ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ 172 แผนงบ 55 สพฐ.55 +งานงบ งา��

24
ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ 172 แผนงบ 55 สพฐ.55 +งานงบ งา��

ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 172 สพฐ.2555 + แผนงบประมาณ 2555 + งานงบ + งานพัสดุใหม่ +กรณีศึกษา   โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com

Sample Question

ตามร่างแผนงบประมาณประจำปี 2555 ของรัฐบาลข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

งบประมาณ 2.38 ล้านล้านบาท

ใช้ระบบงบประมาณแบบ PBB

เพิ่มจากเดิม 2.10 แสนล้านบาท = 9.7 %

เป็นงบขาดดุล 4 แสนล้านบาท = 3.4 ของ GDP = ลดลง 3.7 %)

Number of Questions:

More Options
Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  ตามร่างแผนงบประมาณประจำปี 2555 ของรัฐบาลข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   งบประมาณ 2.38 ล้านล้านบาท

  • B. 

   ใช้ระบบงบประมาณแบบ PBB

  • C. 

   เพิ่มจากเดิม 2.10 แสนล้านบาท = 9.7 %

  • D. 

   เป็นงบขาดดุล 4 แสนล้านบาท = 3.4 ของ GDP = ลดลง 3.7 %)

 • 2. 
  ข้อใด ไม่ใช่ แนวนโยบายงบประมาณ 2555
  • A. 

   เพิ่มสัดส่วนการลงทุน ฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและการผลิต

  • B. 

   เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบ ทบทวน ปรับลด ของบางหน่วยงานที่ไม่สอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาล

  • C. 

   ดำเนินนโยบายงบประมาณขาดดุล ภายใต้ความจำเป็นตามกรอบการใช้จ่ายของรัฐ

  • D. 

   เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

 • 3. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับแผนงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2555
  • A. 

   2 ระยะ 4 แนวนโยบาย 8 ยุทธศาสตร์ 50 โครงการ

  • B. 

   4 ระยะ 2 แนวนโยบาย 8 ยุทธศาสตร์ 50 โครงการ

  • C. 

   2 ระยะ 4 แนวนโยบาย 8 ยุทธศาสตร์ 49 โครงการ

  • D. 

   2 ระยะ 3 แนวนโยบาย 8 ยุทธศาสตร์ 49 โครงการ

 • 4. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ แผนงบประมาณรายจ่ายปี 2555
  • A. 

   อัตราเงินเฟ้อ เท่ากับ 3.0-4.0

  • B. 

   อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เท่ากับ 4.5 - 5.5

  • C. 

   ยุทธศาสตร์แรก คือ สร้างรากฐานการพัฒนาที่สมดุลสู่สังคม

  • D. 

   3 กระทรวงแรกที่ได้รับงบประมาณ มากที่สุดตามลำดับ คือ ศึกษาธิการ-มหาดไทย-กลาโหม

 • 5. 
  ยุทธศาสตร์เรื่องใดของการศึกษา คุณธรรม และจริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคมที่ได้รับงบประมาณสูงที่สุด
  • A. 

   การสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • B. 

   การขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

  • C. 

   การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน

  • D. 

   การอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

 • 6. 
  Vision สพฐ.2555 ตรงกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองเรื่องใดบ้าง
  • A. 

   คุณภาพ

  • B. 

   คุณภาพ-โอกาส

  • C. 

   คุณภาพ-การมีส่วนร่วม

  • D. 

   คุณภาพ-โอกาส-และการมีส่วนร่วม

 • 7. 
  ข้อใด ไ่ม่ใช่พันธกิจของ สพฐ.2555
  • A. 

   พัฒนา

  • B. 

   ส่งเสริม

  • C. 

   ขับเคลื่อน

  • D. 

   สนับสนุน

 • 8. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ สพฐ.2555
  • A. 

   6 แผนงาน 5 ผลผลิต 8 โครงการ

  • B. 

   4 แผนงาน 6 ผลผลิต 8 โครงการ

  • C. 

   6 แผนงาน 6 ผลผลิต 9 โครงการ

  • D. 

   4 แผนงาน 6 ผลผลิต 9 โครงการ

 • 9. 
  ข้อใด ไม่ใช่แผนงานของ สพฐ.2555
  • A. 

   แก้ไขปัญหาและพัฒนาเขตการศึกษาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้

  • B. 

   สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา

  • C. 

   สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • D. 

   ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

 • 10. 
  ข้อใดคือผลผลิต สพฐ.2555 ที่แตกต่างไปจาก สพฐ.2554
  • A. 

   ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา

  • B. 

   ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

  • C. 

   ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ

  • D. 

   เด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ

 • 11. 
  ข้อใด ไม่ใช่โครงการตาม สพฐ.2555
  • A. 

   โครงการพัฒนาครูทั้งระบบตามศักยภาพ

  • B. 

   โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมโลก

  • C. 

   โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา

  • D. 

   โครงการคืนครูให้นักเรียน

 • 12. 
  การเสนอ งบประมาณ ปี 2555 ที่ สพฐ.เสนอขอไป คือ 269,827,769,700 บาท งบใดมากที่สุด
  • A. 

   งบบุคลากร

  • B. 

   งบดำเนินงาน

  • C. 

   งบลงทุน

  • D. 

   งบอุดหนุน

 • 13. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง "น้ำท่วม 54"
  • A. 

   ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ครัวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท กรณีเสียชีวิต 50,000 บาท ,นาข้าวชดเชยไร่ละ 2,222 บาท

  • B. 

   กฟย.ประธาน คือ พลตำรวจโท ชัจจ์ กุลดิลก

  • C. 

   คณะกรรมการทำเรื่อง ถนน สะพาน ไฟฟ้า ประปา คือ กคฐ.

  • D. 

   ประธาน กคช. คือ พลตำรวจเอก โกวิท วัฒนะ

 • 14. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
  • A. 

   ซื้อเรือช่วยน้ำท่วม 2 ลำ ราคาลำละ 4 หมื่นบาทด้วยวิธีสอบราคาได้

  • B. 

   ซื้อส้วมกระดาษ 1,000 ชุด ราคาชุดละ 500 บาท ด้วยวิธีสอบราคา

  • C. 

   ซื้อมาม่าช่วยน้ำท่วมห่อละ 5 บาท จำนวน 1 ล้านห่อ ด้วยวิธีประกวดราคา

  • D. 

   จ้างที่ปรึกษาช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมวงเงิน 50 ล้าน 5 บริษัทด้วยวิธี e-auction

 • 15. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในการจัดซื้อจัดจ้างช่วยผู้ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม 2554
  • A. 

   คณะกรรมการรับ และเปิดซองประกวดราคา ห้ามเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

  • B. 

   คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ห้ามเป็นคณะกรรมการรับ และเปิดซองประกวดราคา

  • C. 

   คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ห้ามเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

  • D. 

   คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างได้

 • 16. 
  ผอ.ท่านใดเก็บรักษาเงินไม่ถูกต้อง
  • A. 

   ผอ.ก ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมขนาดเล็ก เก็บรักษาเงินสดวันละ 2 หมื่นบาท

  • B. 

   ผอ.ข ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลาง ให้ครูนำเงินส่วนที่เกิน 3 หมื่นฝากบัญชีรวมทั้งสิ้น 1.5 ล้าน

  • C. 

   ผอ.ค ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพเป็นพิเศษ มีเงินต่อวันเกิน 3 หมื่นฝากธนาคาร 1 ล้านบาท

  • D. 

   ผอ.ง ผอ.สพม.สั่งให้เจ้าหน้าทธนาคารนำเงินส่วนที่เกิน 1 แสนฝากธนาคารบัญชีละไม่เกิน 5 ล้าน

 • 17. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   ผอ.ก ซื้อ tablet เครื่อง เครื่องละ 2 หมื่นบาท จำนวน 30 เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาได้

  • B. 

   ผอ.ข จัดจ้าง คนซ่อมอาคารถูกน้ำท่วมจำนวน 1.5 หมื่นบาท ติดอากรแสตมป์ ราคา 14 บาท

  • C. 

   ผอ.ค ซื้อเครื่องตัดหญ้าราคา 5,000 บาท สั่งให้ครูพัสดุลงทะเบียนคุมทรัพย์สิน

  • D. 

   ผอ.ง สั่งซื้อหนังสือ ราคา 9.5 หมื่นบาท จากร้านเดิมด้วยวิธีพิเศษ

 • 18. 
  ผอ.รร.ท่านใดปฏิบัติไม่ถูกต้อง
  • A. 

   ผอ.ก นำเงินรายได้สถานศึกษาไปจ่ายค่าครุภัณฑ์ จำนวน 1.5 ล้านบาท

  • B. 

   ผอ.ข จ้างทำส้วม แต่ไม่เสร็จตามกำหนดล่าช้า 3 วัน ปรับ 300 บาท

  • C. 

   ผอ.ค ซื้อ tablet 1 เครื่อง ราคา 5 พันบาท เบิกเงินจากงบลงทุน

  • D. 

   ผอ.ง ปรับงานจ้างกรณีกระทบสาธารณูปโภค เท่ากับ 0.25 %

 • 19. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   หลักประกันซอง มี 5 ชนิด

  • B. 

   การขอต่อสัญญาต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าภายใน 15 วันทำการนับแต่สัญญาสิ้นสุดลง

  • C. 

   การลงนามในสัญญามูลค่า 1 ล้านบาทขึ้นไปต้องแจ้ง สตง. ภายใน 15 วัน

  • D. 

   หลักการแลกเปลี่ยน = ชนิดเดียวกัน วัสดุกับวัสดุ ครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์

 • 20. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   การตรวจสอบพัสดุประจำปีให้รายงานผู้มีอำนาจแต่งตั้งภายใน 30 วันทำการ

  • B. 

   ผอ.เขต มีอำนาจจำหน่ายพัสดุเป็นศูนย์กรณีวงเงินเกิน 5 แสนบาท

  • C. 

   การจำหน่ายพัสดุ 4 วิธี คือ ขาย – แลกเปลี่ยน – โอน – แปรสภาพหรือทำลาย

  • D. 

   การจำหน่ายเป็นสูญ ใช้ได้กับ 3 กรณี คือ หาผู้รับผิดทางแพ่งไม่ได้ , มีผู้รับผิดแต่ชดใช้ไม่ได้ , ทำวิธีอื่นแล้ว

 • 21. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องตามบทลงโทษว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
  • A. 

   ผอ.ก การกระทำเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายอย่างร้ายแรง ให้ลงโทษปลดออกเป็นอย่างต่ำ

  • B. 

   ผอ.ข การกระทำไม่เป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายแต่ร้ายแรง ให้ลงโทษลดขั้นเงินเดือน

  • C. 

   ผอ.ค การกระทำเป็นเหตุให้ราชการเสียหายแต่ไม่ร้ายแรง ลงโทษอย่างต่ำตัดเงินเดือน

  • D. 

   ผอ.ง การกระทำไม่เป็นเหตุให้ราชการเสียหาย ลงโทษภาคทัณฑ์

 • 22. 
  ผอ.ติวสอบ ทำสัญญาซื้อ Tablet สัญญามูลค่า 1 ล้านบาท อัตราค่าปรับ 0.10 กำหนดส่งมอบพัสดุ/งาน ไว้  3 งวด งวด 1,2 งวดละ 2.5  แสน งวดสุดท้าย 5 แสน งวดที่ 1 กำหนด จันทร์ที่ 3-ศุกร์ที่ 7 ธ.ค.2554 , งวดที่ 2 กำหนดจันทร์ที่ 10-ศุกร์ที่ 14 ธ.ค.2554 , งวดที่ 3 กำหนดจันทร์ที่ 17-ศุกร์ที่ 22 ธ.ค.2554 ผู้ค้าส่งมอบงาน งวดที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 9 ธ.ค.2554 งวดที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 16 ธ.ค.2554 งวดที่ 3 วันจันทร์ที่ 24 ธ.ค.2554 กรณีดังกล่าว ผอ.ติวสอบสามารถคิดค่าปรับได้กี่งวดและกี่วันตามลำดับ
  • A. 

   2 งวด 3 วัน

  • B. 

   2 งวด , 2 วัน

  • C. 

   3 งวด 2 วัน

  • D. 

   3 งวด 1 วัน

 • 23. 
  จากข้อ 22 กรณีความล่าช้าเกิดจากการตรวจนับจำนวน 1 วัน ผอ.ติวสอบสามารถคิดค่าปรับได้กี่งวดกี่วัน
  • A. 

   1 งวด , 2 วัน

  • B. 

   2 งวด , 3 วัน

  • C. 

   3 งวด 2 วัน

  • D. 

   2 งวด 1 วัน

 • 24. 
  จากข้อ 22 ผอ.ติวสอบจะได้รับเงินค่าปรับสูงสุดเป็นเงินกี่บาท และต้องนำส่งเงินเป็นรายได้แผ่นดินตามข้อใด
  • A. 

   1,750 บาท นำส่งภายใน 7 วัน

  • B. 

   1,000 บาท นำส่งภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

  • C. 

   1,750 บาท นำส่งภายในวันที่ 7 ของเดือน

  • D. 

   1,750 บาท นำส่งภายนวันที่ 7 ของเดือนถัดไป