ความรอบรู้ ชุด 107 การพัฒนาผู้บริหาร การควบคุม การวัดประเมินผล และ KM
17
ความรอบรู้ ชุด 107 การพัฒนาผู้บริหาร การควบคุม การวัดประเมินผล และการจัดการความรู้

กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้าย คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ