ความรอบรู้ ชุด 107 การพัฒนาผู้บริหาร การควบคุม การวัดประเมินผล และ Km

17

Settings
Please wait...
ความรอบรู้ ชุด 107 การพัฒนาผู้บริหาร การควบคุม การวัดประเมินผล และ Km

ความรอบรู้ ชุด 107 การพัฒนาผู้บริหาร การควบคุม การวัดประเมินผล และการจัดการความรู้กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  การกำกับ  ทำการเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และทำการแก้ไขเมื่อถึงคราวจำเป็น คือข้อใด
  • A. 

   Mearement

  • B. 

   Controlling

  • C. 

   Evaluation

  • D. 

   Knoledge Management

 • 2. 
  ข้อใด จัดลำดับการควบคุมและผู้บริหารไม่ถูกต้อง
  • A. 

   การควบคุมระดับกลยุทธ์ = ผู้บริหารระดับสูง

  • B. 

   การควบคุมระดับกลวิธี = ผู้บริหารระดับกลาง

  • C. 

   การควบคุมระดับปฏิบัติการ = ผู้บริหารระดับต้น

  • D. 

   การควบคุมระดับสถานศึกษา = ผู้บริหารทุกระดับ

 • 3. 
  Feedback Control อยู่ในระบบการควบคุมข้อใด
  • A. 

   ผลผลิต

  • B. 

   ปัจจัยนำเข้า

  • C. 

   กระบวนการ

  • D. 

   ผลลัพธ์

 • 4. 
  การกำหนดขนาด ปริมาณ จำนวน หรือระดับของสิ่งต่าง ๆ โดยมีมาตราหรือหน่วยเกณฑ์กำกับ คือความหมายข้อใด
  • A. 

   KM

  • B. 

   Controlling

  • C. 

   Measurement

  • D. 

   Evaluation

 • 5. 
  ความสามารถของการใช้ทรัพยากรและกระบวนการปฏฺบัติงานในการสร้างผลผลิต อย่างประหยัดและเกิดประโยชน์ได้สูงสุดตรงกับข้อใด
  • A. 

   KM

  • B. 

   TQM

  • C. 

   Efficiency

  • D. 

   Effectiviness

 • 6. 
  ในปิรมิดลำดับความรู้ สิ่งใดอยู่ในระดับฐานปิราดมิดเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นก่อน
  • A. 

   ข้อมูล

  • B. 

   สารสนเทศ

  • C. 

   ความรู้

  • D. 

   ปัญญา

 • 7. 
  การจัดการความรู้ สิ่งที่ต้องดำเนินการเป็นลำดับแรกคือข้อใด
  • A. 

   จัดการความรู้

  • B. 

   สร้างความรู้

  • C. 

   บ่งชี้ความรู้

  • D. 

   ประมวลความรู้

 • 8. 
  ความรู้ในข้อใดไม่เข้าพวก
  • A. 

   ประสบการณ์

  • B. 

   ทักษะ

  • C. 

   ฝีมือ

  • D. 

   คู่มือ

 • 9. 
  จากโมเดลปลาทู ในกระบวนการจัดการความรู้ ส่วนใดของปลาเปรียบเหมือนหัวใจของการจัดการความรู้
  • A. 

   KA

  • B. 

   KS

  • C. 

   KA

  • D. 

   KM

 • 10. 
  โมเดลปลาทู ส่วนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารมากที่สุด
  • A. 

   KV

  • B. 

   KS

  • C. 

   KA

  • D. 

   KM

 • 11. 
  การประยุกต์ใช้ ICT และ CoPs น่าจะเกี่ยวข้องกับส่วนใดในโมเดลปลาทูมากที่สุด
  • A. 

   หัวปลา

  • B. 

   ตัวปลา

  • C. 

   หางปลา

  • D. 

   หัวและตัวปลา

 • 12. 
  การแบ่งปันความรู้ที่สามารถให้ข้อมูลได้ตามที่ต้องการและด้วยความเต็มใจ + ความรู้ที่มีการจัดการพร้อมแยกเผยแพร่ได้ + การเผยแพร่ความรู้ / กระจายความรู้ น่าจะอยู่ในขั้นตอนใด ในการสร้างแรงจูงใจในการจัดการความรู้
  • A. 

   K-Share

  • B. 

   K-Access

  • C. 

   K-Assim

  • D. 

   K-Apply

 • 13. 
  ข้อใดเกี่ยวข้องกับ OD น้อยที่สุด
  • A. 

   สร้างวิสัยทัศน์

  • B. 

   แบบแผนความคิด

  • C. 

   การบูรณาการ

  • D. 

   คิดเชิงระบบ

  • E. 

   มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ

 • 14. 
  ในระบบคุณภาพการประเมิน BSC ข้อใดเกี่ยวข้องน้อยที่สุด
  • A. 

   การเงิน

  • B. 

   ครู

  • C. 

   การดำเนินการ

  • D. 

   การเรียนรู้และพัฒนา

 • 15. 
  ผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก ควรมีทักษะในข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   วิสัยทัศน์

  • B. 

   การวางแผน

  • C. 

   ปฏิบัติการ

  • D. 

   มนุษยสัมพันธ์

 • 16. 
  ข้อใดสำคัญที่สุดใน  MBO
  • A. 

   การมีส่วนร่วมของบุคลากร

  • B. 

   กำหนดวัตถุประสงค์ชัดเจน

  • C. 

   ระบุระยะเวลาแน่นอน

  • D. 

   มีการประเมินผลและให้รางวัล

 • 17. 
  ข้อใดสำคัญที่สุดในกระบวนการ TQM
  • A. 

   กำหนดวัตถุประสงค์ชัดเจน

  • B. 

   ให้บุคลากรมีส่วนร่วม

  • C. 

   พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

  • D. 

   ใช้มาตรฐานที่ถูกต้อง