แนวข้อสอบภาค ก ชุดที่ 8

10 | Total Attempts: 3381

SettingsSettingsSettings
Please wait...
แนวข้อสอบภาค ก ชุดที่ 8

ก่อนทดลองสอบใส่ชื่อตนเอ ที่ช่อง Your name แล้วเริ่มทำโดยการคลิ๊กท ่คำว่า Start Quiz เมื่อปรากฏคำถามให้เลือก ำตอบที่ถูกต้องโดยการคลิ กที่ปุ่มหน้าตัวเลือก แล้วกดยืนยันคำตอบที่คำว า Submit My Answer ขอให้โชคดีทุกท่าน


Questions and Answers
 • 1. 
   โรงเรียนประกาศรับสมัครนักเรียนจำนวน 400 คน มีนักเรียนมาสมัครจำนวน 440 คน ท่านเป็นผู้อำนวยการต้องทำตามข้อใดจึงจะถูกต้อง
  • A. 

 • 2. 
  การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลข้อใดที่ดีที่สุด
  • A. 

 • 3. 
  หากข้าราชการครูในโรงเรียนท่าน ถูกลงโทษทางวินัย ท่านจะแนะนำให้ครูคนนั้นทำอย่างไร
  • A. 

   ร้องเรียนต่อ อ.ก.ค.ศ.ภายใน 30 วัน

  • B. 

   ร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ.ภายใน 30 วัน

  • C. 

   อุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ.ภายใน 30 วัน

  • D. 

   บันทึกข้อโต้แย้งต่อ อ.ก.ค.ศ.ภายใน 30 วัน

 • 4. 
  หัวข้อการวิจัยคือ “การแก้ไขพฤติกรรมของผู้บริหารสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์การบริหารงานโรงเรียน” ข้อใดคือตัวแปรตาม
  • A. 

   การแก้ไข

  • B. 

   พฤติกรรม

  • C. 

   การบริหารงาน

  • D. 

   ผลสัมฤทธิ์

 • 5. 
   มีครูที่ไม่เข้าสอนจำนวนบ่อยครั้ง และได้ว่ากล่าวตักเตือนมาแล้ว 2 ครั้ง แต่ผอ.มาพบว่าไม่เข้าสอนอีกครั้ง ผอ.ควรดำเนินการตามข้อใด
  • A. 

   ให้ตักเตือนอีกครั้ง

  • B. 

   ให้บันทึกชี้แจง

  • C. 

   ลงโทษทางวินัย

  • D. 

   มอบให้ฝ่ายวิชาการบันทึกตักเตือน

 • 6. 
  ห้องสมุดที่มีชีวิต หมายถึงข้อใด
  • A. 

   มีหนังสือมากๆ

  • B. 

   มีครูบรรณารักษ์ประจำห้อง

  • C. 

   มีการเคลื่อนไหว เช่น ตระกร้าใส่หนังสือ

  • D. 

   มีกิจกรรมห้องสมุดบ่อยๆ

 • 7. 
  คณะบุคคลในข้อใดที่ไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญหรือมีความรู้ด้านพัสดุ
  • A. 

   คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา

  • B. 

   คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

  • C. 

   คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

  • D. 

   คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง

 • 8. 
  ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาให้จัดนิทรรศการที่เขตฯพื้นที่ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนควรมอบหมายครูในข้อใดทำ
  • A. 

   ครูศิลปะ

  • B. 

   ครูฝ่ายประชาสัมพันธ์

  • C. 

   ครูที่คุมนักการ

  • D. 

   ครูที่ว่างจากการสอน

 • 9. 
  ท่านเป็นผู้บริหารโรงเรียนจะบริหารให้นักเรียนรักการอ่านโดยจะจัดการอย่างไร
  • A. 

   ให้ครูแทรกทุกกลุ่มสาระ

  • B. 

   จัดกิจกรรมหมอภาษาและจัดประกวดแข่งขันบ่อยๆ

  • C. 

   จัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดให้มากๆ

  • D. 

   จัดกิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน วันละ 10 นาทีทั้งโรงเรียน

 • 10. 
  ท่านเป็นผู้บริหารโรงเรียน มอบงานให้ครูบรรจุใหม่ทำ ซึ่งไม่มีความรู้ในเรื่องนั้น ท่านจะทำดังข้อใด
  • A. 

   กำกับ ตรวจสอบ วัดผลและประเมินผล

  • B. 

   ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล

  • C. 

   ให้คำแนะนำขั้นตอน กำกับ ติดตามผล

  • D. 

   ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล

Back to Top Back to top