แนวข้อสอบภาค ก ชุดที่ 11

30 | Total Attempts: 6400

SettingsSettingsSettings
Please wait...
แนวข้อสอบภาค ก ชุดที่ 11

ก่อนทดลองสอบใส่ชื่อตนเอ ที่ช่อง Your name แล้วเริ่มทำโดยการคลิ๊กท ่คำว่า Start Quiz เมื่อปรากฏคำถามให้เลือก ำตอบที่ถูกต้องโดยการคลิ กที่ปุ่มหน้าตัวเลือก แล้วกดยืนยันคำตอบที่คำว า Submit My Answer ขอให้โชคดีทุกท่าน


Questions and Answers
 • 1. 
  เมื่อให้ท่านซึ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษา กำหนดวิสัยทัศน์ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ข้อใดต่อไปนี้คือจุดสุดท้ายในลำดับขั้นต่างๆนั้นที่ท่านจะต้องกำหนด
  • A. 

 • 2. 
  การจัดซื้อหนังสือแบบเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ของโรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งมีนักเรียนดังนี้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 14 ห้องๆละ 45 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 13 ห้องๆละ 40 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 13 ห้องๆละ 40 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 10 ห้องๆละ 45 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 9 ห้องๆละ 40 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 9 ห้องๆละ 40 คน ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนี้ จะมอบให้รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงบประมาณ ดำเนินการจัดซื้อหนังสือแบบเรียนตามข้อใดที่น่าจะเป็นไปได้ เพื่อให้ทันการเปิดเรียนในวันที่ 16 พฤษภาคม 2552 นี้ 
  • A. 

   สอบราคา

  • B. 

   วิธีพิเศษ

  • C. 

   E-Auction

  • D. 

   ข้อ ข หรือ ค

 • 3. 
  วิธีวิเคราะห์ระบบแบบใดที่จะช่วยให้ผู้บริหารในการวางแผน การตัดสินใจและการจัดทำงบประมาณ  ที่เหมาะสมในปัจจุบัน ตามนโยบายของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • A. 

   AIC

  • B. 

   PERT

  • C. 

   PBB

  • D. 

   PBBS

 • 4. 
  ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีนักเรียน 33 คน  มีครู 2 คน  ปีการศึกษา 2551 มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 6 คน ซึ่ง สอบปลายปีผ่านทั้งหมด 6 คน   ท่านจะเขียน ปพ.1 ในช่อง "สาเหตุที่ออกจากโรงเรียน" ตามข้อใดจึงจะถูกต้องที่สุด
  • A. 

   จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  • B. 

   จบการศึกษาภาคบังคับ

  • C. 

   จบการศึกษาช่วงชั้น

  • D. 

   ศึกษาต่อสถานศึกษาอื่น

 • 5. 
  นายเก่งยิ่ง  ไปทุกอย่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองอีเหรอลากูนมารีนาอิมแพค ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษของพิเศษ ได้จัดระบบการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โดยใช้วิธีแจกคูปอง ให้กับนักเรียน เนื่องจากจำนวนนักเรียนมีมากและ ไม่สะดวกในการเบิกเงินจำนวนมากจากธนาคาร รวมถึงความไม่ปลอดภัย   ท่านคิดว่า ผู้อำนวยการโรงเรียนนี้ กระทำได้ถูกต้องหรือไม่ ตามแนวทางการดำเนินการนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • A. 

   ถูกต้อง เพราะมีเหตุผลอันสมควร

  • B. 

   ถูกต้อง เพราะสพฐ.ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารสถานศึกษา

  • C. 

   ไม่ถูกต้อง เพราะส่อถึงการทุจริต

  • D. 

   ไม่ถูกต้อง เพราะสพฐ.ระบุไว้ให้ดำเนินการจ่ายเงินให้กับนักเรียนหรือผู้ปกครองชัดเจนแล้วในปฏิทิน

 • 6. 
  ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกอีก่องคอมแพคฮิลล์ ได้รับงบประมาณสำหรับนักเรียน เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ สำหรับค่าหนังสือยืมเรียน มาจากรัฐบาลปัจจุบัน  ท่านจะแนะนำคณะครู(เจ้าหน้าที่พัสดุ)ที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบ ข้อใดที่ถูกต้องที่สุด
  • A. 

   การจัดซื้อให้คำนึงถึงวงเงินเป็นหลัก

  • B. 

   การจัดซื้อให้คำนึงถึงคุณภาพเป็นหลัก

  • C. 

   การจัดซื้อให้คำนึงถึงความโปร่งใสเป็นหลัก

  • D. 

   การจัดซื้อให้คำนึงถึงระยะเวลาที่กำหนดเป็นหลัก

 • 7. 
  รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอยืมเงินงบประมาณของโรงเรียนเพื่อไปราชการต่างจังหวัดจำนวน 15,000 บาท  แต่เจ้าหน้าที่การเงินแย้งว่า ไม่สามารถยืมได้ และเขียนระบุเหตุผลในบันทึกแย้งโดยที่ผู้อำนวยการโรงเรียนก็อนุมัติให้ยืมได้  ข้อใดต่อไปนี้สรุปได้ถูกต้องมากที่สุด
  • A. 

   ท่านรองฯและท่านผอ.ทำถูกต้องแล้วเพราะเดินทางไปราชการไม่ใช่ยืมไปใช้ในการส่วนตัว

  • B. 

   ท่านรองฯถูกแต่ผอ.ทำผิดระเบียบเพราะอนุมัติใช้เงินผิดประเภท

  • C. 

   เจ้าหน้าที่การเงินทำถูกแล้ว แต่เมื่อผู้อำนวยการอนุมัติฯก็ต้องปฏิบัติตาม

  • D. 

   ทั้งผอ.และรองฯและเจ้าหน้าที่การเงิน ทำถูกต้องแล้ว

 • 8. 
  ตามหลักสูตรการสอบผู้บริหารสถานศึกษา ภาค ก ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2550 เกี่ยวกับความรู้ความสามารถด้านการบริหารงานในหน้าที่เรื่องการบริหารงานวิชาการท่านคิดว่าข้อใดต่อไปนี้ที่กล่าวได้สอดคล้องด้านดังกล่าวมากที่สุด
  • A. 

   การบริหารและการจัดการศึกษา

  • B. 

   การบริหารและการจัดการเรียนการสอน

  • C. 

   การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(School Based Management)

  • D. 

   การบริหารการเปลี่ยนแปลง(Change Management)

 • 9. 
  ตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ผู้ใดเป็นผู้พิจารณาดำเนินการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษา
  • A. 

   รัฐมนตรีว่าการระทรวงศึกษาธิการ

  • B. 

   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  • C. 

   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • D. 

   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยการมอบอำนาจจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 • 10. 
  โรงเรียนบ้านหนองอีเหรอลากูนมารีนา เป็นโรงเรียนระดับช่วงชั้นที่ 3 และ 4 สังกัด สพฐ.  ท่านเป็นผู้อำนวยการคนใหม่ที่ได้ย้ายเข้ามาบริหาร เมื่อตรวจบัญชีเงิน พบว่า เจ้าหน้าที่การเงินได้จัดทำบัญชีเงินรายวัน ทุกๆ ครั้งเฉพาะที่มีการเบิกจ่ายหรือเปลี่ยนแปลง ยอด  ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
  • A. 

   เจ้าหน้าที่การเงินทำถูกต้องแล้ว ท่านเพียงแต่ลงนามรับทราบ

  • B. 

   เจ้าหน้าที่การเงินทำถูกต้องแล้ว ท่านเพียงแต่ลงนามผู้ตรวจสอบบัญชี

  • C. 

   เจ้าหน้าที่การเงินทำไม่ถูกต้อง เพราะการจัดทำบัญชีให้จัดทำเฉพาะที่มีการเบิกจ่ายเท่านั้น

  • D. 

   เจ้าหน้าที่การเงินทำไม่ถูกต้อง ควรจัดทำบัญชีเงินทุกวัน

 • 11. 
  หนังสือราชการในข้อใดแตกต่างจากพวก
  • A. 

   ประกาศ

  • B. 

   แถลงการณ์

  • C. 

   ข่าว

  • D. 

   ข้อบังคับ

 • 12. 
  ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองอีแหล่มลากูน  ทำคำสั่งบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วยจำนวน 1 คน พร้อมกันนั้นท่านได้ทำคำสั่งให้ครูอีก 3 ท่าน ประเมินครูผู้ช่วย คณะกรรมการประเมินครูผู้ช่วยต้องประเมินครูผู้ช่วยจำนวนกี่ครั้งจึงจะผ่านการพัฒนาอย่างเข้ม 2 ปี
  • A. 

   2 ครั้ง

  • B. 

   4 ครั้ง

  • C. 

   8 ครั้ง

  • D. 

   ไม่ระบุจำนวนครั้ง ประเมินกี่ครั้งก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสม

 • 13. 
  ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน จะต้องทำเรื่องขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี ครูคนหนึ่งในโรงเรียนท่านต้องการขอชั้นเครื่องราชฯ "ท.ช." แสดงว่าครูท่านนี้ได้รับเครื่องราชฯในชั้นก่อนหน้านี้มาแล้วไม่น้อยกว่ากี่ปี
  • A. 

   1ปี

  • B. 

   2 ปี

  • C. 

   5 ปี

  • D. 

   7 ปี

 • 14. 
  กระทำผิดวินัยลักษณะใดที่ไม่ต้องตั้งกรรมการสอบสวนก็ได้
  • A. 

   ร้ายแรง

  • B. 

   ปรากฏชัดแจ้ง

  • C. 

   ร้ายแรงและปรากฏชัดแจ้ง

  • D. 

   ไม่มีข้อถูก

 • 15. 
  กรณีที่ครูผู้ช่วยมีผลการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด และคณะกรรมการเตรียมความพร้อมทบทวนผลการประเมินรอบ 2 ก็ยังไม่ผ่านผู้ที่อำนาจตามมาตรา 53 ต้องสั่งให้ครูผู้ช่วยผู้นั้นออกจากราชการภายในกี่วัน
  • A. 

   5  วัน

  • B. 

   5  วันทำการ

  • C. 

   7  วัน

  • D. 

   7 วันทำการ

 • 16. 
  ข้อใด มิใช่ คณะกรรมการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
  • A. 

   รองผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ได้รับมอบหมาย 

  • B. 

   ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • C. 

   ประธานกรรมการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • D. 

   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา

 • 17. 
  ผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนดำรงตำแหน่งรอง และผู้อำนวยการสถานศึกษา ต้องนำไปดำเนินการแต่งตั้งภายในกี่ปี
  • A. 

   2  ปี

  • B. 

   3   ปี

  • C. 

   4 ปี

  • D. 

   5  ปี

 • 18. 
  นางกลอย  เป็นสุข  ลูกจ้างประจำโรงเรียนราชนิเวศน์ประชาชุมชนร่วมใจวิทยา ต้องการลาคลอด โดยได้รับเงินเดือน จึงมาปรึกษาท่านซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน จะให้คำตอบลูกจ้างประจำผู้นี้ว่าอย่างไร
  • A. 

   นางกลอย  เป็นสุข  ลูกจ้างประจำโรงเรียนราชนิเวศน์ประชาชุมชนร่วมใจวิทยา ต้องการลาคลอด โดยได้รับเงินเดือน จึงมาปรึกษาท่านซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน จะให้คำตอบลูกจ้างประจำผู้นี้ว่าอย่างไร

  • B. 

   นางกลอยสามารถลาได้  90  วัน โดยได้รับเงินเดือน

  • C. 

   นางกลอยสามารลาได้ 90 วัน  โดยได้รับเงินเดือน  60  วัน

  • D. 

   นางกลอย สามารถลาได้  90 วัน โดยได้รับเงินเดือน  45  วัน

 • 19. 
  ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
  • A. 

   นายทองดี  ชาติไทย   ตำแหน่งครู  วิทยฐานะชำนาญการ

  • B. 

   นายทองดำ  สำลี    ตำแหน่งครู   วิทยฐานะครูชำนาญการ

  • C. 

   นายธงไทย  แมคอินทอช  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  วิทยฐานะชำนาญการ

  • D. 

   ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

 • 20. 
  ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
  • A. 

   กระบวนการนิเทศ

  • B. 

   กระบวนการเรียนการสอน

  • C. 

   กระบวนการบริหารการศึกษา

  • D. 

   กระบวนการพัฒนาหลักสูตร

 • 21. 
  จงเรียงลำดับการกำหนดวิสัยทัศน์ที่ถูกต้อง
  • A. 

   ปรัชญา-ภารกิจองค์การ  -จุดมุ่งหมาย - เป้าหมาย  -  วัตถุประสงค์ 

  • B. 

   ภารกิจองค์การ  -  ปรัชญา  -เป้าหมาย  -  จุดมุ่งหมาย  - วัตถุประสงค์

  • C. 

   ภารกิจองค์กร - ปรัชญา  - เป้าหมาย -วัตถุประสงค์  -  จุดมุ่งหมาย

  • D. 

   ปรัชญา - ภารกิจองค์การ - จุดมุ่งหมาย - วัตถุประสงค์  - เป้าหมาย

 • 22. 
  ครูมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษคนหนึ่ง ในโรงเรียนของท่านซึ่งเป็นผู้อำนวยการ ถูกลงโทษทางวินัยโดยการลดขั้นเงินเดือนร้อยละ 5 เป็นเวลาจำนวน 1 เดือน ในเวลาเดียวกันกับมีคำสั่งให้ครูคนดังกล่าวไปช่วยราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่โรงเรียนท่านสังกัดอยู่  ท่านซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคิดว่าผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯจะมีคำสั่งให้ครูคนดังกล่าวไปช่วยราชการในตำแหน่งใด จึงจะถูกต้องมากที่สุด
  • A. 

   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  • B. 

   หัวหน้านโยบายและแผน 8 ว

  • C. 

   งานบุคคล 7 ว

  • D. 

   ศึกษานิเทศก์

 • 23. 
  หากพิจารณาตามความของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 แล้ว ข้อใดต่อไปนี้ต่างจากพวก
  • A. 

   ข้าราชการครู

  • B. 

   ผู้บริหารสถานศึกษา

  • C. 

   ผู้บริหารการศึกษา

  • D. 

   ผู้สนับสนุนการศึกษา

 • 24. 
  ผู้บริหารสถานศึกษามีกี่วิทยฐานะ
  • A. 

   3

  • B. 

   4

  • C. 

   7

  • D. 

   8

 • 25. 
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนของท่านซึ่งเป็นผู้อำนวยการสามารถเลือกจัดกิจกรรมได้ตามความเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ดังทุกข้อต่อไปนี้  ยกเว้นข้อใด
  • A. 

   การเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์/ให้บริการอินเตอร์เน็ตอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง

  • B. 

   การส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

  • C. 

   การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการ/คุณธรรม จริยธรรม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

  • D. 

   การส่งเสริมให้มีการจัดไปทัศนศึกษานอกสถานที่/ดูงานฝึกกิจกรรม อย่างน้อยปีละ 1 วัน (1 ครั้ง)

Back to Top Back to top