ความรอบรู้ ชุดที่ 105 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2553 ของ สพฐ.

24 | Total Attempts: 246

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ความรอบรู้ ชุดที่ 105 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2553 ของ สพฐ.

ความรอบรู้ ชุดที่ 105 แผนปฏิบัติการประจำปีงบป ะมาณ 2553 ของ สพฐ.กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ของ สพฐ. มีระยะเวลากี่ปี
  • A. 

   1

  • B. 

   3

  • C. 

   5

  • D. 

   9

 • 2. 
  ตามแผนปฏฺบัติการประจำปีงบประมาณ 2553 ของ สพฐ. วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในส่วนกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ  ใช้งบประมาณเท่าไร
  • A. 

   100,000,000 บาท

  • B. 

   200,000,000 บาท

  • C. 

   300,000,000 บาท

  • D. 

   400,000,000 บาท

 • 3. 
  การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง มีระยะเวลาตามข้อใด
  • A. 

   พ.ศ.2552-2561

  • B. 

   พ.ศ.2552-2562

  • C. 

   พ.ศ.2553 - 2562

  • D. 

   พ.ศ.2553-2564

 • 4. 
  นโยบายรัฐมนตรี ชินวรณ์  บุณยเกียรติ ด้านการศึกษามีกี่ข้อ
  • A. 

   3

  • B. 

   5

  • C. 

   8

  • D. 

   9

 • 5. 
  ข้อใด ไม่ใช่ นโยบายการพัฒนาการศึกษา ที่สำคัญ 8 นโยบายของ รมว.ศธ ชินวรณ์ บุณยเกียรติ
  • A. 

   การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

  • B. 

   โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

  • C. 

   จัดตั้ง "โรงเรียนดีประจำตำบล"

  • D. 

   NEdNet

 • 6. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2553 ของ สพฐ.
  • A. 

   1 กองทุน 2 งบประมาณ 3 หลักการ 4 พันธกิจ

  • B. 

   1 กองทุน 2 งบประมาณ 3 หลักการ 6 กลยุทธ์

  • C. 

   1 กองทุน 3 งบประมาณ 4 หลักการ 19 โครงการ

  • D. 

   2 กองทุน 3 หลักการ 4 เป้าหมาย 16 โครงการ

 • 7. 
  ข้อใด ไม่ใช่ หลักการหรือจุดเน้นของ สพฐ.ปีงบประมาณ 2553
  • A. 

   พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย

  • B. 

   เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

  • C. 

   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา

  • D. 

   พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่

 • 8. 
  ข้อใด ไม่ใช่ เป้าหมาย ตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ของ สพฐ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
  • A. 

   พัฒนาคุณภาพนักเรียนไทยยุคใหม่

  • B. 

   พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่

  • C. 

   พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่

  • D. 

   พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่

 • 9. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ผลผลิต ตามเป้าหมายของ สพฐ.
  • A. 

   ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา

  • B. 

   ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ

  • C. 

   ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

  • D. 

   เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ

  • E. 

   เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษา

 • 10. 
  ทุกข้อ คือ แผนงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ยกเว้นข้อใด
  • A. 

   การลงทุนเพื่อการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตในระดับชุมชนและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

  • B. 

   แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้

  • C. 

   เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของสังคม

  • D. 

   ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

 • 11. 
  โครงการ ของ สพฐ.ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 มีกี่โครงการ
  • A. 

   1 โครงการ

  • B. 

   3 โครงการ

  • C. 

   15 โครงการ

  • D. 

   16 โครงการ

  • E. 

   19 โครงการ

 • 12. 
  จากผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2552 ของ สพฐ.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั่วไป (O-NET) รายวิชาใดที่แตกต่างจากข้ออื่น
  • A. 

   ภาษาไทย

  • B. 

   คณิตศาสตร์

  • C. 

   วิทยาศาสตร์

  • D. 

   สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  • E. 

   ภาษาอังกฤษ

 • 13. 
  ข้อใดคือ Vision ของ สพฐ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
  • A. 

   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นองค์กรหลักในการจัด และส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • B. 

   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นองค์กรหลักในการจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • C. 

   ขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ และคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • D. 

   ขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะตามมาตรฐานการ

 • 14. 
  ข้อใด ไม่ใช่ เป้าหมายการให้บริการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • A. 

   ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษา

  • B. 

   นักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับโอกาสทางการศึกษา

  • C. 

   นักเรียนวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และตรงตามศักยภาพ

  • D. 

   สนับสนุนให้มีกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการเพื่อใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง

 • 15. 
  กลยุทธ์ของ สพฐ. พ.ศ.2553 มีกี่ข้อ
  • A. 

   3

  • B. 

   5

  • C. 

   6

  • D. 

   7

  • E. 

   9

 • 16. 
  ทุกข้อ คือ กลยุทธ์ของ สพฐ.ปี พ.ศ.2553 ยกเว้นข้อใด
  • A. 

   พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ

  • B. 

   ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  • C. 

   ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • D. 

   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ

  • E. 

   พัฒนาประสิทธิภาพของสถานศึกษาในพื้นที่ยากลำบาก

 • 17. 
  ข้อใด คือ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ชายแดนภาคใต้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสูงขึ้น ปี 2553 
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5

 • 18. 
  ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับบริการการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย คือข้อใด
  • A. 

   70

  • B. 

   80

  • C. 

   85

  • D. 

   90

  • E. 

   100

 • 19. 
  ข้อใด คือ ตัวชี้วัดเชิงเวลา  :  ร้อยละของโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาตามแผน
  • A. 

   ุ80

  • B. 

   85

  • C. 

   90

  • D. 

   95

  • E. 

   100

 • 20. 
  ระยเวลาดำเนินการ แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีระยะเวลาตามข้อใด
  • A. 

   2549 - 2556

  • B. 

   2550 - 2557

  • C. 

   2551 - 2558

  • D. 

   2552 - 2559

 • 21. 
  โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15  ปี มีระยะเวลาตามข้อใด
  • A. 

   2552 - 2554

  • B. 

   2552 - 2555

  • C. 

   2552 - 2556

  • D. 

   2552 - 2557

 • 22. 
  โครงการคืนครูให้นักเรียนมีระยะเวลาตามข้อใด
  • A. 

   2552 - 2553

  • B. 

   2553 - 2554

  • C. 

   2553 - 2555

  • D. 

   2553 - 2556

 • 23. 
  ตัวชี้วัด  : เชิงคุณภาพ นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2553 คือข้อใด
  • A. 

   80

  • B. 

   85

  • C. 

   90

  • D. 

   95

  • E. 

   100

 • 24. 
  โครงการใด ไม่ได้อยู่ในแผนการลงทุนเพื่อการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตในระดับชุมชนและัพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
  • A. 

   พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย

  • B. 

   ตาดีกา

  • C. 

   พัฒนาการเรียนรู้ระบบสองภาษา (ไทย-มลายู)

  • D. 

   ศูนย์ครูใต้

  • E. 

   Education Hub

Back to Top Back to top