ความรอบรู้ ชุด 113 กลยุทธ์ สพฐ. ปีงบประมาณ 2554

38 | Total Attempts: 1991

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ความรอบรู้ ชุด 113 กลยุทธ์ สพฐ. ปีงบประมาณ 2554

ความรอบรู้ ชุด 113 กลยุทธ์ สพฐ. ปีงบประมาณ 2554กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ปัจจัยหรือแรงผลักที่ทำให้เกิดนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2554
  • A. 

   นโยบายรัฐบาล

  • B. 

   สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุสูงขึ้น

  • C. 

   สัดส่วนประชากรวัยเรียนเพิ่มสูงขึ้น

  • D. 

   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบัีบที่ 11

  • E. 

   วิสัยทัศน์ประเทศไทย 2570

 • 2. 
  ระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉ.11 คือข้อใด
  • A. 

   2550-2553

  • B. 

   2550-2554

  • C. 

   2554-2559

  • D. 

   2555-2559

 • 3. 
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน จากการทดสอบ ONET ปีการศึกษา 2551 จำแนกรายวิชา มีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยต่ำกว่าร้อยละ 50 ทุกรายวิชายกเว้นวิชาใด
  • A. 

   ภาษาไทย

  • B. 

   คณิตศาสตร์

  • C. 

   วิทยาศาสตร์

  • D. 

   สังคมศึกษาฯ

  • E. 

   ภาษาอังกฤษ

 • 4. 
  เมื่อเปรียบเทียบประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของไทยเป็นผู้นำระดับใด
  • A. 

   อันดับ 2

  • B. 

   อันดับต้น 1 ใน 2

  • C. 

   อันดับต้น 1 ใน 3

  • D. 

   อันดับต้น 2 ใน 3

 • 5. 
  การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 หมายถึงข้อใด
  • A. 

   พ.ศ.2551 - 2561

  • B. 

   พ.ศ.2552 - 2561

  • C. 

   ปีงบประมาณ 2551 - 2561

  • D. 

   ปีงบประมาณ 2552 - 2561

 • 6. 
  สาระสำคัญของระบบการศึกษาและเรียนรู้ที่ต้องปฏฺรูปอย่างเร่งด่วนมีกี่ประการ
  • A. 

   3

  • B. 

   4

  • C. 

   5

  • D. 

   6

 • 7. 
  ข้อใด ไม่ใช่ สิ่งที่ต้องปฏิรูปอย่างเร่งด่วน
  • A. 

   พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่

  • B. 

   พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่

  • C. 

   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนยุคใหม่

  • D. 

   พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่

  • E. 

   พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่

 • 8. 
  กการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ ในส่วนการบริหารจัดการเงินและงบประมาณเน้นข้อใด
  • A. 

   ผลผลิต

  • B. 

   ผลลัพธ์

  • C. 

   ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

  • D. 

   ผู้เรียนเป็นสำคัญ

 • 9. 
  จากการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ สพฐ. กี่ข้อ
  • A. 

   3

  • B. 

   4

  • C. 

   5

  • D. 

   9

 • 10. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ภารกิจของ สพฐ.ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่  2
  • A. 

   การจัดหลักสูตร การวัดและประเมินผล

  • B. 

   พัฒนาครูอย่างเป็นระบบ

  • C. 

   กระจายอำนาจสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

  • D. 

   ปรับปรุงการบริหารจัดการเงินและงบประมาณเน้นอุปสงค์เป็นสำคัญ

 • 11. 
  วิสัยทัศน์ ของกลยุทธ์ สพฐ.ปีงบประมาณ 2554 คือข้อใด
  • A. 

   สพฐ. เป็นหน่วยงานหลักในการจัด ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศ เป็นผู้นำ 1 ใน 2 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายในปีการศึกษา 2556

  • B. 

   สพฐ. เป็นหน่วยงานหลักในการจัด ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศ เป็นผู้นำ 2 ใน 3 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายในปีการศึกษา 2556

  • C. 

   สพฐ. เป็นพลังขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศ เป็นผู้นำ 1 ใน 2 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายในปีการศึกษา 2556

  • D. 

   สพฐ. เป็นพลังขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศ เป็นผู้นำ 1 ใน 3 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายในปีการศึกษา 2556

 • 12. 
  ข้อใด ไม่ใช่ พันธกิจ ของ สพฐ.ปีงบประมาณ 2554
  • A. 

   พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคน

  • B. 

   พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมนำความรู้

  • C. 

   พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • D. 

   พัฒนาคุณภาพระดับสากล

 • 13. 
  จุดเน้น ของกลยุทธ์ สพฐ.ปี 54 มีกี่จุดเน้น
  • A. 

   3

  • B. 

   4

  • C. 

   5

  • D. 

   9

 • 14. 
  ข้อใด ไม่ใช่ จุดเน้น ของ สพฐ.ปีงบ 2554
  • A. 

   ยกระดับคุณภาพผู้เรียนทุกคน

  • B. 

   ยกระดับคุณภาพครู

  • C. 

   เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

  • D. 

   พัฒนากลไกบริหารจัดการเน้นประสิทธิผลการจัดการศึกษา

 • 15. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนทุกคน
  • A. 

   เด็กปฐมวัย ได้รับการเตรียมความพร้อม

  • B. 

   นักเรียนชั้น ป.3 มีทักษะอย่างดีด้านการอ่านออกเขียนได้ และการคิดคำนวณ

  • C. 

   นักเรียน ชั้น ป.6 มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ

  • D. 

   นักเรียนชั้น ม.3 มีความรู้ ความสามารถอย่างสูงตามมาตรฐานระดับชาติและระดับนานาชาติ

 • 16. 
  การยกระดับคุณภาพครูไทย ใช้วิธีการใดให้เป็นครูเก่ง ครูดี มีศักยภาพพร้อม
  • A. 

   การพัฒนาทั้งระบบ

  • B. 

   พัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการ

  • C. 

   ใช้โรงเรียนเป็นฐาน

  • D. 

   ใช้การพัฒนาอย่างเป็นระบบตามศักยภาพและบริบทของสถานศึกษา

 • 17. 
  หน่วยงานใดที่ไม่ได้รับการกระจายอำนาจในการพัฒนากลไกบริหารจัดการใหม่ที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพ
  • A. 

   สพฐ.

  • B. 

   สพท.

  • C. 

   รร.

  • D. 

   คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

 • 18. 
  อุปสงค์ ตามกลยุทธ์ของ สพฐ.ปีงบประมาณ 2554 หมายถึงข้อใด
  • A. 

   สพฐ.

  • B. 

   สพท.

  • C. 

   รร.

  • D. 

   นักเรียน

 • 19. 
  เป้าประสงค์ ของ สพฐ.ปีงบประมาณ 2554 มีกี่ข้อ
  • A. 

   3

  • B. 

   4

  • C. 

   5

  • D. 

   9

 • 20. 
  ข้อใด ไม่ใช่ เป้าประสงค์ ของ สพฐ.ปีงบประมาณ 2554
  • A. 

   เพื่อพัฒนาผู้เรียนทุกคน

  • B. 

   เพื่อพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

  • C. 

   เพื่อให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี

  • D. 

   เพื่อส่งเสริม สพท.และสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง

  • E. 

   เพื่อพัฒนาการศึกษาในเขตพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

 • 21. 
  ผลผลิต ตามแผนกลยุทธ์ สพฐ. ปีงบ 2554 มีกี่ผลผลิต
  • A. 

   3

  • B. 

   5

  • C. 

   7

  • D. 

   9

 • 22. 
  ถข้อใด ไม่ใช่ ผลผลิต ของ สพฐ.ตามปีงบประมาณ 2554
  • A. 

   ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา

  • B. 

   ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ

  • C. 

   ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

  • D. 

   เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสมรรถนะ

  • E. 

   เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • 23. 
  หน่วยกำกับ ประสาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา มีกี่แห่ง
  • A. 

   1

  • B. 

   41

  • C. 

   183

  • D. 

   185

 • 24. 
  กลยุทธ์ของ สพฐ.ปี งบประมาณ 2554 มีกี่กลยุทธ์
  • A. 

   3

  • B. 

   5

  • C. 

   6

  • D. 

   7

  • E. 

   9

 • 25. 
  ข้อใด ไม่ใช่ กลยุทธ์ของสพฐ. ปีงบประมาณ 2554
  • A. 

   พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

  • B. 

   ปลูกฝังคุณธรรม

  • C. 

   ขยายโอกาสทางการศึกษา

  • D. 

   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

  • E. 

   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

Back to Top Back to top