ข้อสอบมาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร

11 | Total Attempts: 5891

Settings
Please wait...
ข้อสอบมาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร

มาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร


Questions and Answers
 • 1. 
  หลักสูตรคืออะไร*****
  • A. 

   คู่มือประกอบการศึกษาของครู

  • B. 

   เอกสารกำหนดทิศทางให้ครูสอน

  • C. 

   ประสบการณ์ที่โรงเรียนจัดให้นักเรียน

  • D. 

   เนื้อหาวิชาที่กำหนดให้นักเรียนเรียน

 • 2. 
  ถ้าหลักสูตรเปรียบเสมือนรถแล้วความมุ่งหมายของหลักสูตรเปรียบเหมือนอะไร (เคยออกข้อสอบจริง)
  • A. 

   ล้อ

  • B. 

   พวงมาลัย

  • C. 

   น้ำมัน

  • D. 

   ไฟรถ

 • 3. 
  ถ้าเรือหางยาวเปรียบเหมือนหลักสูตรแล้วหางเสือเรือเปรียบเสมือนอะไร
  • A. 

   ความมุ่งหมาย

  • B. 

   เนื้อหา

  • C. 

   กระบวนการเรียนการสอน

  • D. 

   การประเมินผล

 • 4. 
  หลักสูตรแบบเนื้อหาวิชาได้มาจากปรัชญาการศึกษาแบบใด
  • A. 

   สารัตถนิยม

  • B. 

   นิรันตรนิยม

  • C. 

   พิพัฒนาการ

  • D. 

   ถูกทั้ง ก และ ข

 • 5. 
  ขั้นตอนแรกของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่ทาบา กำหนดคือ
  • A. 

   กำหนดจุดมุ่งหมาย

  • B. 

   วินิจฉัยความต้องการ

  • C. 

   คัดเนื้อหาสาระ

  • D. 

   จัดเนื้อหาสาระ

 • 6. 
  ใครเป็นผู้กำหนดหลักสูตรแกนกลาง
  • A. 

   คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • B. 

   กระทรวงศึกษาธิการ

  • C. 

   คณะกรรมการสถานศึกษา

  • D. 

   สถานศึกษา

 • 7. 
  ใครเป็นผู้จัดทำสาระของหลักสูตร
  • A. 

   คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • B. 

   กรมวิชาการ

  • C. 

   คณะกรรมการสถานศึกษา

  • D. 

   สถานศึกษา

 • 8. 
  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 จัดเป็นหลักสูตรชนิดใด
  • A. 

   หลักสูตรท้องถิ่น

  • B. 

   หลักสูตรเฉพาะ

  • C. 

   หลักสูตรแกนกลาง

  • D. 

   หลักสูตรเสริม

 • 9. 
  แบบเรียนเล่มแรกของไทยมีชื่อว่าอะไร
  • A. 

   จินดามณี

  • B. 

   ประถม ก กา

  • C. 

   ปฐมมาลา

  • D. 

   หลักศิลาจารึก

 • 10. 
  แบบเรียนของไทยเล่มแรกเกิดในสมัยใด
  • A. 

   สุโขทัย

  • B. 

   อยุธยา

  • C. 

   ธนบุรี

  • D. 

   รัตนโกสินทร์

 • 11. 
  ใครเป็นผู้แต่งหนังสือ จินดามณี
  • A. 

   สุนทรภู่

  • B. 

   พระโหราธิบดี

  • C. 

   พระนารายณ์มหาราช

  • D. 

   ศรีปราชญ์