ข้อสอบเ ยียวยาช.พ.1(J)

30 | Total Attempts: 11166

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบเ ยียวยาช.พ.1(J)

ก่อนทดลองสอบใส่ชื่อตนเอ ที่ช่อง Your name แล้วเริ่มทำโดยการคลิ๊กท ่คำว่า Start Quiz เมื่อปรากฏคำถามให้เลือก ำตอบที่ถูกต้องโดยการคลิ กที่ปุ่มหน้าตัวเลือก แล้วกดยืนยันคำตอบที่คำว า Submit My Answer ขอให้โชคดีทุกท่าน


Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ปรากฏ ในบทนำตามรูปแบบงานวิจัยทั่วไป
  • A. 

 • 2. 
  หลักสูตรจะบรรลุตามเป้าหมายเพราะกระบวนการใด
  • A. 

 • 3. 
  ข้อใดต่อไปนี้สรุปได้ถูกต้อง
  • A. 

   การวิจัยในชั้นเรียนเริ่มจากปัญหาที่ครูพบในห้องเรียน

  • B. 

   การพัฒนาแผนการสอนแบบพิสดารวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นตัวอย่างการเรียนปัญหาในห้องเรียน

  • C. 

   การวิจัยในชั้นเรียนจะเน้นที่ผลปรากฏต่อนักเรียนมากกว่ากระบวนการพัฒนานวัตกรรม

  • D. 

   การศึกษาค้นคว้าวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการพัฒนานวัตกรรมนั้นไม่มีความจำเป็นในการทำวิจัยในชั้นเรียน

 • 4. 
   ข้อใดต่อไปนี้สรุปไม่ถูกต้อง
  • A. 

   การนำเสนอผลการวิจัยเป็นการยืนยันผลที่ปรากฏต่อนักเรียนหรือชี้ให้เห็นคุณประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

  • B. 

   การรายงานขั้นตอนการดำเนินการวิจัยก็เป็นการยืนยันว่า ผู้วิจัยได้คำนึงถึงคุณภาพในการดำเนินการด้วย

  • C. 

   การสอนนักเรียนโดยใช้เทคนิค Backward Design เป็นการกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังก่อน

  • D. 

   การศึกษาองค์ประกอบเป็นการจูงใจให้นักเรียนเรียนต่อมากขึ้น

 • 5. 
  การอ่านรายงานการวิจัย ถ้าต้องการทราบผลการวิจัยโดยสรุป ควรอ่านหัวข้อใด
  • A. 

   บทนำ

  • B. 

   บทคัดย่อ

  • C. 

   บทที่ 3

  • D. 

   บทที่ 5

 • 6. 
  ขอบเขตของการวิจัย ปรากฏในบทใด
  • A. 

   บทนำ

  • B. 

   แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง

  • C. 

   วิธีดำเนินการวิจัย

  • D. 

   ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

 • 7. 
  คำจำกัดความในรายงานการวิจัยมีลักษณะตามข้อใด
  • A. 

   เขียนคำจำกัดความเฉพาะที่กำหนดตามทฤษฎีเท่านั้น

  • B. 

   เขียนให้สอดคล้องกับคำในพจนานุกรมเท่านั้น

  • C. 

   เขียนใช้เฉพาะงานวิจัยเรื่องนั้นๆ

  • D. 

   เขียนให้มีความหมายกว้างๆ

 • 8. 
  การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล มีหลักสำคัญตามข้อใด
  • A. 

   เขียนสรุปเฉพาะข้อค้นพบที่สำคัญ

  • B. 

   เสนอทั้งข้อมูลดิบและผลการวิเคราะห์

  • C. 

   เสนอเฉพาะผลของข้อมูลที่วิเคราะห์แล้ว

  • D. 

   กล่าวถึงทฤษฎีแล้วนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล

 • 9. 
  รายการในข้อใดแม้ไม่ปรากฏในรายงานการวิจัย ก็ยังมีผลทำให้รายงานฉบับนั้นมีความหมายครบถ้วนสมบูรณ์
  • A. 

   ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

  • B. 

   วัตถุประสงค์ของการวิจัย

  • C. 

   วิธีดำเนินการวิจัย

  • D. 

   งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 • 10. 
   ข้อใดเป็นแนวปฏิบัติในการอภิปรายผลการวิจัยที่ถูกต้อง
  • A. 

   อภิปรายให้ครอบคลุมทุกประเด็น “สรุปผลการวิจัย”

  • B. 

   อภิปรายให้ครอบคลุมทุกประเด็นโดยอิงวัตถุประสงค์ของการวิจัย

  • C. 

   ไม่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนแน่นอนขึ้นอยู่กับธรรมชาติหรือลักษณะของการวิจัยแต่ละประเภท

  • D. 

   อภิปรายในประเด็นข้อค้นพบที่โดดเด่นเป็นที่น่าสังเกตหรือไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย

 • 11. 
  การเขียนข้อเสนอแนะ ในการวิจัยต้องเสนอแนะในลักษณะใด
  • A. 

   การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

  • B. 

   การเขียนรายงานการวิจัย

  • C. 

   การนำไปใช้

  • D. 

   การทำโครงการ

 • 12. 
  หลักการสำคัญของการอ้างอิง คือข้อใดที่ถูกต้อง
  • A. 

   ใช้ระบบการอ้างอิงแบบเดียวกันทั้งเล่ม

  • B. 

   ต้องอ้างอิงตามแบบมหาวิทยาลัยราชภัฎเท่านั้น

  • C. 

   ใช้ระบบการอ้างอิงที่ทันสมัย

  • D. 

   อ้างอิงให้ครบทุกบท

 • 13. 
  ข้อใดคือคุณค่าของรายงานการวิจัย
  • A. 

   ป้องกันการเกิดการวิจัยซ้ำซ้อนเรื่องเดียวกัน

  • B. 

   เกิดการขยายขอบเขตขององค์ความรู้

  • C. 

   ทำให้ได้ผลงานวิชาการและมีวิทยฐานะ

  • D. 

   ทำให้เกิดผลการวิจัยที่มีชื่อเสียงและเกิดความสนใจในหมู่นักวิชาการ

 • 14. 
   การเขียนรายงานการวิจัยโดยทั่วไป มักมีส่วนประกอบใดที่สำคัญ
  • A. 

   ส่วนหน้า

  • B. 

   ส่วนเนื้อหา

  • C. 

   ส่วนเอกสารอ้างอิง

  • D. 

   ทุกข้อที่กล่าวมา

 • 15. 
  ข้อใดควรเป็น CAR 
  • A. 

   เป็นการวิจัยจากปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอน

  • B. 

   ทำการวิจัยเพื่อนำผลการวิจัยไปพัฒนาการเรียนการสอน

  • C. 

   ทำการวิจัยควบคู่กับการเรียนการสอน

  • D. 

   ทุกข้อที่กล่าวมา

 • 16. 
  ข้อใดไม่ใช่ส่วนเอกสารอ้างอิง
  • A. 

   บรรณานุกรม

  • B. 

   ภาคผนวก

  • C. 

   บทคัดย่อ

  • D. 

   ทุกข้อที่กล่าวมาไม่ใช่ส่วนเอกสารอ้างอิงเลยสักข้อ

 • 17. 
  ท่านจะให้ความหมายของคำว่า “ใบงาน”ตามข้อใดจึงจะถูกต้องมากที่สุด
  • A. 

   ใบมอบหมายงาน

  • B. 

   ใบประเมินผลการทำงาน

  • C. 

   ใบแสดงขั้นตอนการทำงาน

  • D. 

   ใบที่มีความรู้ประกอบการทำงาน

 • 18. 
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดให้มีการเรียนวิชาประวัติศาสตร์โดยกำหนดให้เรียนกี่หน่วยกิต
  • A. 

   0.5 นก.

  • B. 

   1.0 นก.

  • C. 

   1.5 นก.

  • D. 

   แล้วแต่โรงเรียนจะไปกำหนดเอง

 • 19. 
  การสอนคณิตศาสตร์ทุกระดับมีจุดมุ่งหมายอย่างไรที่ถูกต้องมากที่สุด
  • A. 

   ให้นักเรียนคำนวณได้ในชีวิตประจำวัน

  • B. 

   ให้นักเรียนฝึกฝนรู้จักการแก้ปัญหา

  • C. 

   ให้นักเรียนรู้จักกฎเกณฑ์

  • D. 

   ให้นักเรียนเป็นคนช่างสังเกต

 • 20. 
  จุดมุ่งหมายที่สำคัญมากที่สุดในการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี คือข้อใด
  • A. 

   เป็นพื้นฐานสำคัญทางด้านการเรียนสายอาชีพ

  • B. 

   ให้มีทักษะการทำงานเพื่อการแข่งขัน

  • C. 

   ให้มีความรู้และทักษะทั้งในฐานะผู้ผลิตและผู้บริโภค

  • D. 

   ให้เรียนรู้วิชาชีพที่มั่นคง

 • 21. 
  ข้อใดคือจุดประสงค์หลักที่สำคัญของการเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
  • A. 

   ให้นักเรียนเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์

  • B. 

   ฝึกฝนให้ผู้เรียนคิดอย่างมีเหตุผล

  • C. 

   ให้ผู้เรียนไม่งมงายในเรื่องโชคลาง

  • D. 

   ให้ผู้เรียนเป็นคนช่างสังเกตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 • 22. 
  ท่านคิดว่าข้อใดต่อไปนี้คือวิธีสอนที่เหมาะสมมากที่สุดในการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  • A. 

   ให้รายงาน

  • B. 

   สืบสวนสอบสวน

  • C. 

   ค้นคว้าและอภิปราย

  • D. 

   บทบาทสมมติ

 • 23. 
  ในการเรียนการสอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น ควรทำตามข้อใดจึงจะเหมาะสมมากที่สุด
  • A. 

   ให้ครูฝึกนักเรียนทีละคน

  • B. 

   ฝึกสุขนิสัยในการเล่นพลศึกษา

  • C. 

   ให้นักเรียนเรียนจากบทเรียนโปรแกรมก่อน

  • D. 

   ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติโดยอิสระ

 • 24. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในการจัดการสอนและการเรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
  • A. 

   ให้รู้จักตัวอักษร

  • B. 

   ให้รู้จักภาษาพูด อ่านและเขียน

  • C. 

   ให้รู้จักฝึกแนะนำตนเอง

  • D. 

   ให้มีการฝึกออกเสียง

 • 25. 
  จากงานวิจัยทั้งในประเทศไทยและจากต่างประเทศ สื่อประเภทใดที่ทำให้การจัดการเรียนการสอนประสบความสำเร็จมากที่สุด ในข้อต่อไปนี้
  • A. 

   ของจำลอง

  • B. 

   ภาพยนต์

  • C. 

   บทบาทสมมติ

  • D. 

   ทัศนศึกษา

Back to Top Back to top