สอบออนไลน์ ชุด 64 รวมระเบียบครู เชื่อม รอบรู้ 54

40
สอบออนไลน์ ชุด 64 รวมระเบียบครู เชื่อม รอบรู้ 54

ข้อสอบออนไลน์ ชุด 64 โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  ใครเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของ สพฐ.
  • A. 

   นายกรัฐมนตรี

  • B. 

   รมว.ศธ.

  • C. 

   เลขาธิการ กพฐ.

  • D. 

   เลขาธิการ สพฐ.

 • 2. 
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวง พ.ศ.2546 กี่ส่วน
  • A. 

   8

  • B. 

   9

  • C. 

   10

  • D. 

   11

 • 3. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ค่านิยมของ สพฐ.
  • A. 

   Organic

  • B. 

   Benevolence

  • C. 

   Eagerness

  • D. 

   Co-operation

 • 4. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   สพป.มี 183 เขต

  • B. 

   สพม.มี 42 เขต

  • C. 

   สพป.มี 6 กลุ่ม 1 หน่วยตรวจสอบ

  • D. 

   สพม.มี 6 กลุ่ม 1 หน่วยตรวจสอบ ไ

 • 5. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของครูที่ดี 3 ประการ
  • A. 

   ปัญญา

  • B. 

   ทักษะ

  • C. 

   ความดี

  • D. 

   ความสามารถ

 • 6. 
  ข้อใด ไม่ใช่ 5 เต็ม อุดมการณ์ครูที่ดีของท่านพุทธทาส ภิกขุ
  • A. 

   เต็มรู้

  • B. 

   เต็มใจ

  • C. 

   เต็มที่

  • D. 

   เต็มเวลา

 • 7. 
  คุณลักษณะที่ดีของครูเรียงลำดับ 3 สิ่งแรกคือข้อใด
  • A. 

   วินัย ซื่อสัตย์ ขยัน

  • B. 

   วินัย ขยัน ซื่อสัตย์

  • C. 

   ซื่อสัตย์ วินัย ขยัน

  • D. 

   ซื่อสัตย์ ขยัน วินัย

 • 8. 
  3 ครู ไม่ควรทำหรือเป็น คือข้อใด
  • A. 

   ครูมาสาย - ครูค้าขาย - ครูคุณนาย

  • B. 

   ครูค้าขาย - ครูมาสาย - ครูคุณนาย

  • C. 

   ครูหัวโบราณ - ครูปากม้า - ครูเกียจคร้าน

  • D. 

   ครูใจยักษ์ - ครูหน้าใหญ่ - ครูมาสาย

 • 9. 
  ข้อใดสำคัญที่สุดใน หลัก 10 ประการของความเป็นครูดี
  • A. 

   มุ่งมั่นวิชาการ

  • B. 

   รักงานสอน

  • C. 

   อาทรศิษย์

  • D. 

   รักความเป็นไทย

 • 10. 
  ข้อใดเรียงลำดับ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ถูกต้อง
  • A. 

   หลักความพอประมาณ - มีเหตุผล - สร้างภูมิคุ้มกัน

  • B. 

   หลักมีเหตุผล - พอประมาณ - สร้างภูมิคุ้มกัน

  • C. 

   หลักสร้างภูมิคุ้มกัน - พอประมาณ - มีเหตุผล

  • D. 

   หลักพอประมาณ - สร้างภูมิคุ้มกัน - มีเหตุผล

 • 11. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   ธรรมคุ้มครองโลกนี้ คือ หิริ โอตัปปะ

  • B. 

   ธรรมทำให้งาม คือ ขันติ โสรัจจะ

  • C. 

   ธรรมของการบริการ คือ อิทธิบาท 4

  • D. 

   ธรรมสร้างมนุษยสัมพันธ์ คือ สังคหวัตถุ 4

 • 12. 
  คุณธรรม 8 ประการของ ศธ ตรงกับค่านิยมหลัก ศธ ข้อใดบ้าง
  • A. 

   ซื่อสัตย์ ขยัน มีวินัย

  • B. 

   ขยัน มีน้ำใจ

  • C. 

   ซื่อสัตย์ สุภาพ

  • D. 

   สุภาพ ขยัน

 • 13. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   องค์กรวิชาชีพครู คือ คุรุสภา มี 39 คน มีผู้แทนโดยตำแหน่ง 7 คน

  • B. 

   คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ มี 17 คน มีผู้ทรงคุณวุฒิ 4 คน

  • C. 

   มาตรฐานวิชาชีพครู มี 3 มาตรฐาน 5 จรรยาบรรณ

  • D. 

   มาตรฐานวิชาชีพครู ความรู้ 9 ข้อ ปฏิบัติงาน 12 ข้อ ปฏิบัติตน 1 ข้อ

 • 14. 
  กรณีที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่เรียกรับเงิน แลกกับการบรรจุตำแหน่งครูหรือผู้บริหารสถานศึกษา แสดงว่ากระทำผิดจรรยารรณใด
  • A. 

   ต่อตนเอง

  • B. 

   ต่อวิชาชีพ

  • C. 

   ต่อผู้รับบริการ

  • D. 

   ต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ

 • 15. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
  • A. 

   ค่าขึ้นทะเบียน 500 บาท

  • B. 

   ผู้ขอต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์และมีวุฒิทางการศึกษา

  • C. 

   ผู้กระทำความผิดอาจถูกพักใช้ใบอนุญาตได้ไม่เกิน 5 ปี

  • D. 

   ค่าหนังสือรับรองใบอนุญาต 400 บาท

 • 16. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับวินัยข้าราชการครู
  • A. 

   วินัยมี 2 ระดับ 5 สถาน

  • B. 

   ผอ.ก ซื้อหวยใต้ดินถูกจับได้ ลงโทษ ภาคทัณฑ์

  • C. 

   ครู ข เป็นเจ้ามือเล่นไพ่ ถูกจับ ลงโทษ ตัดเงินเดือน

  • D. 

   ครู ค ร่วมกับ ครู ง เปิดบ่อนการพนัน ลงโทษปลดออก

 • 17. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   ละทิ้งราชการเกินกว่า 15 วันราชการเสียหาย ลงโทษไล่ออก

  • B. 

   ละทิ้งราชการไม่เกิน 3 วัน ตัดเงินเดือน5 % เป็นเวลา 1 เดือน

  • C. 

   ละทิ้งราชการเกิน 3 วัน แต่ไม่เกิน 5 วัน ตัดเงินเดือน 5 % เป็นเวลา 2 เดือน

  • D. 

   ละทิ้งราชการเกิน 5 วัน แต่ไม่เกิน 10 วัน ลดขั้นเงินเดือน

 • 18. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  • A. 

   ครูชายโสด ร่วมประเวณี กับนักเรียนชาย โดยสมัครใจ ลงโทษ ปลดออก

  • B. 

   ครูชายโสด ร่วมประเวณี กับครูหญิงโสต โดยสมัครใจ ไม่ผิดวินัยกรณีจดทะเบียนสมรส

  • C. 

   ครูชายโสด ข่มขืนครูสตรีที่มีสามีโดยครูสตรีสมัครใจ ลงโทษไล่ออก

  • D. 

   ครูสตรีโสตกระทำอนาจาร นักเรียนชาย ม.6 ลงโทษไล่ออก

 • 19. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
  • A. 

   พ.ศ.2552-2561

  • B. 

   วิสัยทัศน์ คือ คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ

  • C. 

   มี 3 เป้าหมาย คือ คุณภาพ - โอกาส - การมีส่วนร่วม

  • D. 

   นโยบาย ศธ มี 8 ข้อ สำคัญที่สุด คือ SP2

 • 20. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   จุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านความสามารถ ทักษะชั้น ป.1-3 คือ อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น

  • B. 

   จุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านความสามารถ ทักษะ ชั้น ม.1-3 คือ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีทักษะการคิดขั้นสูง

  • C. 

   จุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านคุณลักษณะ ชั้น ม.1-3 คือ ใฝ่เรียนรู้

  • D. 

   จุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านคุณลักษณะ ชั้น ป.1-3 คือ ใฝ่ดี

 • 21. 
  ข้อใดเรียงลำดับ 4 ยุทธศาสตร์ จุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้ถูกต้อง
  • A. 

   เพิ่มความสามารถ - นำสู่การปฏิบัติ - ครูพร้อม - กำกับตามจุดเน้น

  • B. 

   ครูพร้อม - เพิ่มความสามารถ - นำสู่การปฏฺบัติ - กำกับตามจุดเน้น

  • C. 

   เพิ่มความสามารถ - นำสู่การปฏิบัติ - กำกับตามจุดเน้น - ครูพร้อม

  • D. 

   ครูพร้อม - กำกับตามจุดเน้น - นำสู่การปฏิบัติ - เพิ่มความสามารถ

 • 22. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
  • A. 

   1 วิสัยทัศน์ 3 ระดับ 3 กิจกรรม 4 ประเมิน 5 สมรรถนะ 5 จุดมุ่งหมาย 6 หลัก 8 คุณลักษณะ

  • B. 

   3 วิสัยทัศน์ 3 ระดับ 3 กิจกรรม 3 ประเมิน 5 สมรรถนะ 5 จุดมุ่งหมาย 6 หลัก 8 คุณลักษณะ

  • C. 

   1 วิสัยทัศน์ 2 กิจกรรม 4 ระดับ 3 ประเมิน 5 สมรรถนะ 6 จุดมุ่งหมาย 5 หลัก 8 คุณลักษณะ

  • D. 

   1 วิสัยทัศน์ 2 กิจกรรม 4 ระดับ 3 ประเมิน 5 สมรรถนะ 6 จุดมุ่งหมาย 6 หลัก 8 คุณลักษณะ

 • 23. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   หลักสูตรแกนกลาง 2551 ออกแบบการเรียนรู้อิงมาตรฐาน 67 มาตรฐาน

  • B. 

   การสอนแบบย้อนกลับ 4 ขั้นตอน คือ กำหนดเป้าหมาย-กำหนดหลักฐาน-กิจกรรม-ประเมิน

  • C. 

   Inquiry Process คือ การเรียนแบบค้นพบ

  • D. 

   การจัดการเรียนรู้ตามกรวยประสบการณ์เอดกาเดลควรจัดจากรูปธรรมไปหานามธรรม

 • 24. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษา
  • A. 

   มาตรฐานการศึกษาชาติมี 3 มาตรฐาน 11 ตัวบ่งชี้

  • B. 

   มาตรฐานการศึกษาขั้นปฐมวัยมี 5 ด้าน 11 มาตรฐาน 51 ตัวบ่งชี้

  • C. 

   มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี 5 ด้าน 15 มาตรฐาน 56 ตัวบ่งชี้

  • D. 

   มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันภายนอกรอบสาม มี 3 กลุ่ม 12 ตัวบ่งชี้

 • 25. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง "บัตรข้าราชการ"
  • A. 

   ใช้ได้ 8 ปี นับแต่วันออกบัตร

  • B. 

   ตำแหน่งบัตร ผู้อำนวยการ ระดับ 8 คือ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

  • C. 

   ผู้ออกบัตร คือ เลขาธิการ กพฐ.

  • D. 

   บัตรผู้รับบำเหน็จบำนาญครบ 70 ปีใช้ได้ตลอดชีวิต

 • 26. 
  ตำแหน่งครูผู้ช่วย เงินเดือนต่ำกว่าขั้นที่3 ของอันดับ เทียบเท่าระดับใดของ กพ.
  • A. 

   ปฏิบัติงาน

  • B. 

   ปฏิบัติการ

  • C. 

   ชำนาญการ

  • D. 

   ชำนาญงาน

 • 27. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเครื่องแบบข้าราชการพลเรือน
  • A. 

   มี 2 ประเภท คือ ปฏิบัติการ และพิธีการ

  • B. 

   ครูผู้ได้รับวิทยฐานะกรณีเงินเดือนเต็มขั้นสูงของอันดับโดยไม่ผ่านการประเมินให้ใช้อินทรธนูเช่นเดียวกับข้าราชการ กพ.

  • C. 

   เครื่องแบบกากีคอตั้ง เป็น เครื่องแบบประเภทปฏิบัติราชการ

  • D. 

   เครื่องแบบพิธีการ มี 5 ประเภท

 • 28. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  • A. 

   2 เหรียญ 2 ตระกูล 16 ชั้น

  • B. 

   ครูรับราชการครบ 5 ปีขอได้

  • C. 

   ลูกจ้างประจำรับราชการครบ 5 ปีขอได้

  • D. 

   ชั้น บจ. ถึง ทช . ห้ามขอในปีติดต่อกัน ขอก่อนวัน 5 ธันวาคม ของทุกปี ไม่น้อยกว่า 90 วัน

 • 29. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   ข้าราชการต้องมีเวลาทำงานสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 35 ชั่วโมง

  • B. 

   สถานศึกษาเริ่มทำงานตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

  • C. 

   วันที่มีการสอนชดเชย ไม่ให้ถือว่าเป็นวันทำงานตามปกติ

  • D. 

   การลาของข้าราชการครู มี 9 ประเภท

 • 30. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องตามระเบียบเรื่องเวลา
  • A. 

   ภาคเรียนที่หนึ่ง วันเปิดภาคเรียน วันที่ 16 พฤษภาคม วันปิดภาคเรียน วันที่ 11 ตุลาคม

  • B. 

   ภาคเรียนที่สอง วันเปิดภาคเรียน วันที่ 1 พฤศจิกายน วันปิดภาคเรียน วันที่ 1 เมษายนของปีถัดไป

  • C. 

   ในวันปิดเรียน ชักขึ้นเวลาเปิดทำการ และชักลง เวลา 18.00 น.

  • D. 

   ชักและประดับธงชาติเป็นเวลา 3 วัน คือ 5,6,7 ธันวาคม ของทุกปี

 • 31. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในการอนุญาตหรือ อนุมัติ หรือลงโทษ
  • A. 

   ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุญาตการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษากรณีไม่ค้างคืน

  • B. 

   กรณีเดินทางไปต่างประเทศให้ขออนุญาต เลขาธิการ กพฐ.

  • C. 

   การลงโทษนักเรียน ตามระเบียบ ศธ. ฉบับที่ 2 พ.ศ.2550 มี 4 สถาน

  • D. 

   กรณีชักธงชาติในเวลาต่างจากที่กำหนดให้ ผอ.รร.เป็นผู้กำหนด

 • 32. 
  เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   มี 6 แท่ง

  • B. 

   มี 24 ขั้น

  • C. 

   มี 5 อันดับ

  • D. 

   ปรับขึ้นจากเดิมทั้งสิ้น 5 %

 • 33. 
  ข้าราชการครูที่เสียชีวิตใน 3 จังหวัดและ 5 อำเภอ จังหวัดสงขลาจะได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเท่าใด
  • A. 

   1.5 แสน

  • B. 

   2.5 แสน

  • C. 

   5 แสน

  • D. 

   5.5 แสน

 • 34. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสวัสดิการข้าราชการครู
  • A. 

   เบิกค่ารักษาพยาบาลของบุตรได้ไม่เกิน 3 คน ในอายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ ยกเว้นบุตรบุญธรรม

  • B. 

   เบิกค่าเล่าเรียนบุตรได้ตั้งแต่ 3 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ ยกเว้นบุตรบุญธรรมที่ได้ยกให้ผู้อื่น

  • C. 

   ข้าราชการที่มีสามีหรือภรรยาที่มีเคหสถานเป็นของตนเองแต่ติดภาระผ่อนชำระหนี้กับธนาคารไม่สามารถนำมาเบิกค่าเช่าบ้านได้

  • D. 

   ครู ก ย้าย จาก อำเภอ ข ไป อำเภอ ข กรณีพิเศษตามคำร้องตนเอง ไม่สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้

 • 35. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับครูผู้ช่วย
  • A. 

   ทดลองและพัฒนาอย่างเข้มเป็นเวลา 2 ปี

  • B. 

   ประเมิน 8 ครั้ง ใน 2 ปี 4 เดือน ประเมิน ต้องได้คะแนนครั้งแรกเกณฑ์ผ่านร้อยละ 50

  • C. 

   คณะกรรมการประเมิน 3 ท่าน คือ ผอ./รอง.รร - ผู้ทรงคุณวุฒิในกรรมการโรงเรียน - ครูพี่เลี้ยง

  • D. 

   ครูผู้ช่วยไม่มีสิทธิ์ลาศึกษาต่อเต็มเวลาถึงแม้จะผ่านการประเมินได้รับความเป็นครูแล้วก็ตาม

 • 36. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • A. 

   มี 4 วิทยฐานะ คือ ชำนาญงาน ชำนาญการพิเศญ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ

  • B. 

   วิทยฐานะเชิงประจักษ์ ขอได้ 2 วิทยฐานะคือ ชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ

  • C. 

   ผู้ขอวิทยฐานะเชิงประจักษณ์ใน 3 จังหวัดภาคใต้ ขอชำนาญการต้องมีความเป็นครูอย่างน้อย 3 ปี

  • D. 

   รางวัลแห่งชาติในการขอวิทยฐษนะเชิงประจักษ์มี 55 รางวัล แต่ไม่รวมรางวัลครูดีในดวงใจ

 • 37. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   ข้าราชการครูได้เลื่อนขั้นเงินเดือน ปีละ 2 ครั้ง

  • B. 

   ครู ก ถูกตัดเงินเดือน 2 เดือน มีสิทธิ์ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน

  • C. 

   ครู ง จบสาขาขาดแคลน ผอ.รร.อนุญาตให้ลาศึกษาต่อ ภาค ปกติ ประเภท ก มีสิทธิ์เลื่อนขึ้นครั้งละหนึ่งขั้นได้

  • D. 

   ครู ค ทำผิดวินัยร้ายแรง ให้ไปช่วยราชการที่เขต แล้วก็มาทำงานสายในครึ่งปี 9 ครั้ง มีสิทธิ์ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน

 • 38. 
  การออกจากราชการที่ข้าราชการครูแตกต่างจากข้าราชการพลเรือนคือข้อใด
  • A. 

   ตายกรณีพิเศษ

  • B. 

   ลาออกก่อนกำหนด

  • C. 

   ปลดออกหรือไล่ออก

  • D. 

   เพิกถอนใบอนุญาต

 • 39. 
  ผอ.ติวสอบดอทคอม เกิด 2 ตุลาคม 2554 จะเกษียณอายุราชการในวันใด
  • A. 

   1 ตุลาคม 2614

  • B. 

   2 ตุลาคม 2615

  • C. 

   2 ตุลาคม 2614

  • D. 

   3 ตุลาคม 2615

 • 40. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  • A. 

   ผู้รับราชการครบ 1 ปี แต่ไม่ถึง 10 มีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จ

  • B. 

   สิทธิรับบำเหน็จตกทอด บุตร 3 ส่วน คู่สมรส 1 ส่วน บิดามารดา 1 ส่วน

  • C. 

   การนับเวลาเป็นปี เกินครึ่งปีปรับเป็น 1 ปี 30 วันนับเป็น 1 เดือน

  • D. 

   สิทธิการขอรับบำเหน็จบำนาญมีอายุความ 3 ปี