ความรอบรู้ ชุด 113 กลยุทธ์ สพฐ. ปีงบประมาณ 2554

38
ความรอบรู้ ชุด 113 กลยุทธ์ สพฐ. ปีงบประมาณ 2554

ความรอบรู้ ชุด 113 กลยุทธ์ สพฐ. ปีงบประมาณ 2554กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ปัจจัยหรือแรงผลักที่ทำให้เกิดนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2554
  • A. 

   นโยบายรัฐบาล

  • B. 

   สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุสูงขึ้น

  • C. 

   สัดส่วนประชากรวัยเรียนเพิ่มสูงขึ้น

  • D. 

   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบัีบที่ 11

  • E. 

   วิสัยทัศน์ประเทศไทย 2570

 • 2. 
  ระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉ.11 คือข้อใด
  • A. 

   2550-2553

  • B. 

   2550-2554

  • C. 

   2554-2559

  • D. 

   2555-2559

 • 3. 
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน จากการทดสอบ ONET ปีการศึกษา 2551 จำแนกรายวิชา มีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยต่ำกว่าร้อยละ 50 ทุกรายวิชายกเว้นวิชาใด
  • A. 

   ภาษาไทย

  • B. 

   คณิตศาสตร์

  • C. 

   วิทยาศาสตร์

  • D. 

   สังคมศึกษาฯ

  • E. 

   ภาษาอังกฤษ

 • 4. 
  เมื่อเปรียบเทียบประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของไทยเป็นผู้นำระดับใด
  • A. 

   อันดับ 2

  • B. 

   อันดับต้น 1 ใน 2

  • C. 

   อันดับต้น 1 ใน 3

  • D. 

   อันดับต้น 2 ใน 3

 • 5. 
  การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 หมายถึงข้อใด
  • A. 

   พ.ศ.2551 - 2561

  • B. 

   พ.ศ.2552 - 2561

  • C. 

   ปีงบประมาณ 2551 - 2561

  • D. 

   ปีงบประมาณ 2552 - 2561

 • 6. 
  สาระสำคัญของระบบการศึกษาและเรียนรู้ที่ต้องปฏฺรูปอย่างเร่งด่วนมีกี่ประการ
  • A. 

   3

  • B. 

   4

  • C. 

   5

  • D. 

   6

 • 7. 
  ข้อใด ไม่ใช่ สิ่งที่ต้องปฏิรูปอย่างเร่งด่วน
  • A. 

   พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่

  • B. 

   พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่

  • C. 

   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนยุคใหม่

  • D. 

   พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่

  • E. 

   พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่

 • 8. 
  กการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ ในส่วนการบริหารจัดการเงินและงบประมาณเน้นข้อใด
  • A. 

   ผลผลิต

  • B. 

   ผลลัพธ์

  • C. 

   ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

  • D. 

   ผู้เรียนเป็นสำคัญ

 • 9. 
  จากการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ สพฐ. กี่ข้อ
  • A. 

   3

  • B. 

   4

  • C. 

   5

  • D. 

   9

 • 10. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ภารกิจของ สพฐ.ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่  2
  • A. 

   การจัดหลักสูตร การวัดและประเมินผล

  • B. 

   พัฒนาครูอย่างเป็นระบบ

  • C. 

   กระจายอำนาจสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

  • D. 

   ปรับปรุงการบริหารจัดการเงินและงบประมาณเน้นอุปสงค์เป็นสำคัญ

 • 11. 
  วิสัยทัศน์ ของกลยุทธ์ สพฐ.ปีงบประมาณ 2554 คือข้อใด
  • A. 

   สพฐ. เป็นหน่วยงานหลักในการจัด ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศ เป็นผู้นำ 1 ใน 2 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายในปีการศึกษา 2556

  • B. 

   สพฐ. เป็นหน่วยงานหลักในการจัด ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศ เป็นผู้นำ 2 ใน 3 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายในปีการศึกษา 2556

  • C. 

   สพฐ. เป็นพลังขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศ เป็นผู้นำ 1 ใน 2 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายในปีการศึกษา 2556

  • D. 

   สพฐ. เป็นพลังขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศ เป็นผู้นำ 1 ใน 3 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายในปีการศึกษา 2556

 • 12. 
  ข้อใด ไม่ใช่ พันธกิจ ของ สพฐ.ปีงบประมาณ 2554
  • A. 

   พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคน

  • B. 

   พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมนำความรู้

  • C. 

   พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • D. 

   พัฒนาคุณภาพระดับสากล

 • 13. 
  จุดเน้น ของกลยุทธ์ สพฐ.ปี 54 มีกี่จุดเน้น
  • A. 

   3

  • B. 

   4

  • C. 

   5

  • D. 

   9

 • 14. 
  ข้อใด ไม่ใช่ จุดเน้น ของ สพฐ.ปีงบ 2554
  • A. 

   ยกระดับคุณภาพผู้เรียนทุกคน

  • B. 

   ยกระดับคุณภาพครู

  • C. 

   เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

  • D. 

   พัฒนากลไกบริหารจัดการเน้นประสิทธิผลการจัดการศึกษา

 • 15. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนทุกคน
  • A. 

   เด็กปฐมวัย ได้รับการเตรียมความพร้อม

  • B. 

   นักเรียนชั้น ป.3 มีทักษะอย่างดีด้านการอ่านออกเขียนได้ และการคิดคำนวณ

  • C. 

   นักเรียน ชั้น ป.6 มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ

  • D. 

   นักเรียนชั้น ม.3 มีความรู้ ความสามารถอย่างสูงตามมาตรฐานระดับชาติและระดับนานาชาติ

 • 16. 
  การยกระดับคุณภาพครูไทย ใช้วิธีการใดให้เป็นครูเก่ง ครูดี มีศักยภาพพร้อม
  • A. 

   การพัฒนาทั้งระบบ

  • B. 

   พัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการ

  • C. 

   ใช้โรงเรียนเป็นฐาน

  • D. 

   ใช้การพัฒนาอย่างเป็นระบบตามศักยภาพและบริบทของสถานศึกษา

 • 17. 
  หน่วยงานใดที่ไม่ได้รับการกระจายอำนาจในการพัฒนากลไกบริหารจัดการใหม่ที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพ
  • A. 

   สพฐ.

  • B. 

   สพท.

  • C. 

   รร.

  • D. 

   คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

 • 18. 
  อุปสงค์ ตามกลยุทธ์ของ สพฐ.ปีงบประมาณ 2554 หมายถึงข้อใด
  • A. 

   สพฐ.

  • B. 

   สพท.

  • C. 

   รร.

  • D. 

   นักเรียน

 • 19. 
  เป้าประสงค์ ของ สพฐ.ปีงบประมาณ 2554 มีกี่ข้อ
  • A. 

   3

  • B. 

   4

  • C. 

   5

  • D. 

   9

 • 20. 
  ข้อใด ไม่ใช่ เป้าประสงค์ ของ สพฐ.ปีงบประมาณ 2554
  • A. 

   เพื่อพัฒนาผู้เรียนทุกคน

  • B. 

   เพื่อพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

  • C. 

   เพื่อให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี

  • D. 

   เพื่อส่งเสริม สพท.และสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง

  • E. 

   เพื่อพัฒนาการศึกษาในเขตพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

 • 21. 
  ผลผลิต ตามแผนกลยุทธ์ สพฐ. ปีงบ 2554 มีกี่ผลผลิต
  • A. 

   3

  • B. 

   5

  • C. 

   7

  • D. 

   9

 • 22. 
  ถข้อใด ไม่ใช่ ผลผลิต ของ สพฐ.ตามปีงบประมาณ 2554
  • A. 

   ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา

  • B. 

   ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ

  • C. 

   ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

  • D. 

   เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสมรรถนะ

  • E. 

   เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • 23. 
  หน่วยกำกับ ประสาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา มีกี่แห่ง
  • A. 

   1

  • B. 

   41

  • C. 

   183

  • D. 

   185

 • 24. 
  กลยุทธ์ของ สพฐ.ปี งบประมาณ 2554 มีกี่กลยุทธ์
  • A. 

   3

  • B. 

   5

  • C. 

   6

  • D. 

   7

  • E. 

   9

 • 25. 
  ข้อใด ไม่ใช่ กลยุทธ์ของสพฐ. ปีงบประมาณ 2554
  • A. 

   พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

  • B. 

   ปลูกฝังคุณธรรม

  • C. 

   ขยายโอกาสทางการศึกษา

  • D. 

   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

  • E. 

   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

 • 26. 
  เป้าหมายความสำเร็จของร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลัก ตามกลยุทธ์ สพฐ. 2554 เพิ่มขึ้นร้อยละเท่าใด
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5

 • 27. 
  ข้อใด ไม่ใช่ 5 สาระวิชาหลัก ตาม สพฐ.กำหนด
  • A. 

   ภาษาไทย

  • B. 

   คณิตศาสตร์

  • C. 

   วิทยาศาสตร์

  • D. 

   สุขศึกษา

  • E. 

   ภาษาอังกฤษ

 • 28. 
  เป้าหมายความสำเร็จของผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร้อยละตามข้อใด
  • A. 

   30

  • B. 

   60

  • C. 

   70

  • D. 

   80

  • E. 

   85

 • 29. 
  โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพอยู่ในกลยุทธ์ข้อใด ของ สพฐ.
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  • E. 

   5

 • 30. 
  ศูนย์พัฒนาครู ตามแผนกลยุทธ์ สพฐ. ปีงบ 2554 มีกี่ศูนย์
  • A. 

   80

  • B. 

   90

  • C. 

   183

  • D. 

   185

 • 31. 
  ข้อใด กล่าวไม่ถูกต้องตามกลยุทธ์ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • A. 

   ร้อยละ 35 ของ สพท.มีความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในระดับดี

  • B. 

   ร้อยละ 40 ของข้าราชการครูที่ได้รับการพัฒนาสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณค่า

  • C. 

   ครูและบุคลากทางการศึกษามีความพอใจในความมั่นคงของการประกอบวิชาชีพร้อยละ 80

  • D. 

   พัฒนาคุณภาพครูด้วยระบบ e-Training

 • 32. 
  ข้อใด คือเป้าหมายความสำเร็จของผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • A. 

   ร้อยละ 35

  • B. 

   ร้อยละ 40

  • C. 

   ร้อยละ 80

  • D. 

   ร้อยละ 85

 • 33. 
  โครงการตามกลยุทธ์ของ สพฐ. ปีงบประมาณ 2554 มีจำนวนกี่โครงการ
  • A. 

   20

  • B. 

   21

  • C. 

   38

  • D. 

   39

 • 34. 
  การจัดโครงการ  และงบประมาณ ของ สพฐ. ปี 2554 แบ่งโครงการออกเป็นกี่ประเภท
  • A. 

   3

  • B. 

   4

  • C. 

   5

  • D. 

   6

 • 35. 
  ข้อใด ไม่ใช่ การจัดโครงการและงบประมาณ ของ สพฐ. ปี 2554
  • A. 

   โครงการหลัก

  • B. 

   โครงการแลกเป้า

  • C. 

   โครงการโดยความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น

  • D. 

   โครงการวัตถุประสงค์พิเศษตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2554

 • 36. 
  โครงการหลัก ตามกลยุทธ์ สพฐ. ปี 2554 ส่วนกลางจัดงบประมาณแบบใด
  • A. 

   Grant Chart

  • B. 

   Block gant

  • C. 

   PBBS

  • D. 

   SPBB

 • 37. 
  ข้อใด ไม่ใช่ โครงการหลัก  ตามกลยุทธ์ สพฐ. ปี 2554
  • A. 

   โครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ

  • B. 

   โครงการขับขยายโอกาสทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

  • C. 

   โครงการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรและการเรียนการสอน

  • D. 

   โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

  • E. 

   โครงการส่งเสริมกีฬานักเรียน ลูกเสือ สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างเด็กดีสู่สังคม

 • 38. 
  ข้อใด  ไม่ใช่  โครงการแลกเป้า  ของ สพฐ. ปี 2554
  • A. 

   โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา

  • B. 

   โครงการส่งเสริมการปฏิบัติการตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และนิเทศการศึกษา

  • C. 

   โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ด้วย ICT

  • D. 

   โครงการอื่น ๆ ตามความจำเป็น