บทที่ 4 ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร

17

Settings
Please wait...
บทที่ 4 ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร

ให้นักเรียนพิมพ์ชื่อ นามสกุล เลขที่ ชั้น (รายบุคคล) (01 - 05/08/54)


Questions and Answers
 • 1. 
  เครือข่ายแบบบัส (bus topology) เป็นรูปแบบเครือข่ายที่มีโครงสร้างซับซ้อน
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 2. 
  สถานีเครือข่ายจะเชื่อมต่อเข้ากับสายสื่่อสารหลายสายเพื่อใช้ในการจัดส่งข้อมูล
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 3. 
  เครือข่ายแบบวงแหวน (ring topology) เป็นรูปแบบเครือข่ายที่มีการเชื่อมต่อแต่ละสถานีเข้าด้วยกันแบบวงแหวน สัญญาณข้อมูลจะส่งอยู่ในวงแหวนไปในทิศทางเดียวกัน
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 4. 
  มาตรฐานการเชื่อมต่อเครือข่ายและโพรโทคอลที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ได้แก่ GPRS, CDMA, AMPS และ Bluetooth ซึ่งส่วนมากจะทำงานร่วมกันในการสื่อสารข้อมูลระบบเครือข่าย
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 5. 
  ทีซีพี/ไอพี (TCP/IP) เป็นโพรโทคอลที่ใช้ในการสื่อสารในระบบอินเทอร์เน็ต โดยมีการระบุผู้รับ ผู้ส่งในเครือข่าย และจัดการแบ่งข้อมูลเป็นชิ้นเล็ก ๆ ที่เรียกว่า แพ็กเกจ ส่งผ่านไปในอินเทอร์เน็ต
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 6. 
  ไวไฟ (Wi-Fi) ใช้คลื่นวิทยุความถี่ 2.4 GHz เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเครือข่ายแบบไร้สาย ตามมาตรฐาน IEEE 802.11
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 7. 
  โมเด็ม (moderm) เป็นอุปกรณ์สื่อสารที่แปลงสัญญาณอนาล๊อกเป็นสัญญาณดิจิทัล เพื่อให้ข้อมูลสามารถส่งผ่านสายเคเบิลได้
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 8. 
  การสื่อสารใดใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  • A. 

   คำพูด

  • B. 

   โทรเลข

  • C. 

   โทรศัพทธ์

  • D. 

   อินเทอร์เน็ต

 • 9. 
  ข้อความใดเป็นประโยชน์ของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  • A. 

   ความถูกต้องของข้อมูล

  • B. 

   ความสะดวกในการแบ่งปันข้อมูล

  • C. 

   ความรวดเร็วในการรับส่งข้อมูล

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 10. 
  สิ่งใดไม่ใช่องค์ประกอบพื้นฐานของระบบการสื่อสารข้อมูล
  • A. 

   ผู้รับ/ผู้ส่ง

  • B. 

   ข้อมูล/ข่าวสาร

  • C. 

   เทคโนโลยีการสื่อสาร

  • D. 

   สื่อกลางในการส่งข้อมูล

 • 11. 
  การรับ-ส่งข้อมูลใช้ลักษณะการสื่อสารแบบใด
  • A. 

   การสื่อสารทางเดียว

  • B. 

   การสื่อสารสองทางครึ่งอัตรา

  • C. 

   การสื่อสารสองทางเต็มอัตรา

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 12. 
  สายนำสัญญาณชนิดใดที่ใช้สัญญาณไฟฟ้าในการส่ง
  • A. 

   สายยูทีพี

  • B. 

   สายเอสทีพี

  • C. 

   สายโคแอกซ์

  • D. 

   สายไฟเบอร์ออพติก

 • 13. 
  สื่อกลางชนิดใดใช้ในการสื่อสารแบบไร้สาย
  • A. 

   อินฟราเรด

  • B. 

   ไมโครเวฟ

  • C. 

   คลื่นวิทยุ

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 14. 
  เครือข่ายใดเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใช้ส่วนบุคคล
  • A. 

   MAN

  • B. 

   LAN

  • C. 

   PAN

  • D. 

   WAN

 • 15. 
  P2P  Network มีลักษณะอย่างไร
  • A. 

   มีระบบควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลเป็นอย่างดี

  • B. 

   เครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายสามารถให้บริการได้อย่างเดียว

  • C. 

   เป็นระบบเครือข่ายที่มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและการบำรุงรักษาค่อนข้างสูง

  • D. 

   เครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายสามารถเป็นได้ทั้งเครื่องให้บริการและรับบริการได้ในขณะเดียวกัน

 • 16. 
  เครือข่ายรูปแบบใดที่มีประสิทธิภาพสูงในการติดต่อสื่อสารแม้ว่าจะมีเส้นทางการเชื่อมต่อคู่ใดคู้่หนึ่งขาดจากกัน
  • A. 

   เครือข่ายแบบวงแหวน

  • B. 

   เครือข่ายแบบดาว

  • C. 

   เครือข่ายแบบบัส

  • D. 

   เครือข่ายแบบเมซ

 • 17. 
  อุปกรณ์การสื่อสารชนิดใดทำหน้าที่ในการเชื่อมโยงเครือข่ายหลายเครือข่ายเข้าด้วยกัน เพื่อนำส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายต่าง ๆ ไปยังอุปกรณ์ปลายทาง
  • A. 

   Hub

  • B. 

   WAP

  • C. 

   Router

  • D. 

   Switch

Related Quizzes