แนวข้อสอบภาค ก ชุดที่ 4

10 Questions | Total Attempts: 5360

SettingsSettingsSettings
Please wait...
แนวข้อสอบภาค ก ชุดที่ 4

ก่อนทำแบบทดลองสอบใส่ชื่ ท่านใ นช่อง Your name แล้วคลิ๊กที่คำว่า Start Quiz เมื่อปรากฏคำถามให้เลือก ำตอบโดยคลิ๊กที่ปุ่มหน้า ัวเลือก  แล้วกดคำตอบท่านที่คำว า Submit My Answer ทำข้อต่อไปในลักษณะเดียว ัน จำนวน 10 ข้อ ใช้เวลาไม่เกินข้อละ 1 นาที   This work is licensed under a Creative Commons License. http://krooclub.com/copyright-notice.php


Questions and Answers
 • 1. 
  การปฏิบัติในข้อใดของท่านซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและเจ้าหน้าที่การเงิน ที่จะมีความเสี่ยงต่อการผิดวินัยในเรื่องการทุจริตมากที่สุด
  • A. 

   ไม่มีความรู้ความสามารถในการบริหารงาน

  • B. 

   การบิรหารงานด้านนี้ก่อให้เกิดความเสียต่อผู้อื่น

  • C. 

   การบริหารงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

  • D. 

   บริหารงานโดยการคิดนอกกรอบของระเบียบและแนวปฏิบัติ

 • 2. 
  ตามหลักการกระจายอำนาจและการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบันใช้หลักของการมอบอำนาจ ข้อใดผิดหลักการ
  • A. 

   เมื่อมอบอำนาจต้องมอบความรับผิดชอบด้วย

  • B. 

   การมอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานต่างๆต้องมอบให้เท่าเทียมกัน

  • C. 

   การมอบอำนาจคือการให้สิทธิปฏิบัติการแทนตามอำนาจที่มอบ

  • D. 

   ผู้รับมอบอำนาจจะต้องใช้อำนาจนั้นด้วยตนเอง จะมอบให้คนอื่นต่อไปไม่ได้

 • 3. 
  ปัจจัยในข้อใดที่สำคัญน้อยที่สุดเพื่อใช้ในการวิเคราะห์โครงการเพื่อการวางแผนงบประมาณ ในฐานะที่ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
  • A. 

   ค่าใช้จ่าย

  • B. 

   เจ้าของโครงการ

  • C. 

   เป้าหมายความสำเร็จ

  • D. 

   ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 • 4. 
  ครูเกษตรในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนของท่าน ให้นักเรียนช่วยกันรดน้ำต้นไม้ที่พวกเขาปลูกเอง ท่านในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนจะวิเคราะห์ว่าครูท่านนี้ส่งเสริมให้นักเรียนได้ประโยชน์ต่อการกระทำดังกล่าวตามข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   ทำให้นักเรียนรู้จักการรักษาและดูแลการเจริญเติบโตของต้นไม้

  • B. 

   ทำให้นักเรียนรู้จักวิธีการปลูกต้นไม้

  • C. 

   ทำให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

  • D. 

   ทำให้นักเรียนรู้จักการรับผิดชอบการทำงานร่วมกัน

 • 5. 
  ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับงบประมาณซ่อมแซมมาจำนวน 100,000 บาท จากการขอเมื่อปีที่แล้ว หากท่านเป็นผู้บริหารคนดังกล่าวจะทำการซ่อมแซมรายการใดเป็นอันดับแรกดังต่อไปนี้
  • A. 

   ที่นั่งพักบริเวณระเบียงตึกชั้น 2 เหล็กดัดเป็นสนิม หักแล้ว

  • B. 

   โคมไฟและปลั๊กไฟบริเวณจุดเชื่อมต่อทางเดินระหว่างตึก

  • C. 

   แป้นบาสสเก็ตบอลหักไม่สามารถเล่นได้ทั้ง 2 สนาม

  • D. 

   ฝ้าเพดานถูกปลวกกินและเป็นแหล่งที่อยู่ของนกพิราบเกือบทุกห้อง

 • 6. 
  ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับการแต่งตั้งและบรรจุไปอยู่ในโรงเรียนที่มีสภาพเสื่อมโทรมทั้งอาคารสถานที่ ท่านจึงให้มีการปรับปรุงสถานที่ทั้งหมดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและงดงาม  ท่านคิดว่าผู้อำนวยการท่านนี้ให้ความสำคัญข้อใดเป็นลำดับแรก
  • A. 

   บริหารการเปลี่ยนแปลงให้เกิดความประทับใจแก่ผู้พบเห็น

  • B. 

   ทำให้ครูและนักเรียนมีความสุขและเกิดการสอนการเรียนอย่างเต็มที่

  • C. 

   ทำให้เกิดภาพที่แสดงว่าผู้บริหารโรงเรียนท่านนี้มีความสามารถในการบริหารจัดการ

  • D. 

   ทำให้เกิดการศึกษาทางอ้อมแก่นักเรียน

 • 7. 
  ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ท่านจะแนะนำให้เจ้าหน้าที่สารบรรณของโรงเรียนไม่ควรปฏิบัติดังข้อใด
  • A. 

   ฝากหนังสือราชการของโรงเรียนให้เพื่อนไปส่งที่สำนักงานเขตฯเพราะส่งช้า

  • B. 

   ตรวจหนังสือราชการก่อนส่งออกทุกครั้งแล้วผนึกด้วยใบรับ

  • C. 

   อ่านดูว่ามีเรื่องใดที่ต้องรีบดำเนินการให้ดำเนินการก่อนเรื่องอื่นๆ

  • D. 

   ลงทะเบียนหนังสือลับที่สุดแล้วส่งให้เจ้าของที่หนังสือมีถึง

 • 8. 
  ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ท่านซึ่งเป็นรองฯผู้อำนวยการโรงเรียนคัดเลือกหนังสือเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ  ท่านจะทำอย่างไรเป็นลำดับแรก
  • A. 

   ประชุมคณะกรรมการวิชาการของโรงเรียน แจ้งเพื่อทราบ

  • B. 

   มอบให้ครูทั้ง 8 กลุ่มสาระไปประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกหนังสือ

  • C. 

   ทำรายการหนังสือเรียนที่ท่านมีอยู่ให้ผู้อำนวยการพิจารณา

  • D. 

   ให้ครูผู้สอนไปพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียน

 • 9. 
  ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน จะอธิบายคำว่า “แผนปฏิบัติการ” ดังข้อใดจึงจะถูกต้องตามความหมายมากที่สุด
  • A. 

   จะต้องทำอย่างไร ในเชิงนามธรรม

  • B. 

   จะต้องทำอะไร ในเชิงนามธรรม

  • C. 

   จะต้องทำอย่างไร ในเชิงรูปธรรม

  • D. 

   จะต้องทำอะไร ในเชิงรูปธรรม

 • 10. 
  นโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ในเรื่องหนังสือเรียน ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แนวทางไว้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   โรงเรียนของท่านมีนักเรียนมาสมัคร ม.1 จำนวน 200 คน ท่านจะทำอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุดกับนักเรียนจำนวน 160 คน ที่จะได้หนังสือยืมเรียนรุ่นแรก
  • A. 

   มอบให้เจ้าหน้าที่พัสดุนำเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนไปจัดซื้อหนังสือเพื่อให้นักเรียนที่เหลืออีก 40 คน

  • B. 

   มอบให้เจ้าหน้าที่พัสดุนำเงินรายได้ที่มีผู้บริจาคให้ใช้ซื้อคอมพิวเตอร์สำรองไปใช้ก่อน หลังวันที่ 10 มิถุนายน จึงนำมาคืน

  • C. 

   ให้นักเรียนทั้งหมดที่สมัครจับสลากให้ได้ก่อน 160 คนแรก

  • D. 

   ทุกข้อที่กล่าวมา

Back to Top Back to top