แนวข้อสอบภาค ก ชุดที่ 3

10 | Total Attempts: 5571

SettingsSettingsSettings
Please wait...
แนวข้อสอบภาค ก ชุดที่ 3

ก่อนทำข้อสอบใส่ชื่อท่าน นช่อง Your name แล้วจึงเริ่มทำโดยคลิ๊กท ่คำว่า Start Quiz เมื่อปรากฏคำถามให้ท่านเ ือกคำตอบเพียงข้อเดียวโด คลิ๊กที่ปุ่มหน้าตัวเลือ กแล้วคลิ๊กยืนยันคำตอบนั นที่คำว่า Submit My Answer ทำข้อต่อไปในลักษณะเดียว ัน ขอให้โชคดีครับ 


Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อใดเป็นการวางแผนเชิงกลยุทธ์
  • A. 

 • 2. 
  ข้อใดคือผลของการเยี่ยมชั้นเรียนที่สำคัญที่สุดตามหลักการนิเทศการศึกษา
  • A. 

 • 3. 
  Version:1.0 StartHTML:0000000168 EndHTML:0000001831 StartFragment:0000000468 EndFragment:0000001814 การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา ตามแนวทางของโครงการนำร่องผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดภาคีเครือข่าย ด้านต่างๆ เช่น เครือข่ายผู้ปกครอง เครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการในสถานศึกษาท่านในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียน ท่านคือ........
  • A. 

   ทีมนำ

  • B. 

   ทีมทำ

  • C. 

   ทีมประสาน

  • D. 

   ทีมตาม

 • 4. 
  ท่านเป็นผู้บริหารโรงเรียน ท่านจะมีข้อชี้แนะในเบื้องต้นตามข้อใดที่ดีที่สุดว่าจะมีการทุจริตคอรัปชั่นเกิดขึ้นในเรื่องที่เกี่ยวกับงานการเงินและการพัสดุ
  • A. 

   ทำหลักฐานหาย

  • B. 

   ทำหลักฐานไม่ชัดเจน

  • C. 

   ทำหลักฐานไม่สัมพันธ์กัน

  • D. 

   ทำหลักฐานไม่เป็นปัจจุบัน

 • 5. 
  ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ท่านต้องคำนึงถึงข้อใด ในการจัดตั้งงบประมาณของโรงเรียนของท่าน
  • A. 

   ลำดับความรีบด่วน ความต้องการ ขนาดโรงเรียน

  • B. 

   นโยบาย ความต้องการ ขนาดโรงเรียน

  • C. 

   นโยบาย ลำดับความรีบด่วน ขนาดโรงเรียน

  • D. 

   นโยบาย ความต้องการ ลำดับความรีบด่วน

 • 6. 
  ท่านเ ป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา ต้องมี การวางแผนกลยุทธ์ ซึ่งจะ มีส่วนอย่างมากต่อการสร้างในเรื่องใดที่ถูกต้องที่สุด
  • A. 

   สถานศึกษาขยายโตขึ้นด้วยปริมาณและคุณภาพนักเรียน

  • B. 

   ไม่ติดยึดกับปัญหาในอดีต สนใจปัญหาปัจจุบันมากกว่า

  • C. 

   ความเป็นผู้นำหรือในการสร้างภาพลักษณ์ของสถานศึกษา

  • D. 

   สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างครบวงจรและเกิดนวัตกรรม

 • 7. 
  ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีบทบาทและอำนาจหน้าที่ทั้งตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ท่านคิดว่า งานในข้อใดต่อไปนี้เป็นงานหลักของหัวหน้าสถานศึกษา
  • A. 

   การบริหารหลักสูตร

  • B. 

   การวางนโยบายของโรงเรียน

  • C. 

   การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน

  • D. 

   การประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัด

 • 8. 
  บุคคลที่พึงได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
  • A. 

   เป็นผู้มีเชื้อชาติไทย

  • B. 

   เป็นผู้ประพฤติดี

  • C. 

   เป็นผู้ไม่เคยมีพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึง ที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

  • D. 

   ทุกข้อที่กล่าวมา คือผู้มีคุณสมบัติที่พึงได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ

 • 9. 
  Version:1.0 StartHTML:0000000168 EndHTML:0000001928 StartFragment:0000000468 EndFragment:0000001911 ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่ง โ รงเ รียนที่มีครู 10 คนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของท่าน ให้ท่านเรียงลำดับความสำคัญของครูสนับสนุนการสอน เพื่อบรรจุได้ 1 คน ท่านซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนี้ จะเรียงลำดับความสำคัญครูสายสนับสนุนวิชาเอกใดเป็นอันดับแรก
  • A. 

   ครูบรรณารักษ์

  • B. 

   ครูแนะแนว

  • C. 

   ครูการเงิน

  • D. 

   ครูโภชนาการ

 • 10. 
  ท่านเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา ท่านจะแนะนำครูว่า การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการที่มุ่งให้เกิดผลตามข้อใด
  • A. 

   รักษาสภาพกิจกรรมที่มีในโรงเรียน

  • B. 

   ให้ผู้บริหารเปลี่ยนแปลงตนเองมากขึ้น

  • C. 

   ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงกิจกรรมในโรงเรียน

  • D. 

   ให้ครูในโรงเรียนคงสภาพกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้