ข้อสอบภาษาไทย ป.5

1 Question
ข้อสอบภาษาไทย ป.5

จงเลือกข้อสอบที่ถูกที่ส ดเพียงข้อเดียว

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  วันภาษาไทยตรงกับวันที่เท่าไร
  • A. 

   ก.29 ก.ค.

  • B. 

   ข.29 มิ.ย.

  • C. 

   ค.29ส.ค.

  • D. 

   ง.29ก.ย.