แนวข้อสอบภาค ก ชุดที่ 7

10 | Total Attempts: 4162

SettingsSettingsSettings
Please wait...
แนวข้อสอบภาค ก ชุดที่ 7

ก่อนทดลองสอบใส่ชื่อตนเอ ที่ช่อง Your name แล้วเริ่มทำโดยการคลิ๊กท ่คำว่า Start Quiz เมื่อปรากฏคำถามให้เลือก ำตอบที่ถูกต้องโดยการคลิ กที่ปุ่มหน้าตัวเลือก แล้วกดยืนยันคำตอบที่คำว า Submit My Answer ขอให้โชคดีทุกท่าน


Questions and Answers
 • 1. 
  ผู้ใดเป็นผู้ลงนามใน ปพ.๒/ค
  • A. 

   ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  • B. 

   ประธานกรรมการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา

  • C. 

   ผู้อำนวยการสถานศึกษาและนายทะเบียน

  • D. 

   นายทะเบียน

 • 2. 
  ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ ปพ.๒/ค
  • A. 

   ให้องค์การค้าของคุรุสภาเป็นผู้จัดพิมพ์แบบพิมพ์ ประกาศนียบัตร ตามแบบที่กระทรวงศึกษากำหนด

  • B. 

   การสั่งซื้อแบบพิมพ์ ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้มอบอำนาจให้นายทะเบียนเป็นผู้สั่งซื้อแบบพิมพ์

  • C. 

   แบบพิมพ์ปพ.๒/ค ที่กระทรวงศึกษาธิการจัดพิมพ์มี ๒ แบบ เพื่ออกให้ผู้สำเร็จการศึกษาช่วงชั้นต่างๆ

  • D. 

   ทุกข้อที่กล่าวมาเป็นข้อมูลที่ถูกต้องทั้งหมด

 • 3. 
  ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับช่วงชั้นที่ 3 และ 4 ต้องการซื้อแบบพิมพ์ปพ. ๑ ,ปพ.๒ ,และ ปพ.๓ ท่านจะทำตามข้อใดต่อไปนี้จึงจะถูกต้องตามระเบียบและคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการมากที่สุด
  • A. 

   มอบอำนาจโดยการทำเป็นหนังสือให้นายทะเบียนไปจัดซื้อที่องค์การค้าของคุรุสภา

  • B. 

   ทำหนังสือถึงองค์การค้าคุรุสภาเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการ “พัสดุ”

  • C. 

   ทำหนังสือถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สังกัดเพื่อขอซื้อแบบพิมพ์โดยมีชื่อครูในโรงเรียนเป็นผู้จัดซื้อจากองค์การค้าคุรุสภา

  • D. 

   มอบอำนาจโดยการทำเป็นคำสั่งโรงเรียนและมอบหมายให้ครูในโรงเรียนดำเนินการจัดซื้อแบบพิมพ์จากองค์การค้าคุรุสภาตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ

 • 4. 
  หากสถานศึกษาเลิกล้มกิจการ ใครเป็นผู้เก็บรักษาหลักฐานการศึกษาของสถานศึกษานั้นไว้
  • A. 

   ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  • B. 

   นายทะเบียนสถานศึกษานั้น

  • C. 

   ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

  • D. 

   ไม่ต้องเก็บไว้ ถือว่าล้มเลิกไปแล้ว

 • 5. 
  การกรอกรายการประกาศนียบัตร ข้อใดต่อไปนี้ไม่จำเป็นต้องลงลายมือชื่อ ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ
  • A. 

   ผู้เขียน

  • B. 

   นายทะเบียน

  • C. 

   ผู้ตรวจ

  • D. 

   ผู้แก้ไขตรวจทาน

 • 6. 
  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวปฏิบัติในการเรียนซ้ำชั้น ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ข้อใดไม่ถูกต้อง
  • A. 

   เรียนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัวในกรณีที่ผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินรายวิชา โดยมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย

  • B. 

   เรียนซ้ำรายวิชา ในกรณีที่เรียนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัวแล้ว ผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินรายวิชาใด ให้เรียนซ้ำรายวิชานั้น

  • C. 

   ให้มีการเรียนซ้ำชั้นในกรณีที่พบว่า ผู้เรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยของปีที่ผ่านมาต่ำกว่า “1”และไม่ให้ความเอาใจใส่ในการเรียนและคณะครูผู้รับผิดชอบเห็นสมควรให้เรียนซ้ำชั้น

  • D. 

   ให้มีการเรียนซ้ำชั้นได้ก็ต่อเมื่อนักเรียนได้ผลการเรียนต่ำกว่า “1” ในรายวิชา 5 รายวิชาของที่นักเรียนคนนั้นๆเรียนในภาคเรียน 1 ภาคเรียน

 • 7. 
  เมื่อท่านได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนคนใหม่ ที่มีครู 4 คน โดยที่ท่านต้องการจัดครูที่มีให้ทำงาน4 กลุ่ม คือ การบริหารวิชาการ การบริหารทั่วไป การบริหารงบประมาณ และการบริหารบุคคล ท่านจะมอบหมายงานกลุ่มบริหารวิชาการให้กับครูในข้อใดต่อไปนี้จึงจะเหมาะสมที่สุด
  • A. 

   ครูตุ๋ย เพิ่งจบโทฯ หนุ่ม ไฟแรง มุทะลุดุดัน เชื่อมั่นในตนเอง ไม่เกรงใจหรือฟังใคร

  • B. 

   ครูโส สาวมาดนิ่มนวล สงวนท่าที ขี้เกรงใจ เป็นนักพูดในเวทีระดับชาติมาก่อน

  • C. 

   ครูแอบ หนุ่มพูดน้อย แต่กล้าวิพากษ์วิจารณ์ ยึดหลักการ ชอบประสานงานกับบุคคลรอบทิศ

  • D. 

   ครูขาย สาวเซอร์มาดทอม กล้าได้กล้าเสีย ปากจัดแต่ใจดี ชอบสุงสิงกับเด็กๆ

 • 8. 
  โรงเรียนท่านซึ่งเป็นผู้อำนวยการ นักเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤธิ์ทางการเรียนต่ำ ได้รับงบประมาณจากทางการมา 100,000 บาท ตามแผนฯหลักการบริหารงบประมาณ ท่านควรจะแบ่งเงินบริหารให้ด้านวิชาการกี่บาท
  • A. 

   ทั้งหมด

  • B. 

   50,000 บาท

  • C. 

   60,000 บาท

  • D. 

   30,000 บาท

 • 9. 
  โรงเรียนแห่งหนึ่งอยู่ในชนบทห่างไกล มีครูครบชั้น ชุมชนให้การสนับสนุนโดยการระดมทรัพยากรทั้งสื่อเทคโนโลยี รวมทั้งส่งบุตรหลานเข้าเรียนในจำนวนที่น่าพอใจ แต่ปรากฎว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมต่ำมาก ท่านคิดว่าสาเหตุมาจากข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   นักเรียน

  • B. 

   ครู

  • C. 

   สภาพภูมิศาสตร์

  • D. 

   ผู้บริหาร

 • 10. 
  ขั้นตอนแรกของการวางแผนกลยุทธ์คือข้อใด
  • A. 

   กำหนดวิสัยทัศน์

  • B. 

   วิเคราะห์องค์กร

  • C. 

   วิเคราะห์ภาระกิจ

  • D. 

   กำหนดเป้าประสงค์

Back to Top Back to top