ความรอบรู้ ชุด 108 การพัฒนาผู้บริหาร การวิเคราะห์บริบท

10 | Total Attempts: 755

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ความรอบรู้ ชุด 108 การพัฒนาผู้บริหาร การวิเคราะห์บริบท

ความรอบรู้ ชุด 108 การพัฒนาผู้บริหาร การวิเคราะห์บริบท กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  Context คืออะไร
  • A. 

   แผนกลยุทธ์

  • B. 

   แผนยุทธศาสตร์

  • C. 

   บริบท

  • D. 

   ความสมบูรณ์แบบ

 • 2. 
  เครื่องมือที่นิยมใช้ในการวินิจฉัยองค์การ คือข้อใด
  • A. 

   SWOT Analysis

  • B. 

   TQM

  • C. 

   RBM

  • D. 

   SBM

 • 3. 
  TQA คืออะไร
  • A. 

   การบริหารแบบมีส่วนร่วม

  • B. 

   การบริหารงานอย่างต่อเนื่อง

  • C. 

   การบริหารงานตามวัตถุประสงค์

  • D. 

   รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

 • 4. 
  C-PEST เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   Stregths

  • B. 

   Weakneses

  • C. 

   Opportunities

  • D. 

   Threats

 • 5. 
  ข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับ 7Ss ในบริบทขององค์การ
  • A. 

   Shared Value

  • B. 

   Structure

  • C. 

   Stye

  • D. 

   Soiety

 • 6. 
  SWOT Analysis อักษร S คืออะไร
  • A. 

   จุดแข็ง

  • B. 

   จุดอ่อน

  • C. 

   โอกาส

  • D. 

   อุปสรรค

 • 7. 
  SWOT Analysis อักษร W คืออะไร
  • A. 

   จุดแข็ง

  • B. 

   จุดอ่อน

  • C. 

   โอกาส

  • D. 

   อุปสรรค

 • 8. 
  SWOT Analysis อักษร O คืออะไร
  • A. 

   จุดแข็ง

  • B. 

   จุดอ่อน

  • C. 

   โอกาส

  • D. 

   อุปสรรค

 • 9. 
  SWOT Analysis อักษร T คืออะไร
  • A. 

   จุดแข็ง

  • B. 

   จุดอ่อน

  • C. 

   โอกาส

  • D. 

   อุปสรรค

 • 10. 
  ปัจจัยในข้อใดสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนองค์การ
  • A. 

   คน

  • B. 

   ผู้นำ

  • C. 

   นโยบาย

  • D. 

   งบประมาณ

Back to Top Back to top