ความรอบรู้ ชุด 108 การพัฒนาผู้บริหาร การวิเคราะห์บริบท

10

Settings
Please wait...
ความรอบรู้ ชุด 108 การพัฒนาผู้บริหาร การวิเคราะห์บริบท

ความรอบรู้ ชุด 108 การพัฒนาผู้บริหาร การวิเคราะห์บริบท กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  Context คืออะไร
  • A. 

   แผนกลยุทธ์

  • B. 

   แผนยุทธศาสตร์

  • C. 

   บริบท

  • D. 

   ความสมบูรณ์แบบ

 • 2. 
  เครื่องมือที่นิยมใช้ในการวินิจฉัยองค์การ คือข้อใด
  • A. 

   SWOT Analysis

  • B. 

   TQM

  • C. 

   RBM

  • D. 

   SBM

 • 3. 
  TQA คืออะไร
  • A. 

   การบริหารแบบมีส่วนร่วม

  • B. 

   การบริหารงานอย่างต่อเนื่อง

  • C. 

   การบริหารงานตามวัตถุประสงค์

  • D. 

   รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

 • 4. 
  C-PEST เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   Stregths

  • B. 

   Weakneses

  • C. 

   Opportunities

  • D. 

   Threats

 • 5. 
  ข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับ 7Ss ในบริบทขององค์การ
  • A. 

   Shared Value

  • B. 

   Structure

  • C. 

   Stye

  • D. 

   Soiety

 • 6. 
  SWOT Analysis อักษร S คืออะไร
  • A. 

   จุดแข็ง

  • B. 

   จุดอ่อน

  • C. 

   โอกาส

  • D. 

   อุปสรรค

 • 7. 
  SWOT Analysis อักษร W คืออะไร
  • A. 

   จุดแข็ง

  • B. 

   จุดอ่อน

  • C. 

   โอกาส

  • D. 

   อุปสรรค

 • 8. 
  SWOT Analysis อักษร O คืออะไร
  • A. 

   จุดแข็ง

  • B. 

   จุดอ่อน

  • C. 

   โอกาส

  • D. 

   อุปสรรค

 • 9. 
  SWOT Analysis อักษร T คืออะไร
  • A. 

   จุดแข็ง

  • B. 

   จุดอ่อน

  • C. 

   โอกาส

  • D. 

   อุปสรรค

 • 10. 
  ปัจจัยในข้อใดสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนองค์การ
  • A. 

   คน

  • B. 

   ผู้นำ

  • C. 

   นโยบาย

  • D. 

   งบประมาณ