สอบกลางภาค ม. 4/2554 (พื้นฐาน)

40

Settings
Please wait...
สอบกลางภาค ม. 4/2554 (พื้นฐาน)

ให้นักเรียนพิมพ์ ชื่อ นามสกุล เลขที่ ชั้น 


Questions and Answers
 • 1. 
  เขตข้อมูลหลาย ๆ ข้อมูล ที่มีความสัมพันธ์กันโดยเขตข้อมูลแต่ละส่วนอาจจะเป็นข้อมูลต่างชนิดกัน คืออะไร
  • A. 

   เขตข้อมูล

  • B. 

   ไฟล์

  • C. 

   ระเบียน

  • D. 

   ตาราง

 • 2. 
  ซอฟต์แวร์ (Software) หมายถึง
  • A. 

   เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ

  • B. 

   โปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ

  • C. 

   โปรแกรมช่วยเสริมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์

  • D. 

   โปรแกรมที่ช่วยในการติดตั้งระบบ

 • 3. 
  เป็นจริยธรรมในโลกของข้อมูล ยกเว้นข้อใด
  • A. 

   ความเป็นส่วนตัว

  • B. 

   สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล

  • C. 

   การให้ข้อมูลเป็นเท็จ

  • D. 

   ทรัพย์สินทางปัญญา

 • 4. 
  เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ เรียกว่าอะไร
  • A. 

   ฮาร์ดแวร์

  • B. 

   ซอฟต์แวร์

  • C. 

   ชุดคำสั่ง

  • D. 

   พีเพิลแวร์

 • 5. 
  คำว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ เรียกย่อ ๆ ว่าอะไร
  • A. 

   ET

  • B. 

   IT

  • C. 

   IE

  • D. 

   IR

 • 6. 
  ฐานข้อมูล หมายถึงอะไร
  • A. 

   เป็นที่รวบรวมตารางหลาย ๆ ตารางเข้าไว้ด้วยกัน

  • B. 

   กลุ่มของเขตข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน

  • C. 

   กลุ่มของระเบียน

  • D. 

   เขตข้อมูลที่ใช้เก็บไฟล์รูปภาพ หรือไฟล์อื่น ๆ

 • 7. 
  ความเปลี่ยนแปลงข้อใดไม่ได้เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • A. 

   ด้านการเมือง

  • B. 

   ด้านสังคม

  • C. 

   ด้านเศรษฐกิจ

  • D. 

   ด้านสิ่งแวดล้อม

 • 8. 
  ข้อใด ไม่ใช่ องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
  • A. 

   หน่วยรับเข้า

  • B. 

   หน่วยความจำ

  • C. 

   หน่วยเก็บข้อมูล

  • D. 

   หน่วยลบข้อมูล

 • 9. 
  ข้อใดคือทรัพย์สินทางปัญญา
  • A. 

   สิทธิบัตร

  • B. 

   แผ่นซีดี

  • C. 

   ฮาร์ดดิสด์

  • D. 

   บัตรชมภาพยนตร์

 • 10. 
  ข้อมูล หมายถึงอะไร
  • A. 

   ผลลัพธ์ที่ได้จากการนำข้อมูลมาประมวลผล

  • B. 

   เป็นคำที่มีความหมายกว้างขวาง

  • C. 

   เป็นส่ิงที่ใช้อธิบายคุณลักษณะของวัตถุ เหตุการณ์ กิจกรรม

  • D. 

   การจัดการความรู้

 • 11. 
  ระเบียนคืออะไร
  • A. 

   กลุ่มของเขตข้อมูลที่ไม่มีความสัมพันธ์กัน

  • B. 

   เขตของข้อมูลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

  • C. 

   กลุ่มของเขตข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน

  • D. 

   กลุ่มของเขตข้อมูลที่ขัดแย้งกัน

 • 12. 
  หน่วยข้อมูลที่เล็กที่สุดในระบบคอมพิวเตอร์เรียกว่าอะไร
  • A. 

   บิต

  • B. 

   ไบต์

  • C. 

   ฟิลด์

  • D. 

   เร็คคอร์ด

 • 13. 
  ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
  • A. 

   เม้าส์

  • B. 

   คีย์บอร์ด

  • C. 

   จอภาพ

  • D. 

   เครื่องคิดเลข

 • 14. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของข้อมูลที่ดี
  • A. 

   ความถูกต้องตามเวลา

  • B. 

   ความถูกต้องของข้อมูล

  • C. 

   แสดงความสอดคล้องของข้อมูล

  • D. 

   ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง

 • 15. 
  องค์ประกอบพื้นฐานหน่วยใดของคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่เก็บโปรแกรมที่กำลังประมวลผล
  • A. 

   หน่วยรับเข้า

  • B. 

   หน่วยส่งออก

  • C. 

   หน่วยความจำ

  • D. 

   หน่วยเก็บข้อมูล

 • 16. 
  Rom คืออะไร
  • A. 

   หน่วยความถาวรที่ติดตั้งมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์

  • B. 

   หน่วยความจำเสมือน

  • C. 

   หน่วยความจำ จำลอง

  • D. 

   หน่วยความจำชั่วคราว

 • 17. 
  ข้อมูล 8 bit มีค่าเท่ากับ
  • A. 

   10 Byte

  • B. 

   100 Byte

  • C. 

   1 Byte

  • D. 

   1024 Byte

 • 18. 
  สารสนเทศหมายถึงอะไร
  • A. 

   สิ่งที่ใช้อธิบายคุณลักษณะของวัตถุ เหตุการณ์ กิจกรรม

  • B. 

   ผลลัพธ์ที่ได้จากการนำข้อมูลมาประมวลผลเพื่อให้่ได้สิ่งที่เป็นประโยชน์ในการนำไปใช้งาน

  • C. 

   ทำหน้าที่ออกแบบพัฒนาปรับปรุงและบำรุงรักษาเว็บไซต์

  • D. 

   ข้อมูลที่ผ่านกระบวนการต่าง ๆ อย่างมีระบบเป็นข้อมูลที่มีคุณค่าและสาระ

 • 19. 
  ทรัพย์สินทางปัญญาในกระบวนการผลิตโปรแกรมคืออะไร
  • A. 

   เม้าส์

  • B. 

   จอภาพ

  • C. 

   หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 20. 
  ข้อใดเป็นอุปกรณ์รับข้อมูลเบื้องต้น
  • A. 

   จอภาพ

  • B. 

   คีย์บอร์ด

  • C. 

   เครื่องพิมพ์

  • D. 

   แฟลชไดรฟ์

 • 21. 
  การเลือกซื้อแรม จะต้องเลือกซื้ออย่างไร
  • A. 

   ชนิดของแรม

  • B. 

   ความจุ

  • C. 

   ความเร็ว

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 22. 
  คอมพิวเตอร์หมายถึงอะไร
  • A. 

   เครื่องคำนวณอัตโนมัติ

  • B. 

   เครื่องใช้สำนักงานอัตโนมัติรุ่นใหม่

  • C. 

   อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์อย่างหนึ่ง

  • D. 

   เป็นแผลวงจรอิเล็กทรอนิกส์

 • 23. 
  ลักษณะใด ไม่ใช่ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต
  • A. 

   ขนาดใหญ่ขึ้น แต่ราคาถูกลง

  • B. 

   ขนาดเล็กลง แต่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

  • C. 

   ผนวกอุปกรณ์หลาย ๆ อย่างไว้ในเครื่องเดียว

  • D. 

   หน้าจอแบบสัมผัส สามารถสั่งการได้ด้วยเสียง

 • 24. 
  คอมพิวเตอร์ประกอบด้วยองค์ประกอบพื้นฐานกี่หน่วย
  • A. 

   4 หน่วย

  • B. 

   5 หน่วย

  • C. 

   6 หน่วย

  • D. 

   7 หน่วย

 • 25. 
  คอมพิวเตอร์จะทำงานได้ต้องประกอบด้วย
  • A. 

   ซอฟต์แวร์ - ฮาร์ดแวร์

  • B. 

   ซอฟต์แวร์ - ฮาร์ดแวร์ - พิเพิลแวร์

  • C. 

   ฮาร์ดแวร์ - พิเพิลแวร์

  • D. 

   ซอฟต์แวร์ - พิเพิลแวร์

 • 26. 
  ข้อใดคือปัจจัยในการพิจารณาเลือกซื้อ ซีพียู
  • A. 

   ความเร็วซีพียู

  • B. 

   หน่วยความจำแคช

  • C. 

   ความเร็วบัส

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 27. 
  ถ้าต้องการกำหนดชนิดข้อมูล ให้กับข้อมูลที่เป็นตัวเลข ควรกำหนดชนิดของข้อมูลเป็นแบบใด
  • A. 

   Number

  • B. 

   Currency

  • C. 

   AutoNumber

  • D. 

   Text

 • 28. 
  ความผิดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิทธิ์ ในการเข้าถึงข้อมูล มาตรา 5 มีว่าอย่างไร
  • A. 

   ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบ ซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะ ต้องระวังจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ

  • B. 

   ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะ ต้องระวังจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ

  • C. 

   ผู้ใดกระทำการใด โดยมิชอบ ต้องระวังจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  • D. 

   ไม่มีข้อถูก

 • 29. 
  การกระทำใดต่อไปนี้ ไม่จัด เป็นการประมวลผล ข้อมูลคะแนนสอบของนักเรียน
  • A. 

   การพิมพ์ค่าคะแนน

  • B. 

   การหาคะแนนที่มีค่ามากที่สุด

  • C. 

   การเรียงลำดับคะแนนจากมากไปน้อย

  • D. 

   การนับจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนน้อยกว่า 40

 • 30. 
  ลักษณะใด ไม่ใช่ ลักษณะของข้อมูลที่ดี
  • A. 

   ข้อมูลที่สอดคล้องกัน

  • B. 

   ข้อมูลที่มีเนื้อหาถูกต้อง

  • C. 

   ข้อมูลตามกาลเวลาที่ถูกต้อง

  • D. 

   ข้อมูลที่มีเนื้อหาไม่ถูกต้อง

 • 31. 
  หากต้องการเก็บข้อมูล "ที่อยู่"  ของนักเรียนเป็นเขตข้อมูลหนึ่ง ควรเก็บข้อมูลนี้ในรูปแบบใด
  • A. 

   จำนวนเต็ม

  • B. 

   ข้อความ

  • C. 

   วันเวลา

  • D. 

   ไฟล์

 • 32. 
  การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในข้อใดถูกต้องตามกฎหมาย
  • A. 

   ซื้อโปรแกรมมาใช้กับคอมพิวเตอร์ที่บ้าน

  • B. 

   ขอสำเนาโปรแกรมของเพื่อนไปติดตั้งกับเครื่องของตัวเอง

  • C. 

   ป้อนรหัสผ่านของตนเองให้เพื่อนคนอื่นเข้าไปใช้โปรแกรมในคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน

  • D. 

   ใช้โปรแกรมดักรูปภาพของเพื่อน นำไปลงในอินเทอร์เน็ต

 • 33. 
  ข้อมูลใดที่อาจเปิดเผยได้ โดยจะมีผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูล น้อยที่สุด
  • A. 

   เลขประจำตัวประชาชน

  • B. 

   หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

  • C. 

   ประวัติการศึกษาและการทำงาน

  • D. 

   ประวัติการเข้ารับการรักษาพยาบาล

 • 34. 
  หน่วยความจำแบ่งออกเป็น กี่ชนิด
  • A. 

   2 ชนิด

  • B. 

   3 ชนิด

  • C. 

   4 ชนิด

  • D. 

   5 ชนิด

 • 35. 
  เคส (Case) คืออะไร
  • A. 

   กล่องที่ทำหน้าที่เป็นโครงยึดให้อุปกรณ์ภายในต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์

  • B. 

   ซีพียู

  • C. 

   Printer

  • D. 

   Harddisk

 • 36. 
  ความสามารถของคอมพิวเตอร์ขึ้นอยู่กับอะไร
  • A. 

   การทำงานภายในของซีพียู

  • B. 

   ความถี่ของสัญญาณนาฬิกา

  • C. 

   ความเร็วบัสบนเมนบอร์ด

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 37. 
  ข้อมูลใดสามารถบอกความละเอียดของการแสดงภาพบนหน้าจอคอมพิวเตอร์
  • A. 

   Bit depth

  • B. 

   Nit

  • C. 

   Aspect ratio

  • D. 

   Resolution

 • 38. 
  อุปกรณ์ต่าง ๆ บนเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์จะเชื่อมโยงกันด้วยวิธีใด
  • A. 

   Control Unit

  • B. 

   Register

  • C. 

   Machine Cycle

  • D. 

   Arithmetic Logic Unit

 • 39. 
  การบอกความจุของหน่วยความจำจะใช้หน่วยใด
  • A. 

   เรจิสเตอร์

  • B. 

   กิกะไบต์

  • C. 

   แอดเดรส

  • D. 

   บิต

 • 40. 
  อุปกรณ์ใดทำหน้าที่เป็นหน่วยประมวลผลกลางในพีซี
  • A. 

   ชิป

  • B. 

   ไมโครโพรเซสเซอร์

  • C. 

   เมนบอร์ด

  • D. 

   การ์ดแสดงผล