปีงบประมาณ 2554 ต้องมีเวลารับราชการกี่ปี
  • A. 

   15 ปี

  • B. 

   25 ปี

  • C. 

   25 ปีขึ้นไป

  • D. 

   25 ปีลงมา

 • 5. 
  มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังส่วนราชการ หรือ โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด สำหรับผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ ปีงบประมาณ 2554 สำหรับข้าราชการทหารข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   ต้องมีอายุ 50 ปี

  • B. 

   ต้องมีเวลารับราชการ 25 ปีขึ้นไป

  • C. 

   เหลือเวลารับราชการ 1 ปี

  • D. 

   ไม่รวมเวลาทวีคูณ

 • 6. 
  ข้าราชการในข้อใดสามารถเข้าร่วมโครงการปรับปรุงอัตรากำลังข้าราชการได้ ในปีงบประมาณ 2554 นี้
  • A. 

   ครูแดงอายุ 49 ปี 5 เดือน 29 วัน

  • B. 

   จ.ส.อ.บุญถึง รับราชการมาแล้ว 24 ปี 5 เดือน

  • C. 

   รอง.สมหญิง อายุ 50 ปี ถูกดำเนินวินัย ความผิดไม่ร้ายแรง

  • D. 

   ผอ.ติวสอบ ดำรงตำแหน่ง ผอ.1 ปี อายุราชการ 59 ปี 6 เดือน

 • 7. 
  ผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ ในปีงบประมาณ 2554 จะต้องเกิดระหว่างเวลาใด
  • A. 

   1 ตุลาคม 2493 ถึง 1 ตุลาคม 2503

  • B. 

   2 ตุลาคม 2493 ถึง 1 ตุลาคม 2503

  • C. 

   1 กันยายน 2493 ถึง 1 กันยายน 2503

  • D. 

   2 กันยายน 2493 ถึง 2 กันยายน 2503

 • 8. 
  ผู้ที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดในปีงบประมาณ 2554 จะออกจากราชการวันใด
  • A. 

   1 กันยายน 2553

  • B. 

   2 กันยายน 2553

  • C. 

   1 ตุลาคม 2553

  • D. 

   1 ตุลาคม 2554

 • 9. 
  สิทธิประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดจะได้รับกำหนดไว้กี่เท่าของเวลาราชการที่เหลือ
  • A. 

   5

  • B. 

   7

  • C. 

   8

  • D. 

   9

 • 10. 
  เงินในข้อใดที่ไม่เกี่ยวข้องในการคิดคำนวณให้กับผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด
  • A. 

   เงินเดือน

  • B. 

   เงินประจำตำแหน่ง

  • C. 

   เงินค่าตอบแทน

  • D. 

   เงินวิทยฐานะ

 • 11. 
  สิทธิประโยชน์หรือเงินก้อนที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดได้สูงสุดกี่เท่าของเงินเดือนรวมเงินประจำตำแหน่งหรือวิทยฐานะ
  • A. 

   3

  • B. 

   8

  • C. 

   15

  • D. 

   20

Back to Top Back to top