แนวข้อสอบภาค ก ชุดที่ 5

10 | Total Attempts: 4727

SettingsSettingsSettings
Please wait...
  5

ก่อนทำข้อทดลองสอบกรุณาใ ่ชื่อของท่านในช่อง Yourname แล้วเริ่มทำโดยการคลิ๊กท ่คำว่า Start Quiz เมื่อปรากฏคำถามให้ท่านค ิ๊กคำตอบที่คิดว่าถูกต้อ ที่สุดเพียงข้อเดียวที่ป ุ่มหน้าคำตอบนั้นแล้ว กดที่คำว่า Submit My Answer เพื่อยืนยันคำตอบ ใช้เวลาทำข้อละไม่เกิน 1 นาที 


Questions and Answers
 • 1. 
  หนังสือต่อไปนี้ เรื่องใดควรเก็บไว้ตลอดไป
  • A. 

   หนังสือแจ้งยอดเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี

  • B. 

   หนังสือลับมาก แจ้งจากผู้ว่าราชการจังหวัดให้สอดส่องความประพฤติของนักเรียนและครู

  • C. 

   หนังสือจากกระทรวงมีถึงจังหวัดเรื่องการบรรจุและการแต่งข้าราชการครู

  • D. 

   หนังสือจากผู้ทรงคุณวุฒิมีถึงสำนักวัฒนธรรมเรื่องประเพณีการแห่เทียนสมัยสุโขทัย

 • 2. 
  การวางแผนการใช้เงินนอกงบประมาณของโรงเรียนSBMจะต้องสอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   เป้าหมายของโรงเรียน

  • B. 

   แผนปฏิบัติราชการประจำปีของโรงเรียน

  • C. 

   แผนการใช้งบประมาณตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • D. 

   ไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับข้อใดเพราะเป็นเงินนอกงบประมาณ โรงเรียนสามารถใช้ได้อย่างอิสระ

 • 3. 
  ข้อใดเป็นความหมายที่ถูกต้องมากที่สุดของคำว่า "เงินงบประมาณแผ่นดิน"
  • A. 

   เงินที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

  • B. 

   เงินที่มีอยู่ในกระทรวงการคลังเป็นรายปี

  • C. 

   เงินที่เก็บจากภาษีเงินได้ที่ประมาณไว้เพื่อใช้จ่ายเป็นรายปี

  • D. 

   เงินก้อนที่ใช้ในการพัฒนาด้านต่างๆซึ่งประมาณการรายจ่ายเป็นประจำทุกปี

 • 4. 
  ในองค์กรที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ เรื่อง การบริหารการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะมุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการต่างๆให้มีประสิทธิภาพ ข้อใดต่อไปนี้คือ ประสิทธิผล ที่สำคัญที่สุด
  • A. 

   องค์กรสามารถลดต้นทุนและความสูญเสีย

  • B. 

   องค์กรสารมารถลดรอบระยะเวลาการดำเนินการ

  • C. 

   เพิ่มผลผลิตในองค์กร

  • D. 

   เพิ่มคุณค่าในองค์กร

 • 5. 
  โรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชนเมือง มีนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกๆปี จนต้องขยายชั้นเรียน นักเรียนสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้เป็นจำนวนมาก มีครูได้ชำนาญการพิเศษกว่าร้อยละ 50 โดยโรงเรียนมีจุดเด่นคือมีระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่เป็นแบบอย่างได้ เมื่อสมศ.ประเมินรอบสอง ได้ผ่านระดับ ดีมาก 9 มาตรฐาน ระดับดี 5 มาตรฐาน ท่านเป็นผู้อำนวยการคนใหม่ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในโรงเรียนนี้ ข้อใดที่ท่านควรดำเนินการมากที่สุด
  • A. 

   พัฒนาเรื่องระบบสารสนเทศและการสื่อสารให้ดียิ่งขึ้น พร้อมชูนโยบายการศึกษาเพื่อระดับสากล

  • B. 

   จัดทำ B . Pของโรงเรียนเรื่องการทำผลงานชำนาญการพิเศษของครู เพื่อไปนำเสนอที่เมืองธานี ในวันครูโลก

  • C. 

   รักษาระดับของจุดดีทุกเรื่อง พร้อมขยายสาขาของโรงเรียน ไปยังชุมชนอื่นๆ เพื่อให้ใช้ Brand ของโรงเรียนท่าน

  • D. 

   จัดเวทีเสวนา หรือเผยแพร่ผลงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนในเครือข่ายของท่านเพื่อความยั่งยืนต่อไป

 • 6. 
  Think Out Of the Box หมายถึงการคิดนอกกรอบซึ่งเป็นการคิดหาวิธีการใหม่ๆ การแก้ไขปรับปรุง สิ่งที่เป็นปัญหาหรือข้อขัดข้องเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกว่า โดยไม่ใช่วิธีการตามขั้นตอนเดิมที่เคยปฏิบัติกัน ผู้บริหารหรือคนที่คิดนอกกรอบได้ ต้องมีสมรรถนะเฉพาะตัว... การแบ่งความสามารถหรือสมรรถนะ(Competency)ของคนแบ่งได้เป็น 3 ด้าน คือข้อใด
  • A. 

   ด้านทัศนคติ(Attitude)ด้านความรู้(Knowledge)และด้านทักษะ(Skill)

  • B. 

   ด้านทัศนคติ(Attitude)ด้านความรู้(Knowledge)และด้านลักษณะส่วนบุคคล(Personal)

  • C. 

   ด้านความรู้(Knowledge)ด้านทักษะ(Skill)และด้านลักษณะส่วนบุคคล(Personal)

  • D. 

   ด้านความรู้(Knowledge) ด้านทักษะ(Skill)และด้านประสบการณ์(Exprerience)

 • 7. 
  วิธีวิเคราะห์ระบบแบบใดที่จะช่วยให้ผู้บริหารในการวางแผน การตัดสินใจและการจัดทำงบประมาณ ที่เหมาะสมในปัจจุบัน ตามนโยบายของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • A. 

   AIC

  • B. 

   PERT

  • C. 

   PBB

  • D. 

   PBBS

 • 8. 
  ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีนักเรียน 33 คน มีครู 2 คน ปีการศึกษา 2551 มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 6 คน ซึ่ง สอบปลายปีผ่านทั้งหมด 6 คนท่านจะเขียน ปพ.1 ในช่อง "สาเหตุที่ออกจากโรงเรียน" ตามข้อใดจึงจะถูกต้องที่สุด
  • A. 

   จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  • B. 

   จบการศึกษาภาคบังคับ

  • C. 

   จบการศึกษาช่วงชั้น

  • D. 

   ศึกษาต่อสถานศึกษาอื่น

 • 9. 
  การบริหารและการจัดการศึกษาในปัจจุบันมีพระราชบัญญัติฯ หรือ ระเบียบฯต่างๆ ออกมาในเรื่องของการมอบอำนาจ ซึ่งลักษณะการมอบอำนาจในลักษณะนี้ ผู้รับมอบอำนาจ สามารถมีบทบาทและหน้าที่ตามที่ผู้มอบอำนาจมีทุกประการ ข้อใดต่อไปนี้ที่สำคัญที่สุดของวัตถุประสงค์ของการมอบอำนาจ
  • A. 

   เพื่อการกระจายอำนาจและการตัดสินใจ

  • B. 

   เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและคล่องตัวในการทำงาน

  • C. 

   เพื่อความสะดวกและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

  • D. 

   ข้อความที่กล่าวมาถูกทุกข้อ

 • 10. 
  ในการวิเคราะห์องค์กรของผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ พบว่าสภาพแวดล้อมภายนอกเอื้อต่อโรงเรียน กลายเป็นสภาพแวดล้อมภายในเป็นจุดอ่อน ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนี้ จะนำพาโรงเรียนไปในทิศทางตามข้อใด
  • A. 

   ปรับปรุงโรงเรียน

  • B. 

   ค่อยๆประคับประครองโรงเรียน

  • C. 

   ขออนุมัติสำนักงานเขตพื้นที่ฯและคณะกรรมการเขตพื้นที่เพื่อขยายสาขาโดยใช้ชื่อโรงเรียนดัง

  • D. 

   ขออนุมัติสำนักงานเขตฯและคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อขอยุบรวมกับโรงเรียนชื่อดังในกรุงเทพฯ

Back to Top Back to top