ความรอบรู้ ชุด 109 การพัฒนาผู้บริหาร การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

9 | Total Attempts: 2413

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ความรอบรู้ ชุด 109 การพัฒนาผู้บริหาร การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

ความรอบรู้ ชุด 109 การพัฒนาผู้บริหาร การบริหารจัดการที่ดีตาม ลักธรรมาภิบาลกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล มีความหมายตรงกับข้อใด
  • A. 

   TQM

  • B. 

   RBM

  • C. 

   Goog Governance

  • D. 

   School Based Management

 • 2. 
  หลักการบริหารจัดการที่ดีมีกี่หลัก
  • A. 

   2

  • B. 

   4

  • C. 

   6

  • D. 

   8

 • 3. 
  ข้อใด ไม่ใช่ หลักการบริหารจัดการที่ดี
  • A. 

   นิติธรรม

  • B. 

   คุณธรรม

  • C. 

   จริยธรรม

  • D. 

   ความโปร่งใส

 • 4. 
  หลักธรรมาภิบาลข้อใดสำคัญที่สุด
  • A. 

   นิติธรรม

  • B. 

   คุณธรรม

  • C. 

   ความโปร่งใส

  • D. 

   ความคุ้มค่า

 • 5. 
  หลักธรรมาภิบาลข้อใดสำคัญน้อยที่สุด
  • A. 

   นิติธรรม

  • B. 

   คุณธรรม

  • C. 

   ความรับผิดชอบ

  • D. 

   ความคุ้มค่า

 • 6. 
  หลักการบริหารในข้อใดที่ไม่มีลักษณะเหมือนหลักธรรมาภิบาล
  • A. 

   Q.C.

  • B. 

   TQM

  • C. 

   P.S.O

  • D. 

   PDCA

 • 7. 
  ข้อใดมีความสำคัญมากที่สุดในการบริหารโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
  • A. 

   KPI

  • B. 

   INPUT

  • C. 

   PROCESES

  • D. 

   OUTPUT

  • E. 

   OUTCOME

 • 8. 
  เป้าหมายสูงสุดของหลักธรรมาภิบาลกับการบริหารสถานศึกษาคือข้อใด
  • A. 

   ประสิทธิภาพ

  • B. 

   ประสิทธิผล

  • C. 

   คุณภาพผู้เรียน

  • D. 

   การพัฒนาองค์กร

 • 9. 
  การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในของสถานศึกษาน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับหลัธรรมาภิบาลข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   นิติธรรม

  • B. 

   คุณธรรม

  • C. 

   ความโปร่งใส

  • D. 

   ความคุ้มค่า

Back to Top Back to top