ความรอบรู้ ชุดที่ 101 แผนปรองดอง ศธ การอ่าน โรงเรียนดีประจำตำบล ลูกเสือ

15 | Total Attempts: 316

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ความรอบรู้ ชุดที่ 101 แผนปรองดอง ศธ การอ่าน โรงเรียนดีประจำตำบล ลูกเสือ

ข้อสอบ ความรอบรู้ ชุดที่ 101 แผนปรองดองแห่งชาติ ศธ หนุนการอ่าน โรงเรียนดีประจำตำบล ลูกเสือ สสค.กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ต้องการให้เกิดกับเด็กไทยตามแนวทางแผนปรองดองแห่งชาติของกระทรวงศึกษาธิการมีกี่ประการ
  • A. 

   4

  • B. 

   6

  • C. 

   8

  • D. 

   10

 • 2. 
  จากข้อ 1 ข้อใด ไม่ใช่
  • A. 

   รักชาติ

  • B. 

   ความซื่อสัตย์สุจริต

  • C. 

   มีวินัย

  • D. 

   ใฝ่เรียนรู้

  • E. 

   มุ่งมั่นในการทำงาน

 • 3. 
  ข้อใด คือการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการสร้างความปรองดองระดับโรงเรียน
  • A. 

   การจัดทำคำปฏิญาณเพื่อความปรองดอง

  • B. 

   การจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างครู ผู้ปกครอง นักเรียน

  • C. 

   จัดทำสัปดาห์แห่งความปรองดอง

  • D. 

   การเสริมสร้างความรับผิดชอบ

  • E. 

   การให้เกียรติซึ่งกันและกัน

 • 4. 
  แนวทางและกิจกรรมเร่งด่วนขององค์กรหลักใดที่ใช้กิจกรรมนักศึกษาวิชาททหาร/รักษาดินแดนเป็นกิจกรรมเสริมสร้างความปรองดอง
  • A. 

   สพฐ.

  • B. 

   กศน.

  • C. 

   สช.

  • D. 

   สอศ.

  • E. 

   สกอ.

 • 5. 
  บุคคลธรรมดาที่บริจาคหนังสือเพื่อส่งเสริมการอ่านสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดเท่าใด
  • A. 

   1 เท่า

  • B. 

   2 เท่า

  • C. 

   1 หมื่นบาท

  • D. 

   2 หมื่นบาท

  • E. 

   3 หมื่นบาท

 • 6. 
  นิติบุคคลที่สนับสนุนการอ่านบริจาคหนังสือสามารถนำไปลดหย่อนภาษาได้ตามข้อใด
  • A. 

   1 เท่า

  • B. 

   3 เท่า

  • C. 

   ร้อยละ 10

  • D. 

   ร้อยละ 20

  • E. 

   ร้อยละ 30

 • 7. 
  ข้อใด ไม่ใช่ เงื่อนไขหลักของการพัฒนาโรงเรียนดีประจำตำบล
  • A. 

   เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมในการยกระดับ

  • B. 

   เป็นโรงเรียนในชนบท

  • C. 

   เป็นโรงเรียนที่ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

  • D. 

   สามารถดึงนักเรียนในพื้นทีข้างเคียงมาเรียนได้

 • 8. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ภารกิจ ตามนโยบายโณงเรียนดีประจำตำบล
  • A. 

   ด้านกายภาพ

  • B. 

   ด้านศักยภาพ

  • C. 

   ส่งเสริมให้มีห้องสมุด 3 ดี

  • D. 

   จัดหาครูตรงวิชาเอก

 • 9. 
  สสค. หมายถึงข้อใด
  • A. 

   สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน

  • B. 

   คณะกรรมการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน

  • C. 

   สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเด็กเยาวชน

  • D. 

   สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม

  • E. 

   คณะกรรมการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน

 • 10. 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการลูกเสือไทยมีกี่ยุทธศษสตร์
  • A. 

   3

  • B. 

   4

  • C. 

   5

  • D. 

   6

  • E. 

   7

 • 11. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาลูกเสือไทย
  • A. 

   การพัฒนาระบบ บริหารจัดการ

  • B. 

   การพัฒนาบุคลากรลูกเสือ

  • C. 

   การพัฒนาหลักสูตร คู่มือและกิจกรรม

  • D. 

   การพัฒนาภาคีเครือข่ายและการมีส่วนร่วม

  • E. 

   การพัฒนาลูกเสือให้มีมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

 • 12. 
  แผนปรองดองแห่งชาติ ตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการมีกี่ยุทศาสตร์
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5

  • E. 

   6

 • 13. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ยุทธศาสตร์ ตามแนวทางแผนปรองดองแห่งชาติของกระทรวงศึกษาธิการ
  • A. 

   เสริมทักษะ และสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดี

  • B. 

   การสร้างเครือข่ายและช่องทางการขับเคลื่อน

  • C. 

   สร้างความตระหนัก

  • D. 

   การระดมทุนจากทุกภาคส่วน

 • 14. 
  กิจกรรมตามแผนปรองดองแห่งชาติของกระทรวงศึกษาธิการมีกี่กิจกรรมหลัก
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5

  • E. 

   6

 • 15. 
  ข้อใด ไม่ใช่ กิจกรรมตามแผนปรองดองแห่งชาติของกระทรวงศึกษาธิการ
  • A. 

   ระดมทุกองค์กรหลักเข้ามีส่วนร่วม

  • B. 

   การพัฒนาการเรียนการสอบ

  • C. 

   การพัฒนาการอบรม

  • D. 

   การประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึก

  • E. 

   การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

Back to Top Back to top