แนวข้อสอบภาค ก ชุดที่ 2

9 | Total Attempts: 143

SettingsSettingsSettings
Please wait...
แนวข้อสอบภาค ก ชุดที่ 2

ก่อนทำกรุณาใส่ชื่อที่ช่ ง Your name แล้วจึงเริ่มทดลองสอบโดย ลิ๊กที่คำว่า Start Quiz จะปรากฏคำถามพร้อมตัวเลื ก ให้ท่านเลือกคำตอบที่ถูก ี่สุดเพียงข้อเดียวโดยกา คลิ๊กที่ปุ่มหน้าตัวเลือ กนั้นแล้วกดยืนยันคำตอบท ่คำว่า Submit My Answer  ทำข้อต่อไปในทำนองเดียวก ัน หลังครบ 10 ข้อ จะมีสถิติรายงาน  ขอบคุณที่ใช้บริการ 


Questions and Answers
 • 1. 
  โรงเรียนของท่านซึ่งเป็นผู้อำนวยการมีจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 100 คน โดยแบ่งเป็นป.1จำนวน20 คนป.2 จำนวน 25 คน ป.3 จำนวน 15 คน ป.4จำนวน  10 คน ป.5จำนวน 10 คน ป.6 จำนวน 20 คน นักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษาจำนวน 50 คน ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อจัดซื้อหนังสือเรียนในโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ  ท่านจะให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการด้วยวิธีใด
  • A. 

   ตกลงราคา

  • B. 

   สอบราคา

  • C. 

   ประกวดราคา

  • D. 

   E-Auction

 • 2. 
  ท่านเป็นผู้บริหารโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา ท่านคิดว่าจุดมุ่งหมายสำคัญที่สุดของการบริหารกลุ่มงานธุรการและกลุ่มงานการเงินของโรงเรียนคือข้อใด
  • A. 

   เพื่อเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน

  • B. 

   เพื่อเสริมให้ครูสามารถปฏิบัติการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • C. 

   เพื่อการประสานงานและสนับสนุนภารกิจทั้งปวงของโรงเรียน

  • D. 

   เพื่อให้บริการในด้านต่างๆแก่นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา

 • 3. 
  หลักการนิเทศภายในเป็นกระบวนการที่มีวัตถุประสงค์สำคัญในเรื่องใดมากที่สุด
  • A. 

   การส่งเสริมและพัฒนา

  • B. 

   การเสนอแนะและชี้นำ

  • C. 

   การวิเคราะห์และวิจัย

  • D. 

   การตรวจสอบและควบคุม

 • 4. 
  ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ภาระงานในข้อใดต่อไปนี้ที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของท่าน
  • A. 

   การมอบให้ครูลงโทษนักเรียนตามระเบียบ

  • B. 

   การมอบให้ครูจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เองได้

  • C. 

   การแต่งตั้งให้ครูในโรงเรียนตรวจและสั่งการแก้ไขแทนผู้บริหาร

  • D. 

   การจัดตั้งให้พนักงานบริการและครูอยู่เวรยามเพื่อรักษาสมบัติของราชการ

 • 5. 
  ข้อใดต่อไปนี้ที่คำนึงถึงน้อยที่สุดในการจัดซื้อและจัดหาวัสดุเพื่อใช้ในโรงเรียนของท่านซึ่งเป็นผู้บริหาร
  • A. 

   วงเงิน

  • B. 

   วิธีซื้อ

  • C. 

   ผู้ขาย

  • D. 

   ผู้ซื้อ

 • 6. 
  ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน บอกกับท่านซึ่งเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียน ว่า “ผมจะออกไปข้างนอก นะ อาจจะไม่กลับเข้าโรงเรียน”  ปรากฏว่า มีเรื่องด่วนที่ต้องรายงานเป็นหนังสือราชการ  ท่านซึ่งเป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นผู้เซ็นต์หนังสือเรื่องดังกล่าว จะลง ข้อความในข้อใด ท้ายหนังสือราชการฉบับนั้น
  • A. 

   รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน

  • B. 

   รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน

  • C. 

   รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทน

  • D. 

   รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

 • 7. 
  จุดประสงค์ที่สำคัญที่สุดในด้านการศึกษาในการจัดให้มีโรงอาหารในโรงเรียนคือข้อใด
  • A. 

   เพื่อให้นักเรียนรู้จักมารยาทในการรับประทานอาหาร

  • B. 

   เพื่อให้นักเรียนมีสถานที่รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ

  • C. 

   เพื่อให้นักเรียนได้รับฟังข้อมูลข่าวสารต่างๆขณะรับประทานอาหารโดยไม่เสียเวลา

  • D. 

   เพื่อให้นักเรียนรู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่า

 • 8. 
  การสร้างวัฒนธรรมใหม่ในการบริหารการเปลี่ยนแปลง ท่านซึ่งเป็นผู้บริหารจะต้องมีลักษณะดังข้อใด
  • A. 

   กล้าที่จะตัดสินใจ

  • B. 

   กล้าที่จะเสี่ยงในการทำงาน

  • C. 

   เป็นแบบอย่างในการทำงาน

  • D. 

   เป็นผู้ประเมินและติดตามผลที่และอย่างต่อเนื่อง.

 • 9. 
  การบริหารเชิงกลยุทธ์(Strategic Management) จะต้องเริ่มต้นที่ข้อใดก่อนเป็นลำดับแรก
  • A. 

   Vision

  • B. 

   Mission

  • C. 

   Planning

  • D. 

   SWOT

Back to Top Back to top