ความรอบรู้ ชุด 110 การพัฒนาผู้บริหาร การนำองค์การและเทคโนโลยีบริหารการศึกษา

10

Settings
Please wait...
ความรอบรู้ ชุด 110 การพัฒนาผู้บริหาร การนำองค์การและเทคโนโลยีบริหารการศึกษา

ความรอบรู้ ชุด 110 การพัฒนาผู้บริหาร การนำองค์การและเทคโนโลย บริหารการศึกษากรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของวิสัยทัศน์ที่ดี
  • A. 

   มีความชัดเจน สามารถนำไปปฏฺบัติได้

  • B. 

   สั้น ง่าย ให้พลัง

  • C. 

   ท้าทายความรู้ความสามารถของผู้นำ

  • D. 

   มีความสอดคล้องกับแนวโน้มในอนาคต

 • 2. 
  ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับ Vision
  • A. 

   What

  • B. 

   Why

  • C. 

   When

  • D. 

   How

  • E. 

   If

 • 3. 
  การสื่อสารในองค์การที่ดีควรมีลักษณะตามข้อใด
  • A. 

   บนลงล่าง

  • B. 

   ล่างขึ้นบน

  • C. 

   One-Way Communication

  • D. 

   Two-Way Communication

 • 4. 
  การสื่อสารตามข้อใดที่ทำให้ผู้นำตระหนักว่าบุคลากรรู้สึกอย่างไรต่องาน
  • A. 

   Doward Communication

  • B. 

   Upward Communication

  • C. 

   Leteral Communication

  • D. 

   Diagonal Communication

 • 5. 
  ข้อใดเรียงลำดับได้ถูกต้องที่สุดในการปรับ/สร้างวัฒนธรรมองค์การ (Culture Development)
  • A. 

   ศึกษาวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์การ,ประเมินวัฒนธรรมองค์การที่เป็นปัจจุบัน, วิเคราะห์วัฒนธรรมองค์การที่ต้องการปรับเปลี่ยน,กำหนดแนวทางสนับสนุนและผลักดันวัฒนธรรมที่ต้องการ,การวัด/ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

  • B. 

   กำหนดแนวทางสนับสนุนและผลักดันวัฒนธรรมที่ต้องการ,ศึกษาวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์การ,ประเมินวัฒนธรรมองค์การที่เป็นปัจจุบัน, วิเคราะห์วัฒนธรรมองค์การที่ต้องการปรับเปลี่ยน,การวัด/ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

  • C. 

   ประเมินวัฒนธรรมองค์การที่เป็นปัจจุบัน,ศึกษาวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์การ, วิเคราะห์วัฒนธรรมองค์การที่ต้องการปรับเปลี่ยน,กำหนดแนวทางสนับสนุนและผลักดันวัฒนธรรมที่ต้องการ,การวัด/ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

  • D. 

   ศึกษาวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์การ,ประเมินวัฒนธรรมองค์การที่เป็นปัจจุบัน, กำหนดแนวทางสนับสนุนและผลักดันวัฒนธรรมที่ต้องการ, วิเคราะห์วัฒนธรรมองค์การที่ต้องการปรับเปลี่ยน,,การวัด/ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

 • 6. 
  Kaizen คืออะไร
  • A. 

   กระบวนการพัฒนาเชิงธุรกิจ

  • B. 

   การลดต้นทุนผลผลิต

  • C. 

   การบริหารจัดการที่ดี

  • D. 

   การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

 • 7. 
  CRS ในการนำองค์การ คืออะไร
  • A. 

   การมีส่วนร่วม

  • B. 

   คุณธรรม

  • C. 

   หลักความโปร่งใส

  • D. 

   หลักความรับผิดชอบต่อสังคม

 • 8. 
  ข้อใด ไม่ใช่ เทคโนโ,ยีการบริหารการศึกษา
  • A. 

   BSC

  • B. 

   TQM

  • C. 

   QR code

  • D. 

   SPBB

 • 9. 
  ข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับ BSC
  • A. 

   Financial

  • B. 

   Customer

  • C. 

   Interactive

  • D. 

   Learning & Growth

 • 10. 
  ข้อใดไม่ใช่หลักการพื้นฐานของ TQM
  • A. 

   การมุ่งความสำคัญของลูกค้า

  • B. 

   การปรับปรุงกระบวนการทำงาน

  • C. 

   การให้ทุกคนมีส่วนร่วม

  • D. 

   การบริหารงานจากบนลงล่าง