ความรอบรู้ ชุด 107 การพัฒนาผู้บริหาร การควบคุม การวัดประเมินผล และ Km

17 | Total Attempts: 705

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ความรอบรู้ ชุด 107 การพัฒนาผู้บริหาร การควบคุม การวัดประเมินผล และ Km

ความรอบรู้ ชุด 107 การพัฒนาผู้บริหาร การควบคุม การวัดประเมินผล และการจัดการความรู้กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  การกำกับ  ทำการเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และทำการแก้ไขเมื่อถึงคราวจำเป็น คือข้อใด
  • A. 

   Mearement

  • B. 

   Controlling

  • C. 

   Evaluation

  • D. 

   Knoledge Management

 • 2. 
  ข้อใด จัดลำดับการควบคุมและผู้บริหารไม่ถูกต้อง
  • A. 

   การควบคุมระดับกลยุทธ์ = ผู้บริหารระดับสูง

  • B. 

   การควบคุมระดับกลวิธี = ผู้บริหารระดับกลาง

  • C. 

   การควบคุมระดับปฏิบัติการ = ผู้บริหารระดับต้น

  • D. 

   การควบคุมระดับสถานศึกษา = ผู้บริหารทุกระดับ

 • 3. 
  Feedback Control อยู่ในระบบการควบคุมข้อใด
  • A. 

   ผลผลิต

  • B. 

   ปัจจัยนำเข้า

  • C. 

   กระบวนการ

  • D. 

   ผลลัพธ์

 • 4. 
  การกำหนดขนาด ปริมาณ จำนวน หรือระดับของสิ่งต่าง ๆ โดยมีมาตราหรือหน่วยเกณฑ์กำกับ คือความหมายข้อใด
  • A. 

   KM

  • B. 

   Controlling

  • C. 

   Measurement

  • D. 

   Evaluation

 • 5. 
  ความสามารถของการใช้ทรัพยากรและกระบวนการปฏฺบัติงานในการสร้างผลผลิต อย่างประหยัดและเกิดประโยชน์ได้สูงสุดตรงกับข้อใด
  • A. 

   KM

  • B. 

   TQM

  • C. 

   Efficiency

  • D. 

   Effectiviness

 • 6. 
  ในปิรมิดลำดับความรู้ สิ่งใดอยู่ในระดับฐานปิราดมิดเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นก่อน
  • A. 

   ข้อมูล

  • B. 

   สารสนเทศ

  • C. 

   ความรู้

  • D. 

   ปัญญา

 • 7. 
  การจัดการความรู้ สิ่งที่ต้องดำเนินการเป็นลำดับแรกคือข้อใด
  • A. 

   จัดการความรู้

  • B. 

   สร้างความรู้

  • C. 

   บ่งชี้ความรู้

  • D. 

   ประมวลความรู้

 • 8. 
  ความรู้ในข้อใดไม่เข้าพวก
  • A. 

   ประสบการณ์

  • B. 

   ทักษะ

  • C. 

   ฝีมือ

  • D. 

   คู่มือ

 • 9. 
  จากโมเดลปลาทู ในกระบวนการจัดการความรู้ ส่วนใดของปลาเปรียบเหมือนหัวใจของการจัดการความรู้
  • A. 

   KA

  • B. 

   KS

  • C. 

   KA

  • D. 

   KM

 • 10. 
  โมเดลปลาทู ส่วนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารมากที่สุด
  • A. 

   KV

  • B. 

   KS

  • C. 

   KA

  • D. 

   KM

 • 11. 
  การประยุกต์ใช้ ICT และ CoPs น่าจะเกี่ยวข้องกับส่วนใดในโมเดลปลาทูมากที่สุด
  • A. 

   หัวปลา

  • B. 

   ตัวปลา

  • C. 

   หางปลา

  • D. 

   หัวและตัวปลา

 • 12. 
  การแบ่งปันความรู้ที่สามารถให้ข้อมูลได้ตามที่ต้องการและด้วยความเต็มใจ + ความรู้ที่มีการจัดการพร้อมแยกเผยแพร่ได้ + การเผยแพร่ความรู้ / กระจายความรู้ น่าจะอยู่ในขั้นตอนใด ในการสร้างแรงจูงใจในการจัดการความรู้
  • A. 

   K-Share

  • B. 

   K-Access

  • C. 

   K-Assim

  • D. 

   K-Apply

 • 13. 
  ข้อใดเกี่ยวข้องกับ OD น้อยที่สุด
  • A. 

   สร้างวิสัยทัศน์

  • B. 

   แบบแผนความคิด

  • C. 

   การบูรณาการ

  • D. 

   คิดเชิงระบบ

  • E. 

   มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ

 • 14. 
  ในระบบคุณภาพการประเมิน BSC ข้อใดเกี่ยวข้องน้อยที่สุด
  • A. 

   การเงิน

  • B. 

   ครู

  • C. 

   การดำเนินการ

  • D. 

   การเรียนรู้และพัฒนา

 • 15. 
  ผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก ควรมีทักษะในข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   วิสัยทัศน์

  • B. 

   การวางแผน

  • C. 

   ปฏิบัติการ

  • D. 

   มนุษยสัมพันธ์

 • 16. 
  ข้อใดสำคัญที่สุดใน  MBO
  • A. 

   การมีส่วนร่วมของบุคลากร

  • B. 

   กำหนดวัตถุประสงค์ชัดเจน

  • C. 

   ระบุระยะเวลาแน่นอน

  • D. 

   มีการประเมินผลและให้รางวัล

 • 17. 
  ข้อใดสำคัญที่สุดในกระบวนการ TQM
  • A. 

   กำหนดวัตถุประสงค์ชัดเจน

  • B. 

   ให้บุคลากรมีส่วนร่วม

  • C. 

   พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

  • D. 

   ใช้มาตรฐานที่ถูกต้อง

Back to Top Back to top