ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.1

4
 .1

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 เรื่อง เซลล์

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  1. หน่วยที่เล็กที่สุดและมีความสำคัญที่สุดของสิ่งมีชีวิตคือข้อใด
  • A. 

   เซลล์

  • B. 

   คลอโรพลาสต์

  • C. 

   เยื่อหุ้มเซลล์

  • D. 

   แวคิวโอล

 • 2. 
  2. ส่วนใดของเซลล์ที่พบเฉพาะในเซลล์พืช แต่ไม่พบในเซลล์สัตว์
  • A. 

   นิวเคลียส

  • B. 

   แวคิวโอล

  • C. 

   เยื่อหุ้มเซลล์

  • D. 

   คลอโรพลาสต์

 • 3. 
  3.ภาพต่อไปนี้เป็นภาพของเซลล์ชนิดใด
  • A. 

   เซลล์พารามีเซียม

  • B. 

   เซลล์เม็ดเลือดแดง

  • C. 

   เซลล์แบคทีเรีย

  • D. 

   เซลล์ยูกลีนา

 • 4. 
  4. เซลล์พืชต่างจากเซลล์สัตว์อย่างไร
  • A. 

   เซลล์พืชกลมเซลล์สัตว์กลม

  • B. 

   เซลล์สัตว์กลม เซลล์พืชเหลี่ยม

  • C. 

   เซลล์พืชเหลี่ยม เซลล์สัตว์เหลี่ยม

  • D. 

   ผิดทุกข้อ