ความรอบรู้ ชุด 110 การพัฒนาผู้บริหาร การนำองค์การและเทคโนโลยีบริหารการศึกษา

10 | Total Attempts: 2205

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ความรอบรู้ ชุด 110 การพัฒนาผู้บริหาร การนำองค์การและเทคโนโลยีบริหารการศึกษา

ความรอบรู้ ชุด 110 การพัฒนาผู้บริหาร การนำองค์การและเทคโนโลย บริหารการศึกษากรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของวิสัยทัศน์ที่ดี
  • A. 

   มีความชัดเจน สามารถนำไปปฏฺบัติได้

  • B. 

   สั้น ง่าย ให้พลัง

  • C. 

   ท้าทายความรู้ความสามารถของผู้นำ

  • D. 

   มีความสอดคล้องกับแนวโน้มในอนาคต

 • 2. 
  ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับ Vision
  • A. 

   What

  • B. 

   Why

  • C. 

   When

  • D. 

   How

  • E. 

   If

 • 3. 
  การสื่อสารในองค์การที่ดีควรมีลักษณะตามข้อใด
  • A. 

   บนลงล่าง

  • B. 

   ล่างขึ้นบน

  • C. 

   One-Way Communication

  • D. 

   Two-Way Communication

 • 4. 
  การสื่อสารตามข้อใดที่ทำให้ผู้นำตระหนักว่าบุคลากรรู้สึกอย่างไรต่องาน
  • A. 

   Doward Communication

  • B. 

   Upward Communication

  • C. 

   Leteral Communication

  • D. 

   Diagonal Communication

 • 5. 
  ข้อใดเรียงลำดับได้ถูกต้องที่สุดในการปรับ/สร้างวัฒนธรรมองค์การ (Culture Development)
  • A. 

   ศึกษาวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์การ,ประเมินวัฒนธรรมองค์การที่เป็นปัจจุบัน, วิเคราะห์วัฒนธรรมองค์การที่ต้องการปรับเปลี่ยน,กำหนดแนวทางสนับสนุนและผลักดันวัฒนธรรมที่ต้องการ,การวัด/ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

  • B. 

   กำหนดแนวทางสนับสนุนและผลักดันวัฒนธรรมที่ต้องการ,ศึกษาวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์การ,ประเมินวัฒนธรรมองค์การที่เป็นปัจจุบัน, วิเคราะห์วัฒนธรรมองค์การที่ต้องการปรับเปลี่ยน,การวัด/ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

  • C. 

   ประเมินวัฒนธรรมองค์การที่เป็นปัจจุบัน,ศึกษาวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์การ, วิเคราะห์วัฒนธรรมองค์การที่ต้องการปรับเปลี่ยน,กำหนดแนวทางสนับสนุนและผลักดันวัฒนธรรมที่ต้องการ,การวัด/ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

  • D. 

   ศึกษาวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์การ,ประเมินวัฒนธรรมองค์การที่เป็นปัจจุบัน, กำหนดแนวทางสนับสนุนและผลักดันวัฒนธรรมที่ต้องการ, วิเคราะห์วัฒนธรรมองค์การที่ต้องการปรับเปลี่ยน,,การวัด/ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

 • 6. 
  Kaizen คืออะไร
  • A. 

   กระบวนการพัฒนาเชิงธุรกิจ

  • B. 

   การลดต้นทุนผลผลิต

  • C. 

   การบริหารจัดการที่ดี

  • D. 

   การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

 • 7. 
  CRS ในการนำองค์การ คืออะไร
  • A. 

   การมีส่วนร่วม

  • B. 

   คุณธรรม

  • C. 

   หลักความโปร่งใส

  • D. 

   หลักความรับผิดชอบต่อสังคม

 • 8. 
  ข้อใด ไม่ใช่ เทคโนโ,ยีการบริหารการศึกษา
  • A. 

   BSC

  • B. 

   TQM

  • C. 

   QR code

  • D. 

   SPBB

 • 9. 
  ข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับ BSC
  • A. 

   Financial

  • B. 

   Customer

  • C. 

   Interactive

  • D. 

   Learning & Growth

 • 10. 
  ข้อใดไม่ใช่หลักการพื้นฐานของ TQM
  • A. 

   การมุ่งความสำคัญของลูกค้า

  • B. 

   การปรับปรุงกระบวนการทำงาน

  • C. 

   การให้ทุกคนมีส่วนร่วม

  • D. 

   การบริหารงานจากบนลงล่าง

Back to Top Back to top