நீதிமொழிகள்
35 Questions
பரிசுத்த வேத வினா போட்டி.

தாவீதின் குமாரனும் இஸ்ரவேலின் ராஜாவுமாகிய சாலொமோனின் நீதிமொழிகள்
(The proverbs of Solomon the son of David, king of Israel)
 


Sharon Rose Ministries,
Let's be prepared

Erode, Tamilnadu, India

www.sharonrose.in
www.sharonrose.org.in